Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määruse nr 9 muutmine ja määrusega kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2007 määrus number 23
Jõustumine:02.04.2007
Kehtetuks tunnistamine:20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2007 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. märts 2007 nr 23

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määruse nr 9 muutmine ja määrusega kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse  § 50¹ lõigete 1-5 alusel ja kooskõlas Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktiga 1.2.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2.1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Nõukogu koosseisu suuruseks on kuni 18 liiget, kellest 9 liiget on noorteorganisatsioonide, kelle tegevuskoht on  Tallinna linna haldusterritooriumil (edaspidi noorteorganisatsioonide), esindajad.”;

2) punkti 2.2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Noorteorganisatsioonide esindajad kinnitatakse nõukogu koosseisu tähtajaga kuni kaks aastat. Noorteorganisatsioonide esindajad esitab linnavalitsusele spordi- ja noorsooamet.”;

3) punkti 2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.3 Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Linnavalitsus võib oma algatusel ja/või nõukogu ettepanekul nõukogu liikme igal ajal sõltumata põhjusest nõukogu koosseisust välja arvata. Nõukogu liige arvatakse nõukogu koosseisust välja vastava õigusaktiga ja liikme volitused lõpevad õigusakti jõustumisest.”;

4) põhimäärust täiendatakse punktiga 2.19 järgmises sõnastuses:

„2.19 Nõukogul on kohustus esitada linnavalitsusele kokkuvõte nõukogu eelmise aasta tegevusest vähemalt kord aastas hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks.”

5) punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.1 analüüsib linna noorsoopoliitika ja noorsootöö strateegilisi arengusuundi;”;

6) põhimäärust täiendatakse punktiga 3.4 järgmises sõnastuses:

„3.4 juhib tähelepanu linna noorsooprobleemidele;”;

7) põhimäärust täiendatakse punktiga 3.5 järgmises sõnastuses:

„3.5 esitab omapoolseid arvamusi linna noorsootöö valdkonnas korraldatavate tunnustusauhindade konkurssidele esitatud kandidaatide osas.”;

8) punkti 4.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.3 noorsootöö valdkonna rahastamiseks linna eelarvest.”;

9) punkti 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.3 moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid noorte ja linna seisukohast probleemsete valdkondade ja küsimuste läbitöötamiseks ja nõukogule esitamiseks;”;

10) põhimäärust täiendatakse punktiga 5.5 järgmises sõnastuses:

„5.5 valida nõukogu liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad rahvusvaheliste noortevõrgustike kohtumistel ja esitavad kokkuvõtte nõukogule.”.

§ 2.  Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määruse nr 9 “Tallinna linna noortenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” punkt 2.

§ 3.  Määrus jõustub 2. aprillil 2007.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär