Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 määrus number 27
Jõustumine:09.04.2007
Kehtetuks tunnistamine:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 03.02.2018

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 24.01.2018 nr 9

REEDAKTSIOON:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 27

 

 

 

 

 

Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruse nr 7 "Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord" § 15 lõikega 1.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni moodustamine, komisjoni tegevuse eesmärk

(1) Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjon (edaspidi intressikomisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) komisjon, kelle tegevuse eesmärgiks on intressitoetuse reservi taotluste hindamine ja menetlemine.

(2)     Intressikomisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

§ 2. Intressikomisjoni põhimäärus

Intressikomisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

 

§ 3. Intressikomisjoni tegevuse lõpetamine

(1)     Intressikomisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

 

2. peatükk

INTRESSIKOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS

 

§ 4. Intressikomisjoni koosseisu kinnitamine ja muutmine

Intressikomisjoni isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

 

§ 5. Intressikomisjoni koosseis, liikme õigused, liikme volitused

(1)     Intressikomisjoni kuulub vähemalt 3 (kolm) liiget, sealhulgas üks finantsekspert ning üks Tallinna Linnavaraameti (edaspidi linnavaraamet) ametnik.

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(2)     Intressikomisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

(3)     Intressikomisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisest.

 

§ 6. Intressikomisjoni töökord

(1) Intressikomisjoni töövormiks on istung.

(2) Intressikomisjoni istungi kokkukutsumise otsustab intressikomisjoni esimees.

(3) Intressikomisjoni istungit juhatab intressikomisjoni esimees.

(4) Intressikomisjoni tehnilist tööd korraldab intressikomisjoni sekretär, kes ei ole intressikomisjoni liige ning kes määratakse linnavaraameti juhataja käskkirjaga.

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(5) Intressikomisjoni istungi päevakorra koostab intressikomisjoni sekretär ning selle kinnitab intressikomisjoni esimees.

(6) Intressikomisjoni sekretär teatab intressikomisjoni liikmetele intressikomisjoni istungi toimumise aja, koha ja päevakorra ja võimaluse tutvuda arutlusele tulevate materjalidega hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne istungi toimumist.

(7) Kui intressikomisjoni liige ei saa mõjuvatel põhjustel intressikomisjoni istungil osaleda, teatab ta sellest intressikomisjoni sekretärile hiljemalt enne istungi algust.

(8) Intressikomisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda intressikomisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu intressikomisjoni koosseisu.

(9) Intressikomisjon on otsustusvõimeline kui istungist võtab osa vähemalt pool intressikomisjoni koosseisust, sealhulgas intressikomisjoni esimees. Intressikomisjoni otsustused võetakse vastu kohalviibivate intressikomisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav intressikomisjoni esimehe hääl.

(10) Intressikomisjoni istungi kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse istungi toimumise aeg, istungil osalenud intressikomisjoni liikmete ja kutsutud isikute nimed, istungi päevakorra punktid ja nende osas vastuvõetud otsustused.

(11) Intressikomisjoni istungi protokollib ja protokolli vormistab intressikomisjoni sekretär 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates istungi toimumise ajast. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja sekretär. (12) Intressikomisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.

(13) Intressikomisjoni istungi protokollid saadetakse kõigile intressikomisjoni liikmetele 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

(14) Intressikomisjoni istungi protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab linnavaraamet.

 (Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

3. peatükk

INTRESSITOETUSE RESERVI TAOTLUSTE MENETLEMISE KORD

 

§ 7.  Intressitoetuse reservi taotluste menetlemine

(1) Linnavaraamet koondab pankadevahelise ühevoorulise avaliku võistluse tulemusena laekunud intressitoetuse reservi taotluste vormikohased pakkumused ning esitab need intressikomisjonile.

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(2) Intressikomisjon määrab etteantud murdosa jagatavast intressitoetuse reservist kuni neljale kvalifitseerunud ja esimesi kohti väärinud pangale, juhindudes otsustuse tegemisel Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruse nr 7 “Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord” § 14 sätetest.

 

§ 8. (Kehtetu - Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

§ 9. Intressikomisjoni otsustus

(1) Intressikomisjoni sekretär informeerib pakkumuse esitanud intressitoetuse reservi taotlejaid intressikomisjoni otsustusest kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul arvates intressikomisjoni otsustuse tegemisest.

(2) Intressikomisjoni positiivne otsustus on kehtiv 1 (ühe) kuu jooksul arvates otsustuse tegemise päevast.

 

4. peatükk

LÕPPSÄTTED

 

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2003 määrus nr 61 "Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni moodustamine ning põhimääruse ja koosseisu kinnitamine".

 

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 9. aprillil 2007.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär