Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2007 määrus number 26
Jõustumine:09.04.2007
Kehtetuks tunnistamine:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 03.02.2018 [RT IV, 27.06.2013, 74]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 24.01.2018 nr 9 [RT IV, 31.01.2018, 2 - jõust. 03.02.2018]

REDAKTSIOON:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. aprill 2007 nr 26

 

 

 

 

 

Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruse nr 7 “Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord“ § 5 lõike 2 ja § 12 lõike 3 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kinnitada intressitoetuse reservi lepingu vorm vastavalt lisale 1.

§ 2.  Kinnitada panga pakkumuse vorm vastavalt lisale 2.

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Määrus jõustub 9. aprillil 2007.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007 määruse nr 26

“Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine“

LISA 1

 

INTRESSITOETUSE RESERVI LEPING

 

 

 

Tallinnas, “___“ _______ 20___

 

Tallinna Linnavaraamet, keda esindab põhimääruse alusel juhataja .............................. (edaspidi amet) ja

Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruse nr 7 “Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord“ (edaspidi kord) raames intressitoetuse reservi hoidja .................................... (edaspidi pank), keda esindab .......................... alusel ................................. ,

keda nimetatakse eraldi pool ja koos poolteks sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 (Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

1.      ÜLDSÄTTED

1.1     leping reguleerib intressitoetuse reservi jagamise võistlustest tulenevaid õigussuhteid, mille aluseks on panga pakkumus (lisa 2) ja intressitoetuste reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni istungi protokoll (lisa 3), millest tulenevalt sai pank positiivse otsuse lepingu sõlmimiseks;

1.2   lepingu sõlminud pooled kohustuvad tagama nendel lasuvate kohustuste täitmise vastavalt lepingu ning korra tingimustele;

1.3     lepingus määratlemata mõistete kohta kehtivad korras toodud seletused;

1.4     poolte esindajad lepingu täitmisega seotud küsimustes on:

1.4.1 amet: .......................... , telefon: ................., e-post: ........................;

1.4.2 pank: .......................... , telefon: ................., e-post: ....................... .

 

2.      PANGA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1     pangal on õigus:

2.1.1 esitada iga kuu ametile ettepanek lepingu tingimuste, sealhulgas baasintressimäära,  muutmiseks, kui esitatud tingimused on uutele laenuvõtjatele soodsamad senikehtinud tingimustest;

2.1.2 hinnata laenutaotleja krediidivõimelisust vastavalt oma laenupoliitilistele reeglitele;

2.1.3 sõlmida laenuleping positiivse laenuotsuse saanud laenutaotlejaga. Laenulepingu lisaks on laenu tagasimaksete kliendigraafik, mille kliendiintressimäär leitakse arvutuste teel järgmiselt:

2.1.3.1 pank lahutab laenutaotleja netolaenust tallinlaste osakaalust sõltuvale intressitoetuse rakendatavale määrale vastava osa. Lahutustehte tulemuse baasil arvutab  pank välja vastava laenuperioodi kuumakse, kasutades selleks pakkumuse baasintressimäära (edaspidi baasmakse), ning koostab baasgraafiku;

2.1.3.2 pank arvutab netolaenu baasil välja intressimäära (täpsusega x,xxx% aastas), et netolaenu kuumakse oleks võimalikult lähedane (ühe euro täpsusega) baasmaksega. Sellist sobivat intressimäära nimetatakse kliendiintressimääraks;

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

2.1.4 sõlmida laenutaotlejatega laenulepinguid ja broneerida intressitoetuse reserv laenulepingute sõlmimisele järgneva 18 (kaheksateistkümne)  kuu jooksul oodatavate väljamaksetega seoses ning kohaldatava intressitoetuse määra ulatuses;

2.1.5 arvestada üheaegselt laenusumma väljamaksmisega intressitoetuse reservist (sh akumuleerunud hoiuseintressist) maha intressitoetuse summa, mis moodustub intressitoetuse rakendatava määra ja väljamakstud laenusumma korrutisest ja krediteerida vastava summa ulatuses panga aktivakontot;

2.2     pank on kohustatud:

2.2.1 arvestama ametile intressitoetuse reservi kuu viimase pangapäeva saldoseisu, milles muuhulgas sisalduvad broneeritud summad, alusel hoiuseseintressi. Intress määratakse sama pangapäeva 6 (kuue) kuu Euroopa pankadevahelise rahapakkumise aastase intressimäära ametliku noteeringu (EURIBOR) alusel, lahutades EURIBORIST 1,0%punkti (ühe protsendipunkti) ja jagades tulemuse 12ga (kaheteistkümnega). Kui eelkirjeldatud lahutustehte tulemus on 0 (null) või negatiivne protsentarv, siis hoiuseintressimääraks võetakse  0% (null protsenti);

2.2.2 arvestama eelmises punktis kirjeldatud hoiuseintressi iga kuu viimasel päeval ja lisama saadud summa intressitoetuse reservi summale;

2.2.3 küsima elektroonilise päringu vormis ametilt informatsiooni laenutaotleja laenukõlbulikkuse kohta seoses Rahvusvaheliselt Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt (IBRD), Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt (EBRD) ja/või Rootsi Riiklikult Tööstuse- ja Tehnilise Arengu Ametilt  (NUTEK) võetud laenude tagasimaksmisega. Intressitoetusega laenulepingu sõlmimine laenutaotlejaga on lubatud pärast seda, kui amet on andnud pangale vastuse, et laenutaotlejal ei ole IBRD, EBRD ja/või NUTEKilt võetud laenude tagasimaksmisel võlgnevusi;

2.2.4 küsima elektroonilise päringu vormis ametilt laenutaotleja tallinlaste arvu, edastades ametile laenutaotlejast korteriühistu nime, aadressi ning täiendavad andmed füüsiliste isikute kohta, kes on sõlminud eluruumi võõrandamiseks omandireservatsiooniga müügilepingu või liisinguvõtja poolt liisingueseme omandamise õigusega liisinglepingu. Hooneühistust laenutaotleja puhul edastab pank ametile ühistu liikmete nimekirja koos isikukoodidega;

2.2.5 kasutama intressitoetuse summa arvutamisel intressitoetuse rakendatavat määra sõltuvalt elamu tallinlaste osakaalust; 

2.2.6 arvestama tagasi intressitoetuse reservi hulka laenulepinguga seoses broneeritud summa osa, mis on jäänud 18 (kaheksateistkümne) laenulepingu sõlmimisele järgnenud kuu jooksul intressitoetuse reservist maha arvestamata ja vabastama broneeringu;

2.2.7 arvestama tagasi intressitoetuse reservi hulka intressitoetuse ärakasutamata osa, mille suurus arvutatakse kliendigraafiku laenujäägi ja baasgraafiku laenujäägi vahena laenulepingu lõpetamise kuupäeval, kui laenuleping lõpetatakse ennetähtaegselt seoses põhisumma tagastamisega vastavalt kliendigraafiku laenujäägile;

2.2.8 kandma vastavalt lepingu punkti 3.1 sätetele ameti arvelduskontole ärakasutamata intressitoetuse reservi summa;

2.2.9 vastutama ameti ees lepingu täitmise eest kogu oma varaga.

 

3.      AMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1     ametil on õigus nõuda 24 kuud peale lepingu sõlmimist ärakasutamata intressitoetuse reservi summa tagasikandmist ameti arvelduskontole, teatades sellest pangale kirjalikult 30 päeva ette;

3.2 amet on kohustatud kandma panga arvelduskontole intressitoetuse reservi summa ................. (summa sõnadega) eurot 10 (kümne) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

 

4.      LÕPPSÄTTED

4.1     leping jõustub alates selle allkirjastamisest ja kehtib kuni poolte poolt kõigi oma kohustuste kohase täitmiseni ja kõigi laenulepingute lõppemiseni;

4.2     lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema poole poolt või poolte poolt määratud tähtajal;

4.3     lepingust tulenevad õigused ja kohustused ei ole ühepoolselt loovutatavad ilma teise poole nõusolekuta;

4.4     kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus;

4.5     käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest;

4.6     leping on koostatud eesti keeles, kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi poolele;

4.7     lepingu lahutamatuks osaks on järgmised lepingu lisad:

4.7.1 lisa 1 - Intressitoetuse reservi lepingu kuuaruanne;

4.7.2 lisa 2 - Panga pakkumus;

4.7.3 lisa 3 - Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni istungi protokoll.

 

POOLTE REKVISIIDID

Tallinna Linnavaraamet                                                              ___________________

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

reg-kood                                                                                              reg-kood

Vabaduse väljak 10                                                                              ___________________

10146 TALLINN                                                                                ________ TALLINN

telefon: 640 4500, faks: 640 4501                                                        telefon: __________,faks: _______

e-post: tema@tallinnlv.ee                                                                      e-post:

 

___________________                                                                      _____________________

/nimi/                                                                                                   /nimi/

/ametikoht/ Juhataja                                                                              /ametikoht/      

 

 


Intressitoetuse reservi kuuaruanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1

(esitatakse kuu lõpus elektrooniliselt ja kaasatakse eelmiste kuude andmed)

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressitoetuse reservi lepingule

Aruande esitanud panga nimi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" _______ 200__

Pangale eraldatud ja väljamakstud intressitoetuse summa :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruande esitamise kuupäev, kuu ja aasta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruande esitamise päeva 6-kuu EURIBOR :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressitoetuse reservi (sh broneeritud osa ) kuu viimase kuupäeva saldoseis (ilma käesoleval kuul lisatud hoiuseintressita):

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvestatud ja intressitoetuse reservile käesoleval kuul lisatud hoiuseintressi summa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Laenusaaja(te) nimi ja õiguslik vorm (KÜ, EÜ, OÜ, AS, omanik ...)

Elamu aadress (tänav ja majanumber)

Laenu lepingu kpv

Laenu periood (kuu)

Kliendi intressi määr (x,xxx%)

Kehtiv intressi toetuse määr (%)

Finantseerita vate tööde kogu maksumus

Oma finantsee ring

Netolaenu summa

Intressi toetuse summa, broneeritud

Laenu väljamaksete summa eelmistel perioodidel

Mahaarvestatud intressitoetuse summa eelmistel perioodidel

Aruande kuul tehtud välja maksed

Aruandekuul teostatud maha arvestused

Välja maksed kokku

Maha arvestused kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioodi algul

Aruande perioodil

Perioodi lõpuks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvestatud hoiuseintress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi jääk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi puhasjääk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse

4. aprilli 2007 määruse nr 26

“Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine“

LISA 2

 

Panga pakkumus

 

 

 

Tallinna Linnavaraametile

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

/koht, kuupäev/ .....................................

 

/pakkuja nimi/ .....................................

 

/juriidiline ja postiaadress/ .....................................

 

/telefon, faks, e-post/ .....................................

 

Pakkumus Tallinna elamutega seonduvate tööde finantseerimiseks intressitoetusega laenulepingutega vastavalt võistluse kutsele ja dokumentidele /kuupäev/ ......................

 

PAKKUMUS

 

Oleme täielikult tutvunud ja mõistnud Tallinna Linnavolikogu  8. märtsi 2007 määrust nr 7  “Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord“ (edaspidi kord), millest lähtuvalt taotleme meile intressitoetuse reservi summa eraldamist ja intressitoetuse reservi lepingu (edaspidi leping) sõlmimist vastavalt linnavalitsuse kinnitatud vormile.

 

1.      Pakkumus ja pakkumuse esitaja vastab kõigile kvalifitseerimistingimustele ja teistele olulistele tingimustele, mis on sätestatud korras.

2.      Taotleme intressitoetuse reservi summas ............................ (eurot), mis tuleneb intressitoetuse maksimaalse protsentmääraga korrutatud laenude väljastusmahu prognoosist lepingu sõlmimisega algavaks 18. (kaheksateistkümneks) kuuks vastavalt järgmistele kliendigruppidele: müügiprognoos:

2.1 korteriühistud ............................. (eurot);

2.2 hooneühistud .............................. (eurot);

2.3 valitsejad ..................................... (eurot);

2.4 omanikud ..................................... (eurot);

2.5 teised ühise majandamise vormid: ........................ ; .......................... (loetleda; eurot).

 

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

3.      Oleme tutvunud ja mõistnud võistluse paremusjärjestuse määramise metoodikat.

4.      Pakume aastaseks baasintressimääraks:

4.1 kliendigrupile vastavalt punktile 2.1 ...%;

4.2 kliendigrupile vastavalt punktile 2.2 ...%;

4.3 kliendigrupile vastavalt punktile 2.3 ...%;

4.4 kliendigrupile vastavalt punktile 2.4 ...%;

4.5 kliendigrupile vastavalt punktile 2.5 ...% ning

4.6 kuuintressi arvestuse aluseks on .........-päevane kuu, .........-päevane aasta ja ....... eurot ning

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4.7 kliendigrupi siseselt ei rakendata individuaalseid riskipreemiaid ning baasintressimäär on fikseeritud viieks aastaks.

5.      Lisaks pakume laenutaotlejale järgnevaid lepingutingimusi:

5.1 minimaalset omafinantseerimist ............................ (%) finantseeritavate tööde maksumusest;

5.2 maksimaalset netolaenu ....................... (eurot) kõigi eluruumide ja mitteeluruumide üldpinna ühe ruutmeetri kohta;
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

5.3 laenulepingu muutmise ning ennetähtaegse lõpetamise kulu suurust .......... (täpsustada % või euro koos käibemaksuga);
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

5.4 laenulepingu sõlmimise kulu suurust .............. (täpsustada % või euro koos käibemaksuga).
(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

6.      Seame laenutaotlejale järgmisi lisatingimusi ja esitame järgmisi dokumendinõudeid, mis on kooskõlas korra või korra lisaaktidega:

6.1 kindlustus vastavalt pakkumuse lisale nr ............;

6.2 deebitoride menetlemine vastavalt pakkumuse lisale nr ............;

6.3 muud nõudmised vastavalt pakkumuse lisale nr ............;

6.4 laenulepingu, selle lisade ja muude seonduvate dokumentide näidised vastavalt pakkumuse lisadele nr  ............ .

7.      Aktsepteerime meievahelise lepingu tekstina intressitoetuse reservi lepingu tüüpvormi vastavalt korrale ja sõlmime meievahelise lepingu hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul intressikomisjoni positiivsest otsusest;

7.1 käesolevaga esitame pakkumuse osana kõigi kvalifitseerimistingimuste täitmist tõendavad ja volitatud isiku poolt allkirjastatud dokumendid, vastavalt järgnevale loetelule:

7.1.1 ...............

7.1.2  ...............

7.1.3 ................

7.1.4 jne

8.      Pakkumus on kõigi tingimuste osas siduv 3 (kolm) kuud esitamisest või kuni intressitoetuse reservi lepingu lõppemiseni.

 

PAKKUJA REKVISIIDID

__________________

reg-kood ___________

__________________

__________ TALLINN

telefon: __________, fax: __________

e-post: ________________

ak ___________________

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär