Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbelise toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 449
Redaktsiooni kehtivus:14.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts 2007 nr 449-k

 

 

Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbelise toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu  14. detsembri 2006 määruse nr 75 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve“ lisaga 5:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitav sihtotstarbelise toetuslepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud toetuslepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. märtsi 2007

korralduse nr 449-k

LISA

 

Sihtotstarbeline toetusleping

 

 

 

Tallinnas, “  “ märtsil 2007

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse Väljak 7, Tallinn 15199, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ... märtsi 2007 korralduse nr ... alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

 

ja

 

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus, registrikoodiga 90006747, asukohaga Mustamäe tee 5, Tallinn 10616, keda esindab juhatuse esimees Aare Vaalma põhikirja alusel (edaspidi Eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi Pool või mõlemad koos Pooled, sõlmivad käesoleva sihtotstarbelise toetuslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Kommunaalamet (edaspidi Ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja koos Lepinguga allkirjastatud lisadest ning Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping sõlmitakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsuse nr 7 “Linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamine Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt aastatel 2004-2005“ punktile 1, mille kohaselt Tallinna Kommunaalamet finantseerib Eraldise saajat kahepoolselt sõlmitava lepingu alusel.

2.2  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 75 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve“ lisas 5 on ettenähtud Eraldise saaja sihtotstarbeliseks toetuseks (edaspidi Eraldis) 2 500 000 (kaks miljonit viissada tuhat) krooni.

2.3  Eraldise saaja kasutab Eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult järgmisel sihtotstarbel: Eraldise saaja tegevuskuludeks 2007. aastal.

2.4  Eraldise kasutamise periood on jaanuar – detsember 2007.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse Eraldise saaja kirjaliku taotluse alusel pärast lepingu sõlmimist Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse arvelduskontole nr 10220025045014 AS SEB Eesti Ühispangas alljärgnevalt: 1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 31. märtsiks 2007, 500 000 (viissada tuhat) krooni hiljemalt 10. juuniks 2007, 500 000 (viissada tuhat) krooni hiljemalt 10. augustiks 2007 ja 500 000 (viissada tuhat) krooni hiljemalt 10. novembriks 2007.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus teostada Eraldise sihipärase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks Eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ja kulude kandmist Lepingu punktis 2.3 nimetatud sihtotstarbel.

4.2  Eraldise saaja esitab Ametiasutusele Eraldise kasutamise kohta kvartaalseid kuluaruandeid kvartalile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Eraldise saaja esitab Ametiasutusele lõppkuluaruande Eraldise kasutamise kohta hiljemalt 1. veebruariks 2008. Ametiasutusele esitatava aruande peab enne Ametiasutusele esitamist läbi vaatama ka Eraldise saaja nõukogu.

4.3  Juhul, kui tuvastatakse, et Eraldise saaja on kasutanud Eraldist ebasihipäraselt või mittesäästlikult, teeb Ametiasutus Eraldise saajale ettekirjutuse, milles määrab puuduste parandamise/kõrvaldamise või Eraldise tagastamise tingimused ja tähtajad. Ametiasutuse otsusel on Eraldise saaja kohustatud tagastama Eraldise Ametiasutuse poolt määratud tingimustel ja tähtajal.

4.4  Juhul, kui Eraldise saaja viivitab Eraldise tagastamisega, on Ametiasutusel õigus nõuda viivist 0,06 % päevas tähtpäevaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.5  Juhul, kui Eraldise saaja on kasutanud Eraldist ebasihipäraselt või mittesäästlikult, arvestab Ametiasutus nimetatud fakti Eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Eraldise taotlemine

5.1  Eraldise taotlemiseks 2008. aastaks esitab Eraldise saaja Ametiasutusele 15. augustiks 2007 oma 2008. aasta tegevuskulude eelarve projekti.

5.2  Juhul kui Tallinna Linnavolikogu eraldab 2008. aastaks Eraldise sõlmitakse Poolte vahel Eraldise kasutamise kohta 2008. aastal uus toetusleping.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik Lepingu täitmisega ja/või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi Teated) loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

      Ametiasutus                                                             Eraldise saaja

      Jaan Maanas                                                               Aare Vaalma 

      reg. kood 75014913                                                   registrikood 90006747

      Vabaduse Väljak 10b                                                  Mustamäe tee 5   

      15197 Tallinn                                                              10616 Tallinn

      tel 6404 312                                                               tel 638 3550

        faks 6404 321                                                           faks 683 3551

      e-post: jaan.maanas@tallinnlv.ee                              e-post: aare.vaalma@veevalve.ee   

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks. Kõik Lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

7.4  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.5  Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

 

 

 

Poolte allkirjad:

 

Tallinna linn                                                Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus

 

 

 

________________                                                   __________________

Ain Valdmann                                                                  Aare Vaalma

Juhataja                                                                             Juhatuse esimees

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär