Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna vanema teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 korraldus number 514
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 514-k

 

 

Põhja-Tallinna vanema teenistusest vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 126, § 132 lg-te 1 ja 2, Riigikogu valimise seaduse § 74 lõike 3, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. mai 1998 määrusega nr 20 kinnitatud Põhja-Tallinna Valitsuse põhimääruse punktiga 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktiga 5 ja tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaar teenistusest Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks alates 27. märtsist 2007.

2. Vilja Savisaarel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Põhja-Tallinna vanema asetäitja Jüri Jõgevale ning esitada 30. märtsiks k.a üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel maksta Vilja Savisaarele hüvitust kasutamata puhkuse eest 9 kalendripäeva ulatuses.

4. Põhja-Tallinna vanema ülesandeid täidab Vilja Savisaare teenistusest vabastamise päevale järgnevast päevast kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Jüri Jõgeva.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vilja Savisaarele, Jüri Jõgevale ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär