Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Taime tn 8 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 519
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 519-k

 

 

 

Taime tn 8 osaline maa tagastamine

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 24. oktoobri 1994 otsusest nr 3999, millega on Tallinnas, Taime tn 8, endisel kinnistul nr 4819 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 683,29 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas, Tallinna notar Mare Milleri 28. mail 2003 tõestatud Ehitiste mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 4296/2003, mille alusel XXXXXXXX ja XXXXXXXX omandasid võrdsetes osades XXXXXXXX kuulunud 1/4 mõttelist osa ehitisest ja endise kinnistu nr 4819 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Marika Rei 1. veebruaril 2001 tõestatud Korteri ja ehitise mõttelise osa kinke- ning maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 1223, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 1/4 mõttelist osa ehitisest ja endise kinnistu nr 4819 maa tagastamise nõudeõigusest, Rapla notar Raul Joametsa 12. septembril 2003 koostatud ja tõestatud Ehitise mõttelise osa müügilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 5650, mille alusel XXXXXXXX omandas 268/2436 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud ehitisest ja endise kinnistu nr 4819 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Maive Ottase 9. detsembril 2003 koostatud ja tõestatud Ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust ja pandilepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 8448/2003, mille alusel XXXXXXXX omandas 341/2436 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud ehitisest ja endise kinnistu nr 4819 maa tagastamise nõudeõigusest, Osaühing M.K. Konsultatsioonid koostatud katastriüksuse plaanist töö nr K-175 ning maa tagastamise toimiku nr 6040 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Taime tn 8;

1.2 pindala: 703 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4819 pindalaga 683,29 m2) järgmistele isikutele 1/2 mõttelises osas:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 268/2436 mõttelises osas; elukoht XXXX,  Tallinn;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1291/4872 mõttelises osas; elukoht XXXX, Tallinn;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/8  mõttelises osas; elukoht XXXX, Tallinn.

3. Taime tn 8 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101017792 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 12.02.2007.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4819 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Summa kuulub vastavalt kaasomandi osa suurusele tasumisele alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX – 22 (kakskümmend kaks) krooni;

5.2 XXXXXXXX – 53 (viiskümmend kolm) krooni;

5.3 XXXXXXXX – 25 (kakskümmend viis) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, III korrus.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

7. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär