Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kullatera Lasteaia põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 määrus number 24
Jõustumine:02.04.2007
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 24

 

 

 

 

 

Tallinna Kullatera Lasteaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning 19. oktoobri 2006 otsuse nr 314 „Lastesõime Aasalill ja Tallinna Kullatera Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Kullatera Lasteaiaks“ alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2002 määrusega nr 19 „Tallinna Kullatera Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud Tallinna Kullatera Lasteaia põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse tekstis sõna „Haridusministeerium“ sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium“ vastavas käändes ja sõna „haridusminister“ sõnadega „haridus- ja teadusminister“ vastavas käändes;

2) muuta punkti 1.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ning aadress on Magdaleena tn 6 ja Magdaleena tn 11 11312 Tallinn.“;

3) muuta punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2.1 Lasteasutuses on sõimerühmad, nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.“;

4) muuta punkti 7.4.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;“;

5) muuta punkti 7.4.5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „7.4.5 korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;“;

6) punktis 7.4.7 jätta välja sõnad „kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga“;

7) asendada punktis 8.3 sõnad „eelarve kava“ sõnadega „eelarve projekti“;

8) muuta punkti 8.6.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;“;

9) muuta punkti 8.7 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.7 Lasteasutus hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid linna eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.“;

10) muuta punkti 8.9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.9 Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Tallinna õigusaktidele. Lasteasutus esitab statistilisi aruandeid riigi õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.“.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 1999 määruse nr 108 „Tallinna Kesklinna koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine“ punktiga 19 kinnitatud Lastesõime Aasalill põhimäärus.

§ 3.  Määrus jõustub 2. aprillil 2007.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär