Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 22.03.2007 otsus number 71
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. märts 2007 nr 71

 

 

 

 

Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja 7 ning § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3, 4 ja 5 alusel ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi ja järgmisi põhimotiive, et:

- Avatud noortekeskuse rajamine annab tegevust ja hõivatust paljudele Mustamäe noortele olles seejuures preventatiivse iseloomuga. See omakorda loob suurema turvatunde kogu piirkonnas;

- planeering välistab käsitletava piirkonna muutumist isoleeritud tagahooviks, sellega tuuakse planeeringualale ja kogu ümbritsevasse piirkonda uut elu;

- olemasolevat kõrghaljastust säilitatakse maksimaalselt. Likvideeritavate puude ja põõsaste osas nähakse ette ümberistutus.

- arvestades Harju maavanema ettepanekut – jätta planeeringu alast välja Mooni tänavast vasakule jäävad krundid (pos 2 kuni 5 ja 9)  – kehtestatakse planeering osaliselt;

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT töö nr H‑120‑05, millega Mustamäe linnaosas asuvale 1,2 ha suurusele maa-alale on kavandatud üks sotsiaalmaa krunt, kaks transpordimaa krunti ja üks üldmaa krunt. Detailplaneeringuga on kavandatud Mooni tn 115 krundile ehitusõiguse andmine 2‑korruselise avatud noortekeskuse ja spordiplatsi ehitamiseks, Mooni tn 115a üldmaa ja Mooni tn T9 ning T10 transpordimaa krundi piiride määramine haljasaladele ja teedele. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning lahendatakse haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007
otsuse nr 71
LISA

 

 

Seletuskiri
Tallinna Linnavolikogu otsuse
“Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine“ juurde

 

 

 

Kehtestada Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneering, millega Mustamäe linnaosas asuvale 1,2 ha suurusele maa-alale on kavandatud üks sotsiaalmaa krunt, kaks transpordimaa krunti ja üks üldmaa krunt. Detailplaneeringuga on kavandatud Mooni tn 115 krundile ehitusõiguse andmine 2‑korruselise avatud noortekeskuse ja spordiplatsi ehitamiseks, Mooni tn 115a üldmaa ja Mooni tn T9 ning T10 transpordimaa krundi piiride määramine haljasaladele ja teedele. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning lahendatakse haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused.

Haldusakti põhjendused

Planeeritav ala asub Mustamäe linnaosas ning piirneb lõunast Mooni tn 117 ja A. H. Tammsaare tee 90 punasest tellisest tornelamutega (14 korrust) ning 5‑korruseliste paneelelamutega aadressidel A. H. Tammsaare tee 84 ja Mooni tn 117. Läänest piirneb planeeringuala Mooni tänavaga, põhjast Mooni tn 109 asuva Tallinna 28. Lasteaiaga, idast Mooni tn 113 asuva 5‑korruselise paneelelamuga. Planeeritavat ala läbib kirde-edela suunaliselt Mooni tänav.

Planeeritava ala kontaktvöönd on tervikuna Sääse mikrorajoonis, mille hoonestuse struktuur on Mustamäe linnaosale tüüpiline: 5‑9‑korruselised korterelamud, 2‑4‑korruselised lasteaed-koolid ja 1‑korruseline keskuse kauplus. Planeeringuala ümbrus on analoogilise hoonestusega. Eripära lisavad piirkonnale 2 punasest tellisest 14‑korruselist tornelamut ja Tammsaare tee äärsel alal paiknevad garaažid ja garaažiühistud. Viimistlusmaterjalidest on kasutusel looduskivipuistega paneelid, punane tellis ja krohvitud pinnad. Värvitoonid on enamasti pastelsed, vaid rekonstrueeritud rõdud on erksama värvitooniga. Katustest domineerivad lamekatused, mõnel paneelelamul on ka rekonstrueeritud madal viilkatus. Planeeritavat ala läbivaks tänavaks on Mooni tänav, Tallinna tänavate registris on see liigitatud lõigus Tammsaare-Tildri juurdepääsuteeks-kõrvaltänavaks/216. Mooni tänava lõik Tammsaare tee ja Vaablase tänavate vahel on 19 m ja sõiduradade laius kokku 5,2 m. Tänav on kahesuunaline. Liiklusintensiivsus planeeringualast eemalolevatel magistraalidel on suur, Mooni tänaval on liiklus mõõdukas. Planeeritava ala lähedusse, lähimate magistraalide äärde, jäävad väljakujunenud busside peatuskohad. Ühistranspordi (trolli, buss) lähimad peatused on Sõpruse puiesteel Siili ja Mustamäe teel Sääse. Siili peatus on ca 400 m kaugusel Sõpruse pst ääres, Sääse peatus on ca 600 m kaugusel Mustamäe teel. Juurdepääs alale toimub A. H. Tammsaare teelt Mooni tänava kaudu või kesklinna poolt piki Mooni tänavat, kuhu saab Sõpruse puiesteelt kõikidelt ristmikelt Koskla tänavast alates. Planeeritaval alal puuduvad muinsuskaitse- ja looduskaitsealused objektid. Planeeritav ala asub terves ulatuses Tallinna Lennuvälja lähenemissektoris (ca 6 km lennuväljast h=150m). Lähipiirkonnas paiknevad Tallinna Lasteaed Mooniõied (Mooni tn 98) ja Tallinna 32. Keskkool (Mooni tn 100). Lähim kauplus on A. H. Tammsaare tee 94 asuv Sääse keskus. Planeeritava ala piirkonnas on rohkesti kõrghaljastust, piki Mooni tänavat mõlemal küljel ja ka haljasaladel. Planeeringuala lähivööndis on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 otsusega nr 45 “Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas“ detailplaneering, mis näeb ette alale 8‑korruseliste korterelamute püstitamist.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsioon ühiskondlike ja puhkeehitiste ala. See tähendab ala, mis on mõeldud põhiliselt hariduse, teaduse, tervishoiu, kultuuri või spordi jm asutustele; samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Planeering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestati Mustamäe linnaosa üldplaneering. Viidatud otsuse p 2 kohaselt tuleb lugeda Mustamäe linnaosa üldplaneering Tallinna üldplaneeringut täpsustavaks ja osaliselt muutvaks planeeringuks Mustamäe linnaosa piirides. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu seletuskirja kohaselt: “Tulenevalt tõsiasjast tuleb Mustamäe linnaosa tunnistada valdavas osas ajastukohaseks väärtuslikuks terviklikuks hoonestusalaks, on üldplaneeringu ülesanne tagada nende alade säilimine põhiliselt oleval kujul suunitlusega elukeskkonna parandamisele“. Mustamäe üldplaneeringu maakasutuse plaani järgi asub planeeritav maa-ala Sääse kvartalis ning planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks on määratud üldkasutatavate ehitiste maa. See tähendab, et see maa on mõeldud, haiglate, koolide, kõrgkoolide, lasteaedade, spordi- ja vabaajaehitistele. Mustamäe üldplaneeringuga on antud ka tingimused detailplaneeringu koostamiseks. Need tingimused on: üldkasutatavate ehitiste maa-aladel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade rajamine ja olemasolevate parkide säilimine. Planeering ei sisalda Mustamäe üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Praegu planeeritaval alal hoonestus puudub. Alal asub üks korvpalliväljak, mis likvideeritakse. Planeeritavat ala läbib ida-lääne suunaline, Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga kavandatud mikrorajoonide vaheline magistraalne kergliiklustee. Põhja-lõuna suunaline kergliiklustee riivab planeeritava ala kagunurka. Planeeritav maa-ala on praegu reformimata riigimaa. Sellel alal on välja kujunenud haljasala. Planeeritavat ala läbivale Mooni tänavale on varem tehtud piiriettepanekuga määratud krundipiir, millega käesolev planeering ka arvestab.

Kehtestatavas osas moodustatakse planeeringuga 4 krunti: 1 krunt noortekeskusele (pos 1), 1 haljasala krunt (pos 6) ja 2 krunti kvartalisiseste, planeeritavale alale jäävate teede osadele (pos 6 ja 7).

Krundi positsioon 1 (Mooni tn 115) suurus on 6642 m², sihtotstarve 100% sotsiaalmaa. Planeeringu eesmärgiks on sellele krundile ehitusõiguse andmine ühe 2‑korruselise avatud noortekeskuse ehitamiseks ning spordiplatsi ja parkla rajamiseks. Hoone ehitusalune pind on 1100 m². Maksimaalne hoone kõrgus võib olla 11 m. Hoonete tulepüsivus peab olema TP 2. Hoonestusala on paigutatud Mooni tänava äärsesse külge, 5 m kaugusele Mooni tänava krundipiirist, sellega on tagatud ka teekaitsevööndi olemasolu. Asfaltkattega parkla rajatakse krundi lõunapoolsesse külge Mooni tänava äärde. Parkla mahutab maksimaalselt 33 sõidukit. Normatiivne parkimiskohtade arv on 43. Kümme parklakohta, mida krundile rajatav parkla ei mahuta, kavandatakse rajada ehitatava hoone mahus. Ligipääs on kahe sissesõidu tee kaudu Mooni tänavalt. Rajatav spordiväljak on kavandatud autoparkla taha Mooni tänava poolt vaadatuna. Krundile tuleb seada servituut (4 m laiune) sadeveetrassile.

Krundi positsioon 6 (Mooni tänav 115a) suurus on 2401 m², sihtotstarve 100% üldmaa. Krunt on mõeldud haljasalana, mida läbivad olemasolevad kruusakattega jalgteed. Krunt asetseb Mooni tn 115 krundi taga. Krundile tuleb seada sadeveeservituut laiusega 4 m. Krundile ehitusõigust ei määrata. Krundi keskossa rajatakse lastemänguväljak.

Krundi positsioon 7 (Mooni tn T9) suurus on 1688 m², sihtotstarve transpordimaa. Krunt asub Mooni tn 115 krundi suhtes põhja pool. Krunti läbib pikuti Mustamäe üldplaneeringus kavandatud kergliikluse peatee. Krundi transpordimaa sihtotstarve ongi mõeldud selle kergliiklustee teenindamiseks. Kergliiklusteed tagavad parema sõiduvõimaluse jalgratturitele ja liikumisvõimaluse jalakäijatele ning ühendavad omavahel erinevaid mikrorajoone.

Krundi positsioon 8 (Mooni tn T10) suurus on 1092 m², sihtotstarve transpordimaa. Krunt asub Mooni tn 115 krundi suhtes lõunas. Krunt on pikliku kujuga, ning seda läbib terve krundi ulatuses asfaltkattega jalgtee. Osaliselt läbib krunti (kagu nurgast) ka Mustamäe üldplaneeringus kavandatud kergliikluse peatee. Krundile on detailplaneeringuga kavandatud ka uus kergliiklustee, mis läbib pikuti tervet krunti ning on olemasoleva jalgtee suhtes paralleelne.

Läbi on viidud planeeritavatel kruntidel paikneva kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnang olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogiline hinnang on läbi viidud dendroloog Olev Abneri poolt juunis 2005. Mooni tänava servas paiknevad keskealised ja küpsed puud. Suuremad vanemate puude rühmad paiknevad ala edelaosas ja Mooni tänavast itta jääva osa keskosas. Siin on ülekaalus kased, mis kasvavad üksikpuudena kui ka rühmas. Ülekaalus on arukase ja sookase hübriid – kuldkask. Lisaks kaskedele on tänava servas ka sangleppi, harilikke pihlakaid ja haabasid ning üks harilik hobukastan. Planeeringuala lõunapiiril Mooni tänava ja kvartalisisese tee ristmikul kasvab kurdlehise kibuvitsa rida. Korvpalliväljakust (pos 1) ida ja põhja poole on istutatud noori lehiseid. Kolm noort lehist kasvab ka idapoolses osas. Lehised on hästi juurdunud ja mõne aasta pärast võivad anda juba olulist haljastuslikku efekti. Planeeritava ala keskosas on kunagi olnud viljapuuaed ja arvatavasti ka elumaja, sellele viitavad nii kuivenduskraav, mille servas kasvavad sanglepad ja viljapuude rühmad, samuti põlised haljastuspuud – suurelehised pärnad ja harilikud kuused. Looduslikult on alal levinud kased, pihlakad ja hallid lepad. Esiletõstmist oma mõõtmetelt väärivad suurelehised pärnad ja sanglepad. Tallinna Linnavalitsuse 3. mail 2006 vastuvõetud määruse nr 34 “Puitaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Planeeringualal kasvab mitmeid II väärtusklassi puid, mis kõik säilitatakse. Positsiooni 8 Mooni tänava poolses osas kasvab II väärtusklassi kurdlehise kibuvitsa põõsasrida, mis enamuses jääb Mooni tänava krundipiiri sisse (Mooni tänava äärde). Osaliselt jääb see põõsasrida ka kavandatava uue kergliiklustee ja kavandatava parkla sissesõidutee alale. Nimetatud määruse kohaselt tähendab II väärtusklassi põõsas, et tegemist on “elujõulise ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega põõsaga; haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud leht- või okaspõõsas; omab ökoloogilist ja ruumilist väärtust; säilitada samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või suurte rühmadena“. Planeeringulahenduse kohaselt põõsasrida ei likvideerita, vaid nähakse ette selle ümberistutus praeguse koha vahetusse lähedusse, kus see ei takista planeeritavat kergliiklusteed ega parkla sissesõiduteed. Enamus kehtestataval planeeringualal kasvavatest puudest kuulub III väärtusklassi. Planeeringulahenduse kohaselt nähakse ette 7 lehise ümberistutus. Praegusele kasvukohale on kavandatud ehitada avatud noortekeskuse hoone. Planeeringuga on näidatud ka uued istutuskohad samal planeeringualal. Seega saab kokkuvõtvalt väita, et planeeringulahendusega ei nähta ette ühegi puu ja põõsa likvideerimist. Läbiviidud kõrghaljastuse inventariseerimise käigus on antud ka soovitused olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks. Need on järgmised: maakasutuse muutumisel näha ette sobivatesse kohtadesse asendus- ja juurdeistutused. Puude istutamiseks on eelistatud vähemalt 8 m laiused istutusalad, kus lisaks puudele oleksid põõsarühmad ja taimede alune oleks niiskustingimuste parandamiseks multšitud näiteks koorepuruga; alles jäävatel puudel viia läbi hoolduslõikus – lõigata ära kuivanud oksad, et takistada seenhaiguste levikut puudel; vajadusel on võimalik alal kasvavaid noori lehiseid ümber istutada. Sobiv aeg on selleks puude puhkeperiood. Likvideerida kuivanud ja hääbuvad puud; juurdeistutamiseks ja puude asendamiseks sobivad lääne- ja suurelehine ja läiklehine pärn, sanglepp, künnapuu, harilik tamm, harilik ja mägivaher, arukask; põõsastest sobivad juurdeistutamiseks põisenelad, kontpuud, enelad, sirelid.

Detailplaneeringu menetlus

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3 alusel kehtestab detailplaneeringu, mille puhul teostatakse planeerimisseaduse kohast järelevalvet või millega määratakse miljööväärtusega hoonestusala, linnavolikogu oma otsusega. Käesoleva planeeringu puhul on teostatud planeerimisseaduse kohast järelvalvet.

Detailplaneeringu algatamist taotles Mustamäe Linnaosa Valitsus 28. jaanuaril 2005, kes soovis avatud noortekeskuse rajamist.

Detailplaneeringu koostamist korraldas Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneeringu koostas ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ.

Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90, 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldusega nr 2521‑k ?id=3001&aktid=102700 eesmärgiga sotsiaalmaakrundi moodustamiseks 2‑korruselise avatud noortekeskuse kompleksile, haljasaladele ja teedele kruntide moodustamiseks.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korralduse nr 2521‑k alusel. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Mustamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Halduskogu, Tallinna Tervisekaitsetalitus, Tallinna Maa-amet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuslahendusega kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga ja ehitusprojektis esitada tehnilised lahendused olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmiseks ehitustööde ajal. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: 1) planeeritaval alal asuvat krunti pos 1 on võimalik veega varustada ja kanaliseerida peale planeeringukohaste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamist. Torustike ehitamiseks tuleb arendaja ja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI vahel sõlmida eelkokkulepe finantseerimise põhimõtete täpsustamiseks. Planeeritavatele torustikele tuleb seada isiklik kasutusõigus AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks; 2) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Projekteerija selgitus kooskõlastuste koondtabelis on järgmine: tingimused täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis enne ehituse alustamist; leping AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja arendaja vahel tuleb sõlmida tänavatorustike tööprojekti koostamise ajal, enne selle kooskõlastamist AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI; isikliku kasutusõiguse seadmine torustikele ei ole vajalik, sest torustikud on planeeritud tänava maale.

Osaühingu Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu tingimustel, et tööjoonisteks konkretiseerida tehnilised tingimused, täpsustada trasside asukohad ja joonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimused täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult tänavavalgustuse osakond kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneeringu eskiis esitati kooskõlastamiseks riigi maa-ametile. Riigi maa-amet ei kooskõlastanud eskiisi, vaid soovis noortekeskuse krundi vastas üle tee üldkasutatava hoone funktsiooniga krunti. Nimetatud ala (pos 5) läbib soojatrass. Krundil on II väärtusklassi kõrghaljastust suurte gruppidena, mille tõttu hoonestatavaks alaks kujuneks vähem kui 300 m². Eelnimetatud põhjustel Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjon jäi seisukohale, et nimetatud maa-ala tuleks säilitada haljasmaana. Riigi maa-ameti ettepanekul muudeti pos 3 krundi piire ja sihtotstarvet ning nõuti pos‑le 2 ette näha servituut. Vastavad parandused viidi eskiislahendusse sisse ja eskiislahendus esitati uuesti riigi maa-ametile kooskõlastamiseks. Riigi maa-amet ei kooskõlastanud eskiislahendust jäädes eriarvamusele haljasmaa krundi funktsiooni osas.

Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2006 korraldusega nr 1127‑k ?id=3001&aktid=104574

Mustamäe Linnaosa Valitsus avalikustas detailplaneeringu 30. juunist kuni 28. juulini 2006. Mustamäe Linnaosa Valitsusele saabus detailplaneeringu kohta 1 vastuväide riigi maa-ameti poolt. 6. novembril 2006 toimunud avalikule arutelule riigi maa-ameti esindaja ei ilmunud.

17. novembril 2006 edastas Tallinna Linnavalitsus planeeringu järelevalve teostamiseks Harju maavanemale. 8. detsembril toimus Harju maavanema juures esitatud vastuväite lahendamiseks arutelu. Arutelu käigus osapooli rahuldava lahenduseni ei jõutud.

28. detsembril 2006 saatis Harju maavanem Tallinna Linnavalitsusele kirja, millega andis planeerimisseaduse § 23 lg 6 alusel heakskiidu detailplaneeringu kehtestamisele Mooni tänavast paremale jäävas osas (krundid pos 1, 6, 7 ja 8). Mooni tänavast vasakule poole jääva planeeringuala kehtestamiseks peavad kohalik omavalitsus ja riigi maa-amet saavutama kompromisslahenduse. Tallinna Linnavalitsus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kaudu püüdis riigi maa-ametiga kompromisslahendust leida, kuid läbirääkimised tulemusi ei andnud.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees