Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 21.03.2007 korraldus number 487
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. märts 2007 nr 487-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse  vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 75 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve“ lisaga 4:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud sihtfinantseerimislepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. märtsi 2007

korralduse nr 487-k

LISA

 

SIHTFINANTSEERIMISLEPING nr 1-16.5/

 

Tallinnas, “...“. märtsil 2007.a

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikoodiga 90006006, asukohaga Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab volituse alusel juhatuse liige Ülari Alamets,

ja

Tallinna linn (edaspidi Keskus), asukohaga Vabaduse välja 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... märtsi 2007 korralduse nr ... –k alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli,

 

keda edaspidi nimetatakse ka Pool või koos Pooled,

sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.          Üldsätted

1.1.    Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja koos Lepinguga allkirjastatud lisadest (edaspidi Lisa) ning Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.2.    Ükski Lepingust tuleneva õiguse realiseerimisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse täies mahus teostamist.

1.3.    Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.          Lepingu eesmärk ja ese

2.1.    Lepingu eesmärgiks on reguleerida EAS-i ja Keskuse vahel maakondliku arenduskeskuse teenuste osutamise ja sihtfinantseerimisega seoses tekkivaid õigussuhteid, lähtudes dokumentidest „Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015“, „Eesti ettevõtluspoliitika
2007-2013“ ja „Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegia 2007-2013“;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i vahel 22.12.2006 sõlmitud 2006. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu muutmise ja täiendamise kokkuleppest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i vahelisest 2007. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingust ja EAS-i juhatuse 27.02.2007 otsusest
nr 644 pp 11.

2.2.    Lepingu esemeks on EAS-i ja Keskuse vaheliste koostöösuhete reguleerimine 2007. aastal riikliku toetuse (edaspidi sihtfinantseering) andmise vormis seoses ettevõtlussektori nõustamise- ja informeerimise üleriigilise maakondlike arenduskeskuste süsteemi toimimisega, et tagada Keskuse-poolne Lepingule vastav tegevus, informatsiooni vahetus ja koordineerimine.

 

3.          Keskus kohustub:

3.1.    jagama maakonna erasektori organisatsioonidele informatsiooni järgmistel teemadel:

3.1.1.      EAS-i kõikidest meetmetest ja programmidest;

3.1.2.      kõikidest teistest projekte rahastavatest institutsioonidest Eestis;

3.1.3.      struktuurifondidest;

3.1.4.      erasektori konsultantidest ja nende teenustest;

3.2.    tagama valmisoleku punktis 3.1 toodud informatsiooni jagamiseks läbi personali koolituse, infomaterjalide hankimise, koostamise ja süstematiseerimise;

3.3.    tagama riiklikke toetusprogramme tutvustavate infomaterjalide olemasolu ja kättesaadavuse Keskuse ruumides;

3.4.    EAS-i sihtfinantseeringu abil elluviidavate projektide, väljaantavate trükiste ning muude maakondlike arenduskeskustega seotud tegevuste korral kasutama EAS-i logo, Euroopa Liidu Struktuurifondidest rahastatavate toetusmeetmete teavitamisel kasutama Euroopa Liidu ja RAKi kaksiklogo kooskõlas rahandusministri 14. juuli 2005 määrusega nr 53 “Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord“;

3.5.    informeerima läbi kohalike meediakanalite regulaarselt ja operatiivselt erasektori institutsioone neile suunatud toetusmeetmetest ja Keskuse tegevusest;

3.6.    olema kursis nõustatava sihtgrupi tegevusvaldkonda puudutavate õiguskeskkonna muudatustega;

3.7.    koguma ja dokumenteerima regulaarselt informatsiooni Tallinna linnas tegutsevate olemasolevate ja potentsiaalsete klientide kohta;

3.8.    vastama kirjalikele ja elektronposti vahendusel tehtud päringutele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, juhul kui need sisaldavad saatja nime ja aadressi;

3.9.    tagama ettevõtjatele mõeldud töökoha olemasolu Keskuse ruumides. Ettevõtja töökoht sisaldab arvuti, Interneti-ühenduse, printeri ja faksi kasutamise võimalust;

3.10.olema klientidele avatud vähemalt 30 tundi nädalas. Keskuse ajutisel sulgemisel on kliendile arusaadavalt esitatud informatsioon sulgemisaja ja selle põhjuste kohta. Klienti teavitatakse lähimast Keskusest ja/või infoallikast;

3.11.täitma Lepingust tulenevaid kohustusi, kasutades selleks Keskuse töötajaid, mitte füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid või muid alltöövõtjaid;

3.12.riigihangete seaduse subjektina järgima hangete tegemisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid;

3.13.tegutsema EAS-ile lojaalselt ja tema huvides oma parimate ametialaste oskuste ja kogemuste kohaselt;

3.14.informeerima EAS-i kirjalikult viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu alusel ja raames tehtavaid toiminguid ja/või kokkulepitud ajagraafikutest kinnipidamist;

3.15.tagama oma tegevuse ja selle mistahes viisil või vormis ilmnevate tulemuste seaduslikkuse;

3.16.pidama Lepingu täitmise käigus kinni väljamaksetaotluste ja aruandluse esitamise ajakavast;

3.17.võimaldama teostada järelevalvet sihtfinantseeringu kasutamise üle, sh võimaldama kontrollida seda kajastavat dokumentatsiooni ja Keskuse tegevust mistahes viisil;

3.18.esitama EAS-ile iga-aastaselt hiljemalt 15. novembriks Keskuse tegevuskava ja eelarve projekti järgmiseks majandusaastaks;

3.19.esitama EAS-ile iga-aastaselt hiljemalt 15. jaanuariks eelmise aasta tegevusaruande EAS-i poolt kehtestatud vormis, 15. juuliks jooksva aasta esimese poolaasta tegevusaruande EAS-i poolt kehtestatud vormis ning 5. maiks eelmise majandusaasta aruande.

 

4.          Keskus kohustub kindlustama sihtgruppide lõikes konsultatsiooni alljärgnevalt:

4.1.    Alustavate ja mikroettevõtete nõustamisel tasuta konsultatsioon järgmistel teemadel:

4.1.1.      ettevõtluse vormid, äriühingute asutamine ja registreerimine;

4.1.2.      äriidee hindamine;

4.1.3.      maksud ja aruandlus ettevõtluses;

4.1.4.      koostööpartnerite leidmine;

4.1.5.      väikeettevõtte marketing ja müük;

4.1.6.      väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine;

4.1.7.      väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine. Kindlustama tasuta konsultatsiooni äriplaani ja selle finantsprognooside koostamisel.

4.2.    Tegutsevate ettevõtjate nõustamisel tasuta konsultatsioon kuni 2 (kahe) tunni ulatuses ühe ettevõtja kohta, sh nõustamine järgmistel teemadel:

4.2.1.      ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;

4.2.2.      ettevõtte arendusplaanide seostamine riiklike ettevõtluse tugiprogrammidega;

4.2.3.      ettevõtte arendusplaanide rakendamiseks sobivate partnerite leidmine.

4.3.    Informatsiooni vahetamiseks EAS-iga kohustub Keskus:

4.3.1.      osalema EAS-i poolt korraldatavatel teabepäevadel;

4.3.2.      osalema EAS-i poolt korraldatavatel koolitustel ning muudel üritustel vastavalt EAS-i poolt sätestatud ajakavale;

4.3.3.      võimaldama EAS-il või EAS-i poolt volitatud isikutel tutvuda Keskuse tegevusega, kaasa arvatud finantsmajanduslik tegevus;

4.3.4.      registreerima kliendihaldussüsteemis Navision kõik Keskuse poolt nõustatud ettevõtjad ja üksikisikud ning esitama vastavalt EAS-i päringutele aruandluse Keskuse tegevuse kohta. Navisioni sisestatakse ettevõtjate baasnõustamisena tõlgendatav kliendisuhtlus. Kestvusega 30 minutit ja rohkem on suhtluse sisestamine kohustuslik, kestvusega alla 30 minuti on suhtluse sisestamine vabatahtlik;

4.3.5.      informeerima Navisioni kasutamisel üleskerkinud tehnilistest probleemidest koheselt EAS-i ning kandma kliendid andmebaasi pärast tehnilise probleemi lahendamist.

 

5.          EAS kohustub:

5.1.    finantseerima Keskuse tegevust vastavalt Lepingu Lisas 1 sätestatule;

5.2.    osutama metoodilist abi, varustama Keskust õigeaegselt lähteülesannetega ja vahendama EAS-i käsutuses olevat informatsiooni Keskuse tegevuse kvaliteetsemaks korraldamiseks;

5.3.    korraldama erialast koolitust Keskuse töötajatele;

5.4.    tagama Keskuse poolt Lepingu punktis 3.19 toodud aruandluskohustuse korrektsel täitmisel Keskuse järgneva majandusaasta finantseerimise.

 

6.          Poolte kinnitused

6.1.    EAS kinnitab, et osutab igakülgset kaasabi, et võimaldada Keskusel täita oma lepingulisi kohustusi.

6.2.    Pooled tagavad ja avaldavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.

 

7.          Poolte vastutus

7.1.    Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest kannavad Pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ning Lepingus ettenähtud korras.

7.2.    Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuse rikkumise eest kui rikkumine on tingitud vääramatust jõust.

7.3.    Juhul kui Keskus rikub Lepinguga võetud kohustusi või täidab lepingulisi kohustusi mittekohaselt, on EAS-il õigus igal ajal sellest ette teatades finantseerimine peatada, finantseerimist vähendada või finantseerimine lõpetada.

7.4.    Juhul kui Lepingu punktis 3.19 nimetatud I poolaasta tegevusaruande kontrollimisel selgub, et EAS-i sihtfinantseerimisega seotud tegevusmahtude täitmine ei ole tõenäoline, vaatavad EAS ja Keskus koos üle, kas tegevuskava täies mahus täitmine aasta lõpuks on võimalik. Kui see ei ole võimalik, lepivad Pooled kokku Lepingu ja tegevuskava muutmises. Kui ärajäänud tegevused ei ole asendatavad muude EAS-i sihtfinantseerimisest sobilike tegevustega, lepitakse lisaks kokku eelarve vähendamises.

7.5.    Juhul kui Lepingu punktis 3.19 nimetatud aasta tegevusaruande kontrollimisel selgub, et tegevuskavas EAS-i sihtfinantseerimisega seotud tegevusmahtude täitmine on Lepinguga kinnitatud tegevuskava mahust 10% või enama võrra väiksem, on EAS-il õigus selle võrra vähendada Keskuse järgmise 2008. aasta finantseerimist.

7.6.    EAS on õigustatud väljamakstud sihtfinantseeringu tagasi nõudma kui Keskus ei kasuta talle EAS-i poolt eraldatud vahendeid sihtotstarbeliselt.

 

8.          Vaidluste lahendamine

8.1.    Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

9.          Lepingu muutmine

9.1.    Lepingut on õigus muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjaliku kokkuleppena, mis on Lepingu lahutamatu osa.

9.2.    Lepingu muudatused jõustuvad nende mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

 

10.      Lepingu kehtivus, lõppemine, ennetähtaegne ülesütlemine ja Poolte kohustused pärast Lepingu lõppemist või ülesütlemist

10.1.Leping jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2007 ja kehtib kuni 31.12.2007, eeldusel, et Pooled on oma Lepingust tulenevad kohustused täitnud.

10.2.Poolel on õigus Leping ennetähtaegselt etteteatamistähtajata üles öelda juhul kui teine Pool vaatamata kirjalikule meeldetuletusele jätab rohkem kui 1 (üks) kuu täitmata või täidab mittekohaselt oma lepingulised kohustused.

10.3.Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, kohustuvad Pooled hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates Lepingu lõppemisest tegema vastastikused tasaarveldused Lepingu täitmisega seotud kulude osas.

 

11.      Vääramatu jõud

11.1.Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest (sh nt riigipoolse finantseerimise lõpetamine), s.o asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

11.2.Pooled on kohustatud teineteisele teatama vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest.

 

12.      Muud tingimused ja lõppsätted

12.1.Keskuse töötajatel on keelatud tegutseda Keskusega samal tegevusalal ning osutada Keskusele konkurentsi.

12.2.Keskus kohustub hoidma nõustatavatelt saadud konfidentsiaalset informatsiooni ja avaldama seda ainult nõustatava nõusolekul.

12.3.Poolte konktaktisikuteks Lepingu täitmise küsimustes on:

12.3.1.  EAS – Marge Sargma, maakondlike arenduskeskuste koordinaator, tel 627 9733,
faks 627 9777, e-post: marge.sargma@eas.ee;

12.3.2.  Keskus – Krista Kink, ettevõtluskonsultant, tel 640 4219, faks 640 4294,
e-post: ettevotlus@tallinnlv.ee;

12.4.Pooltel ei ole õigust üle anda Lepingut või sellest tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele.

12.5.Lepingule on lisatud järgmised Lisad:

Lisa 1 – Finantseerimine 2007. aastal,

Lisa 2 – Väljamaksetaotluse vorm,

Lisa 3 – Väljavõte Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna 2007.a. eelarvest ja tegevuskavast.

 

Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks on Keskuse ja teine EAS-i käes.

Poolte allkirjad

 

EAS                                                                             Tallinna linn

 

 

 

________________                                                    __________________

Ülari Alamets                                                                 Jaanus Mutli

juhatuse liige                                                                  abilinnapea

 

 

Sihtfinantseerimislepingu nr 1-16.5/

LISA 1

 

FINANTSEERIMINE 2007. AASTAL

 

Tallinnas, “…“. märtsil 2007.a.

 

 

 

1.      Ajavahemikul 01.01.2007-31.12.2007 sihtfinantseerib EAS Keskust Siseministeeriumi ja EAS-i vahel 20.12.2006 sõlmitud 2006. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu muudatuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i vahel 22.12.2006 sõlmitud
2006. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu muutmise ja täiendamise kokkuleppe, Siseministeeriumi ja EAS-i vahelise 2007. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i vahelise 2007. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu alusel alljärgnevalt:

 

1.1         kuni 62 500 krooni hiljemalt 1. aprilliks 2007 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva);

1.2         kuni 62 500 krooni hiljemalt 20. aprilliks 2007 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva) eeldusel, et punktis 1.1 nimetatud lepingud on jõustunud;

1.3         kuni 62 500 krooni hiljemalt 20. juuliks 2007 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva);

1.4         kuni 62 500 krooni hiljemalt 20. oktoobriks 2007 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva).

 

 

 

__________________________________                                                            __________________________________

                /Ülari Alamets/                                                  / Jaanus Mutli /

 

 

Sihtfinantseerimislepingu nr 1-16.5/

LISA 2

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

VÄLJAMAKSE  TAOTLUS

(toetus riigiraamatupidamiskohustuslasele)

 

A. Toetuse saaja andmed, toetuse summa (täidab toetuse saaja)

 

1.

Toetuse saaja nimi

 

2.

Toetuse saaja registrikood

 

3.

Tehingupartneri kood

 

4.

Tegevusala kood

 

5.

Programmi nimetus

Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine

6.

Projekti number

-

7.

Projekti nimetus

-

8.

Toetuse vahemakse, lõppmakse või ühekordne väljamakse (kroonides) kokku

 

8.1.

       sh. toetus tegevuskulude katteks (kroonides)

 

8.2.

       sh. toetus põhivara soetuse katteks  (kroonides)

 

 

Palume toetuse summas summa sõnadega krooni

üle kanda toetuse saaja arvelduskontole nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sihtfinantseerimise teatis  (täidab toetuse saaja)

Oleme aktsepteerinud väljamakse taotluse ja teinud alljärgneva kande:

Deebet   (RRÜ konto) __________________________     summa ___________________________

Kreedit  (RRÜ konto) __________________________        summa ___________________________

Kreedit  (RRÜ konto) __________________________        summa ___________________________

Rahavoog    _________________________________________________

 

Konteerimise kuupäev ________________________________________

 

________________________________________

(allkiri)

________________________________________________________________________

(Toetuse saaja raamatupidamise eest vastutav isiku nimi ja amet)

Käesolevaga kinnitan, et väljamakse taotluses esitatud andmed on õiged ja väljamakse taotlus toetuse ülekandmiseks on põhjendatud._____________________________           (Allkiri)

Kuupäev…………………………_____________________________________________________________

(Toetuse saaja esindusõigusliku isiku ees- ja perekonnanimi,  amet)    

EAS reg nr ______, “_____“_____________ 2007a

C. Projekti üldandmed (täidab EAS ettevõtlus-/arenduskonsultant)

 

 

9.

Toetuse taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja number

 

10.

Eraldatud toetuse kogumaksumus (kroonides)

 

11.

Lepingu number ja sõlmimise kuupäev

 

12.

Struktuur

 

13.

Programm

 

14.

Toetuse vahemakse summa

 

15.

Toetuse lõppmakse summa

 

D. Kinnitused

 

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Ettevõtlus-/ arenduskonsultant

 

 

 

Järelevalve spetsialist

 

 

 

 

Maksekorralduse nr

Kuupäev:

Raamatupidaja

 

 

 

 

 


 

Sihtfinantseerimislepingu nr 1-16.5/

LISA 3

 

 

VÄLJAVÕTE

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna 2007.a. eelarvest ja tegevuskavast

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevuse/projekti kirjeldus

Eelarve 2006

Eelarve 2007

Oodatav tulemus

Vastutaja/ meeskond

EESMÄRK 1: Suurendada ettevõtlusaktiivsust ja tööhõivet.

ALAEESMÄRK 1: Suurendada ettevõtluse ja toetusmeetmete alast teavitust jõudmaks sihtrühmadeni.

 

Teabepäevade korraldamine. Infoüritused ettevõtluse toetusmeetmete kohta.

25 000

25 000

Toetusmeetmete info jõudmine  potentsiaalsete ettevõtjateni.                          Neljal infopäeval kokku 150 osalejat.

Triin Abel

 

Infoseminarid ettevõtjatele vajalikel teemadel (raamatupidamine, tööõigus FIE seminar jne).

25 000

25 000

kolmel seminaril kokku 180 osalejat

Triin Abel

 

Edukaks esimesel katsel. Koolitus- ja teabepäev alustavatele ettevõtjatele.

30 000

30 000

ettevõtlusseminar 80 osalejaga

Triin Abel

 

Alustavate ja tegutsevate ettevõtjate informeerimine ning nõustamine ettevõtja infopunktis.

250000 EAS finantseering

250000 EAS finantseering

5 500 vastatud pöördumist

Krista Kink/Triin Abel/Pille Põesaste/Eve Kärner

 

Ettevõtja infopunkti raamatukogu täiendamine

15 000

15 000

Kättesaadav aktuaalne ettevõtlusalane kirjandus

Eve Kärner

ALAEESMÄRK 2: Suurendada tallinlaste, eriti noorte ettevõtlikkust.

 

Tallinna ettevõtluspäev

570 000

800 000

Ettevõtluspäeva edukas läbiviimine

osakond

 

Stardiabi alustavale ettevõtjale. Taotluste registreerimine, läbivaatamine, esitamine hindamiskomisjonile, lepingute sõlmimine, aruannete menetlemine, toetuse kasutamise kontroll..

4 314 930

4 000 000

50 stardiabi saanud ettevõtet, loodud 125 uut töökohta. Tähtajad 16.02; 20.04; 14.09.

Krista Kink/ Triin Abel/ Pille Põesaste

 

Stipendium ja koolitustoetus. Taotluste registreerimine, läbivaatamine, esitamine hindamiskomisjonile, lepingute sõlmimine, aruannete menetlemine, toetuse kasutamise kontroll.

300 000

400 000

8 toetatud ettevõtet. Tähtajad 16.02; 20.04; 14.09.

 Eve Kärner

 

Ettevõtluse baaskoolituste läbiviimine

130 000

130 000

Kaks koolitust 40 osalejaga

 Triin Abel

ALAEESMÄRK 3: Soodustada kasvupotentsiaaliga väikeettevõtete loomist ja arengut.

 

Eraldis SA-le Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

 

4 750 000

 

 Mart Repnau

 

Mentorklubi programm

180 000

160 000

 

Jaanus Vahesalu

 

Toetus uute töökohtade loomiseks

1 000 000

1 000 000

rahastatud 10 ettevõtet, 50 uue töökoha loomine. Tähtajad 16.02; 20.04; 14.09.

Krista Kink

 

ALAEESMÄRK 7: Soodustada uudsete lahenduste ja leiutiste jõudmist ärilisse kasutusse.

 

Patentide ja kasulike mudelite registreerimise toetamine

500 000

800 000

Toetatud 6 taotlust. Tähtajad 16.02; 20.04; 17.08.

 Eve Kärner, Mart Repnau

 

Ettevõtlusideede andmebaasi loomine

500 000

450 000

Andmebaas käivitunud I kv 2007

 Krista Kink, Kätlin Ossip

ALAEESMÄRK 8: Soodustada greenfield investeeringuid. Leevendada tööjõupuudust olemasolevates (tootmis)ettevõtetes.

 

Praktikajuhendaja toetus

500 000

400 000

Toetatud 10 ettevõtte taotlust. Tähtajad 16.02; 20.04; 14.09.

 Eve Kärner

 Toode väikeettevõtlus kokku

 

11 693 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär