Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A.Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 korraldus number 591
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 591-k

 

 

A. Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt Alo Kaste 4. oktoobri 2005 avaldusest:

 

 

1. Algatada A. Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,2 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata planeeritaval maa-alal asuvate A. Adamsoni tn 25 ja 27 kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus A. Adamsoni tn 25 krundil oleva mitme korteriga elamu rekonstrueerimiseks ja A. Adamsoni tn 27 krundile kuni 3‑korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 kavandada A. Adamsoni tn 27 uus elamu plokistatavana A. Adamsoni tn 25 säilitatava elamuga ja näha ette hoonete vahele tulemüür;

3.2 määrata kavandatava elamu sobitamiseks naaberkruntide hoonestusega hoone maksimaalseks kõrguseks mitte rohkem kui 11 m maapinnast s.o 3 korrust ja maapealse korruse maksimaalseks ehitusaluse pinna suuruseks mitte enam kui 250 m²;

3.3 määrata kavandatava elamu sobitamiseks miljööväärtuslikule hoonestusalale hoone projekteerimiseks tingimus kasutada hoone välisilme kujundamisel Kassisaba piirkonnale iseloomulikke elemente ja keelata välisviimistluses kasutada imiteerivaid materjale;

3.4 arvestada hoonestusalade määramisel planeeritava maa-ala paiknemisega arheoloogiamälestiseks tunnistatud asulakoha kaitsevööndis;

3.5 näha ette likvideeritavate puude kompenseerimine asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 kehtestatud tingimustele;

3.6 määrata parkimiskohtade vajadus Eesti Standardi EVS 843:2003 Linnatänavad vahevööndi normi kohaselt;

3.7 planeerida kaugküte Aktsiaseltsi Tallinna Küte tehniliste tingimuste alusel.

4. Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA