Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostava isiku määramine

Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 korraldus number 609
Kehtetuks tunnistamine 22.06.2011
Redaktsiooni kehtivus - 22.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.06.2011 nr 1132

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 609-k

 

 

Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostava isiku määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 4 ja Tallinna põhimääruse § 69 lõike 3 ning   Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2003 otsuse nr 309 “Tallinna linna osalemine mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus” punkti 2 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korralduse nr 3007-k “Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostava isiku määramine” punkti 1 ja määrata mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Tallinna linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks linna asutuse Tallinna Noorsootöö Keskus direktor Riina Vaap.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, mittetulundusühingule Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Riina Vaap`ile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär