Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Graniidi tn 13 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2296 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.03.2007 korraldus number 469
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. märts 2007 nr 469-k

 

 

 

 

 

Graniidi tn 13 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2296 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 2. septembri 1996 otsusest nr 7806, millega on Tallinnas, Graniidi tn 13, endisel kinnistul nr 2296 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 753 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas,XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas, Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 1998 korraldusest nr 1146-k, mille alusel kompenseeriti XXXXXXXX 1/4 mõttelist osa ja XXXXXXXX, kes omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse, 1/4 mõttelist osa endise kinnistu nr 2296 maa maksumusest, Tallinna notar Heli Mõttuse 26. aprillil 2006 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri nr 4687), millega XXXXXXXX loovutas XXXXXXXX 520/3770 mõttelist osa endise kinnistu nr 2296 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, aktsiaseltsi Geomark koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 4447 ning maa tagastamise toimiku nr 7837 materjalidest:

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Graniidi tn 13;

1.2 pindala: 754 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2296 pindalaga 753 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 14/100 mõttelises osas.

3. Graniidi tn 13 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101018650 elamu, ehitisregistri koodiga 101018651 pesuköök) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 14/100 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30.01.2007. Punktis 2 nimetatud isik on omandanud nimetatud ehitised Tallinna notar Heli Mõttuse 25.01.2006 koostatud ja tõestatud Ehitiste mõtteliste osade kinkelepingu (notari ametitoimingute raamatu registri number 846) alusel.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2296 maa-ala suurusega 270,94 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

 

 

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 28 (kakskümmend kaheksa) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, III korrus.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär