Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja AS-i FCF Lilleküla Jalgpallistaadion vahel sõlmitud ja 18. juunil 2004 jõustunud üürilepingu muutmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 551
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 551-k

 

 

Tallinna linna ja AS-i FCF Lilleküla Jalgpallistaadion vahel sõlmitud ja
18. juunil 2004 jõustunud üürilepingu muutmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas Tallinna linna ja AS-i FCF Lilleküla Jalgpallistaadion vahel sõlmitud ja
18. juunil 2004 jõustunud üürilepinguga:

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja AS-i FCF Lilleküla Jalgpallistaadion vahel sõlmitud ja 18. juunil 2004 jõustunud üürilepingu lisade 1 ja 2 projektid.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu lisadele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja AS-ile FCF Lilleküla Jalgpallistaadion.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korralduse nr 551-k

LISA 1

 

 

 

Lisa 1

Tallinna linna ja AS-i FCF Lilleküla Jalgpallistaadion vahel

sõlmitud ja 18. juunil 2004 jõustunud üürilepingu juurde

 

 

ÜÜRILEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMINE

 

Tallinnas, “    “ märtsil 2007

 

Tallinna linn (edaspidi üürnik), asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli, tegutsedes Tallinna Linnavalitsuse ... märtsi 2007 korralduse nr ... alusel,

ja

AS FCF Lilleküla Jalgpallistaadion (edaspidi üürileandja), äriregistrikood 10864457, asukoht Asula tn 4c, 11312 Tallinn, keda esindab juhataja Aivar Pohlak,

 

edaspidi nimetatud ka pool või koos pooled,

 

võttes arvesse, et Tallinna linn ja AS FCF Lilleküla Jalgpallistaadion sõlmisid 18. juunil 2004 jõustunud üürilepingu (edaspidi leping), milles lepiti kokku Lilleküla jalgpallikeskuse peastaadioni tribüünil asuva 12-kohalise VIP-loožiboksi ja 12 kindlaksmääramata jalgpallikeskuse parkimisala parklakoha üürile andmine Tallinna linnale,

 

lepivad kokku järgnevas:

 

1.      Pikendada lepingu tähtaega 10 aastalt 25 aastale. Seega kehtib leping 18. juunist 2004 kuni 18. juunini 2029.

 

2.      Käesolev lisa on poolte vahel sõlmitud lepingu lahutamatu osa ega mõjuta teisi lepingu tingimusi.

 

3.      Käesolev lisa on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

 

 

AS FCF Lilleküla Jalgpallistaadion                          Tallinna linn

 

 

 

 


Aivar Pohlak                                                                            Jaanus Mutli

Juhataja                                                                                    Abilinnapea

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korralduse nr 551-k

LISA 2

 

 

 

Lisa 2

Tallinna linna ja AS-i FCF Lilleküla Jalgpallistaadion vahel

sõlmitud ja 18. juunil 2004 jõustunud üürilepingu juurde

 

 

ÜÜRILEPINGU OBJEKTI LISATEENUSTE LOETELU JA TASUD

 

Tallinnas, “    “ märtsil 2007

 

Tallinna linn (edaspidi üürnik), asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli, tegutsedes Tallinna Linnavalitsuse ... märtsi 2007 korralduse nr ... alusel,

ja

AS FCF Lilleküla Jalgpallistaadion (edaspidi üürileandja), äriregistrikood 10864457, asukoht Asula tn 4c, 11312 Tallinn, keda esindab juhataja Aivar Pohlak,

 

edaspidi nimetatud ka pool või koos pooled,

lepivad kokku järgnevas:

 

1.    Üldsätted

Käesolev lepingu lisa sätestab poolte vahel sõlmitud ja 18. juunil 2004 jõustunud üürilepingus (edaspidi leping) fikseerimata lepingu objekti (edaspidi objekt) täiendavate teenuste loetelu, nende hinnakirja ning hindade alused.

 

2.    Objekti koristustasu

2.1  Objekti ürituse (jalgpallivõistlus, kontsert vms) järgne või eelne koristustasu sisaldab objekti põranda, seinte, akende ja objektil oleva mööbli puhastust vastavalt selle pinnale ja/või tekstuurile sobival meetodil; samuti objektil oleva tualettruumi koristust ning tualettruumi varustamist tualettpaberiga.

2.2  Objekti ühekordne koristustasu on 300 (kolmsada) krooni, millele lisandub käibemaks 18%.

2.3  Objekti juurdepääsuteede korrashoidu ja prügivedu organiseerib üürileandja.

2.4  Objekti ürituse järgne nõudepesuteenus sisaldab objektile paiknevate nõude käsitsi pesemist, kuivatamist ja nõudekappi paigaldamist.

2.5  Ürituse järgne nõudepesuteenuse ühekordne tasu on 200 (kakssada) krooni, millele lisandub käibemaks 18%.

2.6  Objekti koristamise või nõudepesuteenuse teostamise soovist tuleb üürnikul teatada kirjalikult e-posti aadressile fcflora@fcflora.ee või telefonil 627 9940 (Triin Oldekop) vähemalt kaks (2) tööpäeva ette.

2.7  Kõik punktides 2.1 ja 2.4 nimetatud koristustööd teostab üürileandja. Kolmanda isiku kaasamiseks nimetatud tööde tegemiseks on üürileandja kohustatud saama üürniku eelneva kirjaliku nõusoleku. Objekti ja selles asuva üürniku vara säilitamise eest nimetatud tööde tegemise ajal vastutab üürniku ees üürileandja.

 

3.    Toitlustusteenus

3.1  Toitlustusteenust objektil organiseerib üürileandja üürniku kirjalikul soovil. Vastavast soovist tuleb üürileandjat ette teavitada hiljemalt viis (5) tööpäeva enne ürituse toimumise päeva e-posti aadressile fcflora@fcflora.ee või telefonil 627 9940 (Triin Oldekop).

3.2  Üürnik on kohustatud teavitama punktis 3.1 nimetatud tähtajaks: toitlustatavate inimeste arvu, menüü võimalikud erisoovid, teenindajate kohaloleku vajaduse ja teenuse osutamise ajavahemiku.

3.3  Üürileandja on kohustatud esitama punktis 3.2 esitatud üürniku info alusel toitlustamise hinnapakkumise hiljemalt kolm (3) tööpäeva enne ürituse toimumise päeva. Üürnik on kohustatud kinnitama hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel, kinnituse alusel väljastatakse arve. 

3.4  Toitlustusteenuse eest tasumine toimub hiljemalt ürituse toimumise päevaks vastavalt esitatud arvele.

3.5  Juhul, kui üürnik soovib organiseerida toitlustamist ise, on ta kohustatud koordineerima üürileandjaga toitlustusfirma liikumise A. Le Coq Arena III korrusel.

 

4.    Elektroonilise valve tasu

4.1  Üürileandja tagab käesoleva lisa sõlmimise hetkest seitsme (7) tööpäeva jooksul objektile elektroonilise valveteenuse paigaldamise, kasutades turvafirma K-Grupp valveteenuseid. Objekti ja selles asuva üürniku vara säilitamise eest objekti valve all oleku ajal vastutab üürniku ees üürileandja.

4.2  Objektile elektroonilise valve paigaldamise ühekordne tasu on 4900 (neli tuhat üheksasada) krooni, millele lisandub käibemaks 18%.

4.3  Objektile paigaldatud elektroonilise valve kuutasu on 660 (kuussada kuuskümmend) krooni kuus, millele lisandub käibemaks 18%.

4.4  Üürnik vastutab objekti valve alla panemise ja mahavõtmise eest ning on kohustatud nimetama turvafirmale oma kontaktisiku.

4.5  Üürnik tasub iga õigeaegselt tühistamata valehäire eest 250 (kakssada viiskümmend) krooni, millele lisandub käibemaks 18%. 

 

5.    TV-antenn

Objektile TV-antenni ühenduse toomise ühekordne tasu on 4100 (neli tuhat ükssada) krooni, millele lisandub käibemaks 18%.

 

6.    Arveldamine

Käesolevas lisas nimetatud teenuste eest tasub üürnik üürileandjale ülekande teel üürileandja arveldusarvele seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates arve väljastamise kuupäevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Arve mittetähtaegsel tasumisel arvestatakse viivist 0,5% iga viivitatud päeva eest.

 

7.    Objektile sisenemine ja väljumine

7.1  Objektile sisenemine ürituste välisel ajal peab olema registreeritud üürileandja kontoris
A. Le Coq Arenal. Üürniku esindaja peab selleks registreerima objektile mineku üürileandja sekretäri juures.

7.2  Objektile sisenemine ürituste ajal toimub ürituse korraldaja poolt ettenähtud
VIP- pääslast eelnevalt soetatud VIP-pileti ettenäitamisel. Üürniku esindaja on vastutav objekti valvest mahavõtmise eest (kui ei ole üürileandjaga kokkulepitud teisiti) ja objektile külaliste sisselaskmise eest.

7.3  Objektilt lahkumisel vastutab üürniku esindaja objekti valve alla panemise eest ja lahkumisel A. Le Coq Arena välisperimeetri ukse lukustamise eest.

 

8.    Informatsiooni edastamine

8.1  Pooled lepivad kokku, et kõik objekti ja käesolevat lisa puudutav informatsioon edastatakse teineteisele kirjalikult e-posti teel poolte kontaktisikute kaudu:

8.1.1 Üürileandja kontaktisik: Triin Oldekop, triin.oldekop@fcflora.ee, tel 627 9940;

8.1.2 Üürniku kontaktisik: Tauno Metsaviir, Tauno.Metsaviir@tallinnlv.ee, tel 640 4133. 

8.2  Juhul kui e-posti teel teavitamine on ebamõistlik ning olukord nõuab teavitamist telefoni vm teel, aktsepteerivad pooled mõistlikkuse põhimõtet ning loevad siduvaks ka sellisel teel edastatud teateid, fikseerides need tagantjärele e-posti teel.

 

9.    Lisa jõustumine, muutumine, lõppemine

9.1  Käesolev lisa jõustub selle allakirjutamisel poolte poolt.

9.2  Käesolev lisa lõpeb poolte vahel sõlmitud lepingu lõppemisel või lõpetamisel.

9.3  Juhul kui lepingu kehtivuse ajal tuleb Eesti Vabariigis kasutusele Euroopa ühisraha
euro (edaspidi EUR), muudavad pooled käesolevas lisas kehtestatud hindasid, võttes arvesse, et uued hinnad ei ole väiksemad kui EEKi ja EURi suhe lepingu muutmise kuupäeval.

9.4  Pooltel on õigus teha ettepanek käesolevas lisas sätestatud tingimuste muutmiseks, esitades kirjalikult teisele poolele muudatuste põhjenduse.

9.5  Kõik muudatused, mis on seotud käesoleva lisaga, sõlmitakse poolte vastastikusel kokkuleppel kirjalikult.

 

10.  Lõppsätted

10.1  Käesolev lisa on poolte vahel sõlmitud lepingu lahutamatu osa ega mõjuta teisi lepingu tingimusi ja lepingu alusel sõlmitud poolte kokkuleppeid.

10.2  Käesolev lisa on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

 

AS FCF Lilleküla Jalgpallistaadion              Tallinna linn               

 

 

 

 

 

___________________________                              ___________________________

Aivar Pohlak                                                                Jaanus Mutli

Juhataja                                                                        Abilinnapea

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär