Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "Tallinna linna heakorra eeskiri" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.03.2007 määrus number 9
Jõustumine:02.04.2007
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. märts 2007 nr 9

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel ning kooskõlas kalapüügiseaduse § 6 lõigega 1 ja §‑ga 21 ning jäätmeseaduse §‑ga 95.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruses nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Puhastusala on kinnistu või ehitisega külgnev kõnnitee, mis asub kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel.“;

2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu “Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet)“ sõnadega “Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet)“;

3) paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Keskkonnaamet korraldab ja koordineerib linna haljastus- ja heakorratöid, kalmistute, linnametsade, laste mänguväljakute, koerte jalutusplatside ja ujumiskohtade hooldust ning menetleb raie- ja hoolduslõikuslube lähtuvalt linna haljastuse säästva arengu põhimõtetest.“;

4) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Kommunaalamet korraldab:

1) heakorratööde teostamist kõigil linna omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel jalgrattateedel, jalakäijate tunnelites, sõiduteega külgnevatel ja ühel tasapinnal asuvatel trammiteedel ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist);

2) heakorratööde teostamist ühissõidukite peatustes koos jäätmemahutite paigaldamisega;

3) linna avalike tualettide haldamist;

4) purskkaevude hooldamist, kui linna õigusaktidega ei ole määratud teisiti;

5) magistraalteede äärse linnamööbli paigaldamist ja hooldamist.“;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

“(31) Transpordiamet korraldab ühissõidukite peatustesse ootekodade (sealhulgas istepinkide) paigaldamist, nende hooldust ja remonti.“;

6) paragrahvi 3 lõike 4 punktidest 4 ja 5 jäetakse välja sõna “linnamets“;

7) paragrahvi 4 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms.“;

8) paragrahvi 6 punkti 2 algusest jäetakse välja sõnad “linnaosa valitsuse nõudel“;

9) paragrahvi 13 punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) püüda linnas paiknevast veekogust loata kala ning jahtida või püüda linde“.

10) paragrahvi 13 punkti 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10) põletada jäätmeid (prügi) ja kulu; lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Keskkonnaameti eelneval kooskõlastusel, välja arvatud selleks linnavalitsuse poolt avalikus kohas välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsil;“;

11) paragrahvi 18 täiendatakse pärast sõna “keskkonnaamet“ sõnaga “transpordiamet“.

§ 2.  Määrus jõustub 2. aprillil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees