Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe piirkonna sademetevee ärajuhtimise skeemi variantlahenduse C1 heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 korraldus number 618
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 618-k

 

 

Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahenduse C1 heakskiitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna linna põhimääruse § 6 lg 1 p 4 alusel ning tulenevalt Aktsiaselts Tallinna Vesi 27. veebruari 2007 kirjast nr 6/0706127:

 

 

1. Kiita heaks Aktsiaselts Tallinna Vesi poolt esitatud juurdelisatud Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahendus C1.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Vesi, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Maa-ametile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007

korralduse nr 618-k

LISA

 

Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahendus C1

 

 

 

1. Variantlahenduse C1 lühikirjeldus

Suur-Sõjamäe piirkonna lõunapoolse osa sademeveed juhitakse lennujaama alt läbi mööda Soodevahe kraavi Pirita jõkke. Selleks tuleb rajada sademeveepumpla Suur-Sõjamäe tänavale. Rae vallast ja Mõigu asulast Mõigu poldritiiki kokkukogutavad sademeveed juhitakse samuti mööda Soodevahe kraavi Pirita jõkke. Selleks tuleb rajada uus sademevee pumpla Mõigu poldritiigi idaossa. Tiik on arvestatud säilitada senises suuruses.

 

Piirkonna põhjapoolse osa sademeveed suunatakse olemasolevasse Suur-Sõjamäe tunnelkollektorisse, mis täna töötab ühisvoolselt. Edaspidi on ette nähtud tunnelkollektor muuta lahkvoolseks sademevee tunnelkollektoriks. Olemasolevad reovee sissevoolud tunnelisse tuleb sulgeda ja rajada sinna lähedusse 2 reoveepumplat  (Peterburi ja Betooni tänavale). Rajatavad pumplad pumpavad reovee Punasele tänavale rajatavasse isevoolsesse torustikku, mille abil nad suunatakse edasi Lasnamäe lahkvoolsesse reovee tunnelkollektorisse.

Lahendusega muudetakse kogu käsitletava piirkonna kanalisatsioon lahkvoolseks. 

 

2. Variantlahenduste maksumuste võrdlus.

 

Hind tuh. kroonides

 

 

A.1

A.3

B.3

C.1

Investeeringud

349 277

399 893

296 370

266 948

Ekspluatatsioonikulud

34 856

29 989

48 043

45 697

Kokku

384 134

429 882

344 413

312 645

Vahe

71 489

117 237

31 768

0

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär