Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2007 korraldus number 562
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2007 nr 562-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppe projekt Tallinna linna, aktsiaselts A. Le Coq ja mittetulundusühing Fortium vahel rahvusvahelise suusasprindivõistluse A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint korraldamiseks.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, aktsiaseltsile A. Le Coq ja mittetulundusühingule Fortium.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

2. aprilli 2007

korraldusele nr 562-k 

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “……“ …………. 2007

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. aprilli 2007 korralduse nr … k alusel,

ja

aktsiaselts A. Le Coq (äriregistrikood 10034247), asukoht Tähtvere 56/62, Tartu, keda esindab juhatuse liige Tarmo Noop, kes tegutseb põhikirja alusel

ja

mittetulundusühing Fortium (registrikood 80247989), asukoht Narva mnt 90, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Erki Lepp, kes tegutseb põhikirja alusel, edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos osapooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Arvestatud on, et:

 

  1. käesoleva aasta 12. mail soovitakse korraldada esmakordselt Tallinna vanalinnas rahvusvahelist suusasprindivõistlust A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint 07 (A. Le Coq Tallinn Old Town Ski Sprint 07), kuhu on kutsutud võistlema maailmaareenil tuntud suusatajad Eestist, Skandinaaviast, Saksamaalt ja Venemaalt; 

 

  1. tuntud sportlaste osavõtul toimuv üritus tõstab Tallinna rahvusvahelist tuntust, kinnistab Tallinna kui avatud ja spordisõbraliku linna mainet ning ürituse kaudu on võimalik tutvustada Tallinna rahvusvahelises meedias 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnaks pürgijana;

 

  1. Tallinna linn on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kaudu eraldanud rahvusvahelise suusasprindivõistluse A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint 07 korraldamiseks toetust summas 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) krooni.

 

Kokkuleppe eelduseks on, et:

4.      osapooled soovivad kaasa aidata rahvusvahelise suusasprindivõistluse A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint 07 (edaspidi üritus) korraldamisele;

5.      osapooled soovivad läbi rahvusvahelise spordivõistluse propageerida sportlikku eluviisi ja Tallinna kui spordisõbralikku linna;

6.      osapooltel on eesmärk muuta A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint järjepidevaks laialdast tähelepanu ja osavõttu pälvivaks spordivõistluseks ning lülitada see rahvusvahelise suusasprindi kalendrisse.

Osapoolte kokkulepped on, et:                                                             

7.      osapooled annavad omapoolse panuse, et ürituse korralduslik tase tagab tippsuusatajate ja pealtvaatajate rahulolu ning meedia tähelepanu. Samuti on oluline, et üritus suurendab rahvusvahelise üldsuse huvi Tallinna kui spordisõbraliku ning samas Euroopas ainulaadse miljööga linna vastu;

8.      osapooled peavad oluliseks pakkuda ürituse raames Eesti noortele sportlaste võimalust panna end proovile rahvusvahelise suurvõistluse tingimustes ning arendada seeläbi noorte suusatajate konkurentsivõimet. Selle tagamiseks korraldatakse suusasprindivõistluse A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint raames noorte juuniorsprindi võistlus.

Mittetulundusühing Fortium kinnitab, et:

9.      tema tagab kõrgekvaliteedilise ja rahvusvahelistele standarditele vastava ürituse korralduse ja kogu sellega seonduva asjaajamise;

10.  kindlustab maailma tippsuusatajate ja rahvusvahelistel suurvõistlustel heade tulemustega silma paistnud suusatajate osalemise 12.05.2007 aastal toimuval rahvusvahelisel suusasprindivõistlusel A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint 07. Samuti teeb endast oleneva, et lülitada A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint rahvusvahelisse suusasprindi võistluskalendrisse;

11.  võtab kõik ürituse korraldamiseks vajalikud kooskõlastused vastavalt Tallinna linna õigusaktides sätestatule.

AS A. Le Coq kinnitab, et:

12.  toetab ürituse läbiviimist 2007. aastal summas 1 000 000 (üks miljon) krooni, milleks sõlmib koostöölepingu ürituse korraldamiseks mittetulundusühinguga Fortium.

Tallinna linn kinnitab, et:

13.  toetab igakülgselt ürituse korraldamist ja rahvusvahelise suusasprindivõistluse A. Le Coq Tallinna Vanalinna Suusasprint järjepidevaks muutmist.

Kokkuleppe tähtaeg on:

14.  kokkulepe on sõlmitud tähtajatult;

15.  kokkulepet võib muuta osapoolte kirjalikul kokkuleppel.

Osapoolte kontaktisikud on:

16.  Tallinna linn: Priit Ilver, 640 4570, priit.ilver@tallinnlv.ee

17.  AS A. Le Coq: Tarmo Noop

18.  MTÜ Fortium: Erki Lepp, 601 5814, info@tallinnski.ee

Kokkulepe on koostatud kolmes (3) eksemplaris, millest igale osapoolele jääb üks eksemplar.

 

 

Kaia Jäppinen                           Tarmo Noop                Erki Lepp

Tallinna linn                               AS A. Le Coq              MTÜ Fortium

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär