Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava täiendava tähtaja andmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 550
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 550-k

 

 

Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava täiendava tähtaja andmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel 9. aprillil 2001 sõlmitud lepinguga ning tulenevalt Tallinna linna eesmärgist arendada sporditegevust Tallinnas:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava täiendava tähtaja andmise kokkuleppe projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Ettevõtlusametile ja MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

28. märtsi 2007

korralduse nr 550-k

LISA

 

KOKKULEPE TÄIENDAVA TÄHTAJA ANDMISEKS

Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel 9. aprillil 2001 sõlmitud lepingu juurde

 

 

Tallinnas, “    “. märtsil 2007

 

Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli, tegutsedes Tallinna Linnavalitsuse ... märtsi 2007 korralduse nr ... alusel,

ja

MTÜ Jalgpalliklubi FCF (registrikood 80052376), asukoht Asula tn 4c, 11312 Tallinn, keda esindab juhatuse liige Aivar Pohlak,

 

edaspidi nimetatud pool ja koos pooled

 

võttes arvesse, et:

 

a)      Tallinna linn ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF on sõlminud 9. aprillil 2001 lepingu Tallinnas asuva Lilleküla jalgpallistaadioni juurdepääsuteede ehitamiseks, staadioni infrastruktuuri ehituskulude kompenseerimiseks Tallinna linna poolt ja infrastruktuuri ehituse korraldamise tingimuste sätestamiseks (edaspidi infrastruktuuri leping).

b)      Infrastruktuuri lepingu punkti 5.1.4. kohaselt kohustus MTÜ Jalgpalliklubi FCF ehitama Marta tänava pikenduse ja harjutusväljakute juurdepääsutee välja hiljemalt 15. septembriks 2003.

c)      23. aprillil 2001 tasus Tallinna linn MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF Marta tänava pikenduse ja harjutusväljakute juurdepääsuteede ehitamiseks ettemaksuna 14 414 507 (neliteist miljonit nelisada neliteist tuhat viissada seitse) krooni.

d)      18. juunil 2004 sõlmisid Tallinna linn ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF infrastruktuuri lepingu juurde kokkuleppe täiendava tähtaja andmiseks, mille kohaselt pidi MTÜ Jalgpalliklubi FCF ehitama Marta tänava pikenduse ja harjutusväljakute juurdepääsutee välja hiljemalt 31. oktoobriks 2004.

e)      Käesoleva kokkuleppe sõlmimise hetkeks on koostöös Tallinna linnaga valminud Marta tänava pikendus maksumusega 12 345 642 (kaksteist miljonit kolmsada nelikümmend viis tuhat kuussada nelikümmend kaks) krooni ja 62 senti. Harjutusväljakute juurdepääsuteed MTÜ Jalgpalliklubi FCF poolt välja ehitatud ei ole.

f)        MTÜ Jalgpalliklubi FCF kinnitab Tallinna linnale oma tahet ja valmidust harjutusväljakute juurdepääsutee välja ehitada hiljemalt 15. juuniks 2008.

g)      Tallinna linn on valmis käesoleva kokkuleppega andma MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF täiendava tähtaja harjutusväljakute juurdepääsutee väljaehitamiseks (Võlaõigusseaduse § 114).

 

lepivad pooled kokku alljärgnevas:

 

1.    Täiendav tähtaeg

 

1.1. Tallinna linn annab MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF täiendava tähtaja infrastruktuuri lepingu punktis 5.1.4. sätestatud harjutusväljakute juurdepääsutee väljaehitamise kohustuse täitmiseks. Tallinna linn nõustub, et MTÜ Jalgpalliklubi FCF ehitab harjutusväljakute juurdepääsutee välja hiljemalt 15. juuniks 2008.

 

1.2. MTÜ Jalgpalliklubi FCF kohustub harjutusväljakute juurdepääsutee välja ehitama võimalikult kiiresti, tagades selle valmimise hiljemalt 15. juuniks 2008.

 

1.3.MTÜ Jalgpalliklubi FCF kohustub harjutusväljakute juurdepääsutee ehitamisel lisaks infrastruktuuri lepingus sätestatud kohustustele täitma kõiki käesolevas kokkuleppes sätestatud kohustusi.

 

1.4. Punktis 1.2 nimetatud kohustuse täitmisel kohustub MTÜ Jalgpalliklubi FCF järgima kõiki ehitus- ja planeerimisalaseid nõudeid, riigi ja Tallinna õigusakte ja tavasid, tagades harjutusväljakute juurdepääsutee kõrge ehituskvaliteedi ja sobivuse teede pikaajaliseks sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

 

2.    Taganemine

 

2.1. Juhul, kui MTÜ Jalgpalliklubi FCF ei ole ehitanud harjutusväljakute juurdepääsuteed välja täiendava tähtaja jooksul (hiljemalt 15. juuniks 2008) või ei ole seda teinud kohaselt, loevad pooled Tallinna linna infrastruktuuri lepingust harjutusväljakute juurdepääsutee ehitamist puudutavas osas taganenuks täiendavalt avaldust tegemata alates 16. juunist 2008.

 

2.2. Punktis 2.1. nimetatud juhul kohustub MTÜ Jalgpalliklubi FCF vastavalt infrastruktuuri lepingu punktile 5.1.11 tagastama Tallinna linnale ettemaksu summas 2 068 864 (kaks miljonit kuuskümmend kaheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend neli) krooni ja 38 senti. Nimetatud summa kantakse Tallinna linna poolt näidatud pangaarvele hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul Tallinna linna vastava kirjaliku nõude esitamisest.

 

2.3. Tallinna linnal on õigus infrastruktuuri lepingust taganeda ja nõuda ettemaksu, summas 2 068 864 (kaks miljonit kuuskümmend kaheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend neli) krooni ja 38 senti, tagastamist ka enne 15. juunit 2008 kui lepingu täitmisel tekib Tallinna linnal põhjendatud kahtlus, et MTÜ Jalgpalliklubi FCF ei ole harjutusväljakute juurdepääsutee ehitamise kohustust suuteline täitma ka täiendava tähtaja jooksul. Sel juhul tagastatakse ettemaks punktis 2.2. sätestatud korras.

 

2.4. Ettemaksu summas 2 068 864 (kaks miljonit kuuskümmend kaheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend neli) krooni ja 38 senti, tagastamisel punktide 2.2 või 2.3. alusel kohustub
MTÜ Jalgpalliklubi FCF tasuma nimetatud summalt intressi 7% aastas, alates
30. aprillist 2001 kuni Tallinna linnale ettemaksu tagastamise päevani. Ettemaksust ei arvestata maha tasu MTÜ Jalgpalliklubi FCF poolt seni tehtud tööde eest ega muid MTÜ Jalgpalliklubi FCF kulutusi kohustuse täitmiseks.

 

3.    Täiendavad kokkulepped

 

3.1. Pooled on täiendavalt kokku leppinud selles, et harjutusväljakute juurdepääsutee valmimisel esitab MTÜ Jalgpalliklubi FCF Tallinna linnale sellekohase kirjaliku kinnituse ja rajatise valmimist (vastuvõtmist) tõendavad dokumendid. Nimetatud dokumentide esitamisel loevad pooled MTÜ Jalgpalliklubi FCF kohustuse täitmisena tehtud töö Tallinna linnale üleantuks.

 

3.2. MTÜ Jalgpalliklubi FCF kohustub alates käesoleva kokkuleppe allakirjutamisest iga kuu
10. (kümnendaks) kuupäevaks esitama Tallinna linna esindajale kirjaliku aruande harjutusväljakute juurdepääsutee ehitustööde kulust ja tööde finantseerimisest (summad ja allikad) eelneva kuu jooksul. Tallinna linnal on õigus nõuda aruande täpsustamist või täiendamist.

 

3.3. Lisaks punktis 3.2 sätestatule on Tallinna linnal õigus nõuda MTÜ-lt Jalgpalliklubi FCF täiendavat teavet MTÜ Jalgpalliklubi FCF tegevuse kohta, mis võib otseselt või kaudselt olla seotud MTÜ Jalgpalliklubi FCF kohustuste täitmisega Tallinna linna ees.

 

4.    Lõppsätted

 

4.1. Käesolev kokkulepe ei mõjuta teisi infrastruktuuri lepinguga sätestatud poolte kokkuleppeid.

 

4.2. Tallinna linna esindaja käesoleva kokkuleppe ja infrastruktuuri lepingu täitmisel on Tallinna Kommunaalameti juhataja.

 

4.3. Käesolev kokkulepe on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

 

 

 

 


Jaanus Mutli                                                                       Aivar Pohlak

Tallinna linn                                                                        MTÜ Jalgpalliklubi FCF

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär