Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Toomas Sepale (linna nimel sõlmima Siseministeeriumiga riigieelarveliste vahendite kasutamise lepingut)
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 korraldus number 610
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 610-k

 

 

Volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Rahvastikuregistri seaduse § 19 lg 1, § 89 lg 1, 2007. aasta riigieelarve seaduse ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p2 alusel

 

 

1. Volitada Tallinna linnasekretäri Toomas Seppa sõlmima Tallinna linna nimel Siseministeeriumiga Riigieelarveliste vahendite kasutamise lepingut (lisa 1).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE

LEPING NR ____

 

 

 

 

Tallinnas, “____“_____________ 2007

 

 

Siseministeerium kantsler Märt Kraft’i isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel, ühelt poolt (edaspidi Ministeerium) ja Tallinna linn, linnasekretär Toomas Sepp isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse _____________ 2007.a korralduse nr    –k alusel (edaspidi Linn), keda nimetatakse ka eraldi “Pool“ ja koos “Pooled“, sõlmisid käesoleva riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

 

1.      Üldsätted

 

1.1   Leping on sõlmitud kooskõlas 2007. aasta riigieelarve seadusega (edaspidi seadus).

 

1.2   Lepingu eesmärgiks on 2007. aasta riigieelarve seaduse osas 6 jaos 10 artiklis 4500.0 regionaalministri valitsemisalas Tallinna Linnale ettenähtud eraldise 1 650 000 krooni (edaspidi riigieelarveline eraldis) kasutamise selge ja täielik kajastamine, lähtudes avalikest huvidest.

 

 

2.      Lepingu objekt

 

2.1   Riigieelarveline eraldis on määratud rahvastikuregistri andmete töötlemiseks andmete kvaliteedi tõstmiseks. Rahvastikuregistri andmete töötlemine toimub ebaõigete andmete parandamise ja puuduvate andmete lisamise teel.

2.2   Punktis 2.1 nimetatud tööde loetelu ja maksumus on määratud tööülesannetega, mis on sätestatud  Lisas 1 ja 2 ning täitmise tähtjad kalenderplaaniga, mis on sätestatud Lisas 3. Lepingu Lisad 1,2 ja 3  allkirjastatakse koos käesoleva Lepinguga.

2.3   Ministeerium teostab Lepingu raames järelevalvet Lepingu nõuetekohase täitmise üle Linna poolt.

2.4   Poolte ühised huvid on suunatud Lisas 1 nimetatud tööülesannete võimalikult efektiivsele täitmisele parandamaks rahvastikuregistri andmete kvaliteeti.

 

 

3. Pooled ja nende esindajad

 

3.1  Ministeeriumi kui Lepingu Poole üheks ülesandeks oma pädevuse piires on rahvastikuregistri vastutava töötleja ülesannete täitmine (Siseministeeriumi põhimääruse § 16 p 3). Ministeeriumi esindajaks Lepingu täitmisel on Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna rahvastikuregistri büroo  juhataja Aire Leht (edaspidi esindaja).

 

3.2 Linna esindajaks Lepingu täitmisel on Tallinna Perekonnaseisuameti rahvastikuregistri büroo peaspetsialist Tarmo Tropp (edaspidi esindaja).

 

 

4.      Ministeeriumi õigused ja kohustused

 

4.1   Ministeeriumil on õigus:

 

4.1.1        kontrollida riigieelarvelise eraldise sihipärast kasutamist Linna poolt;

4.1.2        esitada lisaks punktis 9 ettenähtud aruandlusele arupärimisi riigieelarvelise eraldise kasutamise kohta;

4.1.3        kohaldada Lepingus ettenähtud sanktsioone Linna poolt Lepingu täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel;

4.1.4        esitada omapoolseid soovitusi riigieelarvelise eraldise tõhusamaks ja säästlikumaks kasutamiseks, samuti riigieelarvelise eraldise kasutamise kajastamise (aruandluse) läbipaistvamaks muutmiseks;

4.1.5        saada lepingujärgsete kohustuste täitmiseks Linnalt kõiki riigieelarvelise eraldise kasutamist puudutavaid dokumente ja informatsiooni;

4.1.6        muuta Lepingu Lisas 3 toodud väljamaksete ajagraafikut vastavalt Linnalt saadud teabele;

4.1.7        vähendada Linnale määratud riigieelarvelisi vahendeid riigieelarve vähendamise korral.

 

4.2   Ministeerium on kohustatud:

 

4.2.1        vastavalt Lepingu punktile 10 kandma Linna arvele summad riigieelarves Linnale määratud riigieelarvelisest eraldisest;

4.2.2        töö teostamisel Linna metoodiliselt juhendama ning varustama teda vajalike klassifikaatoritega.

 

4.3   Punktis 3.1 nimetatud Ministeeriumi esindaja on punktis 4.1 nimetatud Ministeeriumi õiguste ja kohustuste vahetuks teostajaks. Esindaja teostab Lepingu täitmise järelevalvet kooskõlas Lepinguga.  Esindajal on seoses järelevalve teostamisega järgmised ülesanded:

 

4.3.1        Linna poolt lepingujärgsete kohustuste täitmise kontrollimine, s.h Linna aruandluskohustuse tähtaegadest kinnipidamise jälgimine.

 

5.      Linna õigused ja kohustused

 

5.1   Linnal on õigus:

 

5.1.1        kasutada sihtotstarbelist eraldist Lepingus sätestatud tegevuste teostamiseks;

5.1.2        saada Ministeeriumilt nõuandeid riigieelarvelise eraldise tõhusamaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks, esitades Ministeeriumile konkreetsed ettepanekud ning nende ettepanekutega seonduvad vajalikud materjalid ja informatsiooni, mille alusel oleks Ministeeriumil võimalik anda omapoolne seisukoht.

 

5.2   Linn on kohustatud:

 

5.2.1        täitma Lepingu Lisas 1 nimetatud tööülesandeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, rahvastikuregistri seaduse ning muude õigusaktidega;

5.2.2        kasutama sihtotstarbelist eraldist ranges vastavuses oma Lepingus ettenähtud tegevustega;

5.2.3        pidama eraldi arvestust riigieelarvelisest eraldisest tehtavate kulutuste kohta;

5.2.4        esitama Lepingus toodud nõuetele vastavad aruanded Lepingus sätestatud korras õigeaegselt;

5.2.5        tagama riigieelarvelise eraldise säästliku ja sihipärase kasutamise, hinnates vastavalt kehtestatud kriteeriumidele taotlustes esitatud asjaolusid;

5.2.6        teavitama Ministeeriumi kui eraldise kasutamise tegelik vajadus erineb Lepingu Lisas 3 toodud väljamaksete ajagraafikus näidatust;

5.2.7        võimaldama Ministeeriumil kontrollida riigieelarvelise eraldise kasutamise sihipärasust, sh vastama Ministeeriumi vastavasisulistele arupärimistele, esitades sealhulgas kõik vajalikud dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates arupärimise esitamisest;

5.2.8        teavitama Ministeeriumi koheselt asjaoludest, mis takistavad või mõjutavad või mis võivad takistada või mõjutada riigieelarvelise eraldise lepingujärgset kasutamist;

5.2.9        mitte andma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele.

 

 

6.      Poolte vastutus

 

6.1  Poolele Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitatakse kahju tekitanud Poole poolt. Ministeerium ja Linn vastutavad oma lepingujärgsete kohustuste täitmise eest vastavalt Lepingule.

6.2  Ministeerium kohustub tasuma viivist 0,1% iga riigieelarvelisest eraldisest makstava summa  Linnale ülekandmisega viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 % võlgnetavast summast.

6.3  Juhul, kui Linn ei täida oma lepingulisi kohustusi või ei täida neid nõuetekohaselt, kohustub ta tasuma Ministeeriumile leppetrahvi suuruses 16 500 ( kuusteist tuhat viissada) krooni 30 tööpäeva jooksul rikkumise tuvastamisest arvates.

6.4  Juhul, kui Linna esitab eksitavat informatsiooni või puudulikke andmeid rahalise mahu ulatuse kohta, on Ministeeriumil õigus nõuda Linnalt leppetrahvi maksmist 16 500 ( kuusteist tuhat viissada) krooni suuruses summas. Ministeeriumil on õigus nõuda leppetrahvi tasumist, kui Linn ei ole kõrvaldanud käesolevas punktis nimetatud puudusi 5 päeva jooksul arvates Ministeeriumilt vastavasisulise nõude kättesaamisest.

 

 

7.      Vääramatu jõud

 

7.1   Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

7.2   Kui Vääramatu jõu mõju peaks kestma üle 90 päeva, on kummalgi Poolel õigus, teatades sellest eelnevalt teisele Poolele, Lepingu ülesütlemiseks. Ülesütlemisel täitmise võimatuse tõttu peab Pool tegema kõik selleks, et sooritada need lepingujärgsed kohustused, millele korrespondeeruv kohustus on teise Poole poolt enne Lepingu täitmise võimatust sooritatud. Kui Linn ei saa kõigile pingutustele vaatamata täita oma kohustusi, siis tagastab ta Ministeeriumile selle osa riigieelarvelisest eraldisest, mis on Lepingu lõpetamise seisuga kasutamata ja mille suhtes Linn ei ole võtnud kohustusi.

7.3   Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

 

 

8.      Vaidluste lahendamise kord

 

Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, siis lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

 

 

 

 

9.      Aruandlus

 

9.1 Linn on kohustatud esitama Ministeeriumile järgmised aruanded (vormid Lisa 4 ja Lisa 5):

9.1.1        aruande Lepingu täitmise kohta eelnenud kvartalis kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks;

9.1.2        aruande Lepingu täitmise kohta 2007. aastal hiljemalt 2008. aasta 01. veebruariks.

 

9.2  Aruandes lepingu täitmise kohta eelnenud kvartalis annab Linn ülevaate riigieelarvelise eraldise kasutamisest aruandeperioodil tuues välja järgmised andmed:

9.2.1        aruande esitaja, aruande saaja, riigieelarvelise eraldise jääk aruande perioodi alguses;

9.2.2        aruandeperioodil laekunud riigieelarvelised eraldised;

9.2.3        aruandeperioodil riigieelarvelise eraldise arvelt tehtud kulutused projektide või tegevuste lõikes;

9.2.4        riigieelarvelise eraldise jääk aruandeperioodi lõpus.

 

9.3  Kui Ministeeriumil on põhjendatud kahtlus, et Linn ei esita aruandes kõiki vajalikke andmeid või esitab aruandes eksitavat informatsiooni, siis kutsutakse viivitamatult kokku Ministeeriumi ja Linna esindajate koosolek. Koosolekul on Linn kohustatud andma aru vajaliku informatsiooni mitteesitamise või eksitava informatsiooni esitamise kohta või ümber lükkama Ministeeriumi kahtlused andmete õigsuses või kogu vajaliku informatsiooni esitamises.

 

9.4  Linna poolt esitatud aruandluse õigsust, riigieelarvelise eraldise saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust on igal ajal õigus kontrollida Rahandusministeeriumil, Siseministeeriumi siseauditi osakonnal ja Vabariigi Valitsuse poolt määratud isikul.

 

9.5  Ministeeriumil on õigus nõuda vahearuande esitamist, kui Ministeeriumil on sellise nõudmise esitamiseks piisav põhjus ning eelnevalt Ministeeriumi poolt Linnale esitatud arupärimisele pole antud piisavat vastust või antud vastus nõuab ulatuslikumat ülevaadet. Linn on kohustatud vastavasisulisele nõudele vastama 14 päeva jooksul arvates nõude kättesaamisest.

 

 

10.  Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise kord

 

10.1  Summad riigieelarvelisest eraldisest kantakse üle esitatud aruannete alusel kvartalile järgneva    

         kuu 20. kuupäevaks, v.a. esimene ja viimane riigieelarvelise eraldise makse.

10.2Täpne väljamaksete ajagraafik on toodud Lepingu Lisas 3.

 

 

11.  Lepingu muutmine

 

11.1          Lepingut muudetakse Poolte kokkuleppel. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

11.2          Pool esitab põhjendatud ettepaneku Lepingu muutmiseks teisele Poolele kirjalikult koos kõigi vajalike dokumentidega. Teine Pool vastab ettepanekule 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates ettepaneku kättesaamisest. Kui mõlemad Pooled on nõus Lepingu muutmisega, siis vormistatakse Lepingu muudatus kirjalikult Lepingu lisana.

 

 

12.  Lepingu lõppemine

 

12.1          Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada Poolte kokkuleppel.

12.2          Pool esitab Lepingu lõpetamise ettepaneku teisele Poolele kirjalikult koos lõpetamise põhjuse äranäitamisega ning koos kõigi vajalike dokumentidega. Teine Pool vastab ettepanekule 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates ettepaneku kättesaamisest. Kui mõlemad Pooled on nõus Lepingu lõpetamisega, siis vormistatakse kirjalikult Lepingu lõpetamine.

12.3          Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on Linn kohustatud tagastama riigieelarvesse selle osa riigieelarvelisest eraldisest, mis on Lepingu lõpetamise seisuga kasutamata ja mille suhtes Linn ei ole võtnud kohustusi. Linn ei ole kohustatud tagastama neid summasid, mille ulatuses on Linn enne Lepingu lõpetamise ettepaneku esitamist võtnud kohustusi. Sel juhul peab Linn esitama täiendava aruande, kus on üksikasjalikult välja toodud kohustused ning neid katvad summad.

12.4          Poolel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, sellest teisele Poolele kirjalikult 2 (kaks) nädalat ette teatades järgmistel juhtudel:

12.4.1    Pool on oluliselt rikkunud oma Lepingus sätestatud kohustusi;

12.4.2    punktis 7.2 ettenähtud juhul.

 

12.5          Ministeeriumil on õigus Leping viivitamatult ühepoolselt üles öelda ja finantseerimine katkestada ning nõuda Linnale üle kantud riigieelarvelise eraldise tagastamist ka juhul kui:

12.6          Linn kasutab riigieelarvelist eraldist mittesihipäraselt;

12.7          Linn katkestab rahvastikuregistri andmete töötlemise.

 

 

13.  Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg

 

Leping jõustub Lepingu allakirjutamisel mõlema Poole poolt ja kehtib kuni Poolte lepingujärgsete kohustuste nõuetekohase täitmiseni.


 

14.  Muud tingimused

 

14.1          Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

14.2          Teade loetakse kätteantuks, kui:

14.2.1    teade on üle antud allkirja vastu;

14.2.2    teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga teise Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva;

14.2.3    teade on edastatud teisele Poolele telefaksiga ja teiselt Poolelt on saadud kinnitus teate kättesaamise kohta telefoni või faksi teel.

14.3          Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, e-posti jne. teel. 

14.4          Lepingu lahutamatuteks osadeks on Lepingu Lisad. Lepingu juurde kuuluvad Lepingu allakirjutamisel järgmised lisad:

14.4.1    Lisa 1 – Rahvastikuregistri lisatööd Tallinna Linnas 2007.a.

14.4.2    Lisa 2 – Arhiivsete perekonnaseisuaktide rahvastikuregistrisse sisestamise 2007.a plaan

14.4.3    Lisa 3 – Rahvastikuregistri lisatööde ja väljamaksete tegemise ajagraafik

14.4.4    Lisa 4 - Eraldise kasutamise tegevus- ja tulemusaruande vorm

14.4.5    Lisa 5 - Eraldise kasutamise finantsaruande vorm

14.5          Leping on vastavalt seaduse § 13 lg-le 5 riigieelarvest väljamakse tegemise korralduse alusdokument.

14.6  Leping on sõlmitud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, milles üks antakse Ministeeriumile ja teine Linnale.

 

15.  Poolte andmed

 

Siseministeerium                                                           Tallinna Linn

Pikk 61, Tallinn 15065                                                 Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Telefon: 612 5060                                                        Telefon 640 4141

Faks: 612 5087                                                            Faks: 640 4327

E-post: sisemin@sisemin.gov.ee                                    E-post: Lvpost@tallinnlv.ee

A/a: 10220027689012, EÜP, kood 401                       A/a: 10220066773015 EÜP, kood 401

Viitenumber: 1200000362                                            Viitenumber 5239050050050224

saaja: Rahandusministeerium                                         saaja: Tallinna Linnakantselei

                                                                                                finantsteenistus

 

Poolte allkirjad:

 

Ministeerium                                                                          Linn

 

______________                                                                    _______________

Märt Kraft                                                                                Toomas Sepp

 

 

“….“………2007.a                                                                 “….“………2007.a


Rahvastikuregistri lisatööd Tallinna Linnas 2007. a.

 

 

Tööde loetelu

Töö tulemus

Töö osakaal %

Summa

Tallinna Perekonnaseisuamet: perekonnaseisuaktide arhiivi sisestamine rahvastikuregistrisse Lisas 2 toodud mahus:

-         aktidele kantud isikute sidumine registriandmetega (isikukoodi leidmine või moodustamine);

-         akti sisestamine rahvastikuregistrisse.

Aruanne kvartali jooksul tehtud tööst kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks.

80%

1 320 000

Tallinna Perekonnaseisuameti rahvastikuregistri büroo kaudu:

-         koordineerib ja juhendab metoodiliselt linnaosa valitsuste rahvastikuregistri (elanikeregistri) osakondi;

-         korraldab rahvastikuregistri kasutamist Tallinna linna asutustes;

-         korraldab koostööd teiste Tallinna linna registrite ja andmekogudega;

-         sisestab kohtuotsused ja nende aluseks olevad perekonnaseisuaktid;

-         peab tehtud tööde kohta arvestust ja esitab Tallinna linna koondaruande Siseministeeriumile

Aruanne kvartali jooksul tehtud tööst kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks.

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

330 000

KOKKU

 

100 %

 1 650 000


 

Tallinna Perekonnaseisuameti arhiivis olevate perekonnaseisuaktide

rahvastikuregistrisse sisestamise 2007.a plaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akti koostanud asutus

Akti liik

Koostamise aasta

Algus-number

Lõpu-number

Sisestatav aktide arv

I kvartal

 

 

 

 

25973

Tallinna Perekonna-seisuamet

Kokku akte

 

 

 

19533

 

Sünniaktide töötlemine

1993

1

2788

2788

 

 

1994

1

2579

2579

 

 

1995

1

2430

2430

 

 

1996

1

2361

2361

 

 

1997

1

2246

2246

 

 

1998

1

2327

2327

 

 

1999

1

2478

2478

 

 

2000

1

2324

2324

…...Mustamäe sektor

Kokku akte

 

 

 

4140

 

Sünniaktide töötlemine

1996

1

961

961

 

 

1997

1

999

999

 

 

1998

1

951

951

 

 

1999

1

992

992

 

 

2000

1

237

237

 *sündmustepõhiselt

akt

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

II kvartal

 

 

 

 

8563

Tallinna Perekonna-seisuamet

Kokku akte

 

 

 

5262

 

Sünniakt

1984

1

5206

5206

 

 Taastatud sünniakt

1984

1

56

56

…...Mustamäe sektor

Kokku akte

 

 

 

1001

 

Sünniakt

1983

1

1000

1000

 

Taastatud sünniakt

1983

1

1

1

 *sündmustepõhiselt

akt

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

III kvartal

 

 

 

 

7897

Tallinna Perekonna-seisuamet

Kokku akte

 

 

 

5053

 

Sünniakt

1983

1

5010

5010

 

 Taastatud sünniakt

1983

1

43

43

…...Mustamäe sektor

Kokku akte

 

 

 

544

 

Sünniakt

1983

1001

1544

544

 

 

 

 

 

 

 *sündmustepõhiselt

akt

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

IV kvartal

 

 

 

 

8562

Tallinna Perekonna-seisuamet

Kokku akte

 

 

 

4755

 

Sünniakt

1982

1

4755

4755

…...Mustamäe sektor

Kokku akte

 

 

 

1507

 

Sünniakt

1982

1

1506

1506

 

Taastatud sünniakt

1982

1

1

1

 *sündmustepõhiselt

akt

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

2007.a koondarvud

Kokku akte

 

 

 

50995

 

 

 

 

 

 

* lisaks sisestame sündmustepõhiselt (s.t sisestame isiku aktuaalse perekonnasündmusele eelnenud sündmused) iga kvartal  arvestuslikult 2300 akti.

Vähemalt 11000 sisestatud aktile kvartalis anname teise ametniku poolt ülekontrollimisega eelduse õiguslikuks tähenduseks

Aktide sisestamise arvestuslik keskmine hind on 39,9249 krooni ja töötlemise arvestuslik keskmine hind on 10,0610  mis teeb tööde kogumaksumuseks 1 320000 krooni.


 

 

Rahvastikuregistri lisatööde ja väljamaksete tegemise

ajagraafik

 

 

Töö teostaja

Teostatavad tööd

Tööde teostamise aeg

Tööde maksumus

Esitatavad materjalid

Väljamakse tegemise kuupäev

Tallinna Perekonnaseisuamet

Lisas 1 toodud tööd

I kvartal

275 000

Koondaruanne

kvartalile järgneva kuu 15. päevaks

27.02.2007

412 500

20.04.2007

Lisas 1 toodud tööd

II kvartal

412 500

20.07.2007

Lisas 1 toodud tööd

III kvartal

412 500

20.10.2007

Lisas 1 toodud tööd

IV kvartal

137 500

20.12.2007

Aasta kokku

 

 

1 650 000

 

 

 

 

 


 

 

Eraldise kasutamise tegevus- ja tulemusaruande vorm

 

 

Lepingu nr.:

Aruande esitaja:

Tegevuste läbiviimise aeg:

Aruande koostamise kuupäev:

 

 

 

1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms):

 

 

 

2. Tegevuste olulisemad tulemused:

 

 

 

3. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?

 

 

 

 

 

Aruande koostamise kuupäev:

 

Aruande koostanud:

 


 

 

 

Eraldise kasutamise finantsaruande vorm

 

 

Lepingu nr. :

Aruande esitaja:

Eraldise kasutamise periood:

Tegevuste lepingujärgne maksumus:

Tehtud kulutused summas:

 

Projekti kulud tegevuste kaupa

Kulud vastavalt kalkulatsioonile

Tegelikud kulud

Jääk

Märkused

Tegevus 1

 

 

 

 

Kululiik

 

 

 

 

arve nr

 

 

 

 

arve nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad

 

Aruande koostamise kuupäev:

 

Aruande koostanud: