Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta
Tallinna Linnavolikogu 22.03.2007 otsus number 65
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. märts 2007 nr 65

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 ning lähtudes asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 otsuses nr 40 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta“ toodud seisukohtadega ei ole arvestatud,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga täiendada hasartmänguseadust sätetega, mis:

1.1 lubaksid kohalikul omavalitsusel määratleda oma haldusterritooriumil piirkonnad, kus hasartmängude mängukohtade rajamine lubatud pole ning

1.2 täpsustaksid kohaliku omavalitsuse õigusi hasartmängude mängukoha avamise loa andmisest keeldumiseks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada linnavolikogu otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees