Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 444
Redaktsiooni kehtivus:14.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts 2007 nr 444-k

 

 

Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitav riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Kultuuriministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. märtsi 2007

korralduse nr 444-k

LISA

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVEST ERALDATUD TOETUSE KASUTAMISE LEPING NR

 

Tallinnas, “……“ ……………… 2007. a

Kultuuriministeerium (edaspidi Toetuse andja) kantsler Siim Suklese isikus, kes tegutseb seaduse alusel ühelt poolt ning Tallinna linn (edaspidi Toetuse saaja) Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse………………….2007. a korralduse nr ……alusel teiselt poolt, edaspidi nimetatud Pool või koos Pooled, sõlmisid riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.   Üldsätted

1.1. Lepingu sõlmimisel juhinduvad Pooled “2007. aasta riigieelarve seaduse“ jagu 6. Kultuuriministeeriumi valitsemisala, kultuuriministri 09.01.2007. a käskkirjast nr 7, kultuuriministri 23.01.2007. a käskkirjast nr 17, kultuuriministri 10.01.2006. a määrusest nr 1 “Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord“, Spordiseadusest ja muudest õigusaktidest.

1.2. Leping on riigieelarvest väljamakse tegemise korralduse alusdokumendiks.

 

2.      Toetus

Toetuse andja eraldab 2007. a eelarvest toetust alljärgnevale projektile:

 

Projekti/programmi  nimetus:

Toetuse summa

kroonides

Toetuse väljamakse

kuupäev/graafik

Lisatunnus

Artikkel

Aruande esitamise

tähtaeg

Ujumise algõppe programm

725 000

01.05.2007

8028

4500.8

15.01.2008

 

 

2.1. Toetus on ette nähtud kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks. Eraldatud toetust võib kasutada järgmisteks tegevusteks:

2.1.1. ujulate üürimiseks ja/või ekspluatatsioonikulude kompenseerimiseks;

2.1.2. ujumise algõpetuse treenerite ja/või instruktorite töö tasustamiseks;

      2.1.3. ujumise algõpetuse täiendkoolituse korraldamiseks.

2.2. Toetuse andjal on õigus kontrollida Toetuse kasutamise vastavust Lepingule ning nõuda Toetuse kasutamisega seotud originaaldokumentide esitamist.

2.3. Toetuse kasutamise kohta aruande või Toetuse andja nõudmisel Toetuse kasutamisega seotud dokumentide esitamata jätmisel on Toetuse andjal õigus nõuda Toetuse tagastamist või peatada Toetuse andmine, samuti on Toetuse andjal õigus keelduda uute taotluste rahuldamisest. 

 

3.      Toetuse saaja

3.1. Toetuse saaja kohustub Toetust kasutama Lepingus nimetatud eesmärgil ja tingimustel.

3.2. Toetuse saaja kohustub pidama raamatupidamises Toetuse kohta eraldi kuluarvestust.

3.3. Toetuse saaja kohustub Toetuse mitte kasutamisel või kasutamisel Lepingus sätestamata eesmärgil tagastama Toetuse täies ulatuses.

3.4. Toetuse saaja avalikustab oma koduleheküljel Toetuse arvel eraldise saajad.

3.5. Toetuse saaja kohustub eksponeerima Kultuuriministeeriumi logo kõikidel Toetusega finantseeritud üritustel, trükistel jms ning nende reklaamides.

3.6. Osalisel Toetuse kasutamisel tuleb koos aruande esitamisega tagastada kasutamata jäänud Toetus. Kui kasutamata jäänud Toetust ei tagastata õigeaegselt, on Toetuse andjal õigus nõuda kasutamata jäänud toetuse ulatuses viivist 0.5 % iga viivitatud päeva eest.

 

4.      Lepingu tingimused

4.1   Leping jõustub Toetuse saaja allkirjastatud ja Toetuse andjale tagastatud Lepingu originaali registreerimisest Toetuse andja poolt. Registreerimise kuupäeva ei ole vaja kanda Toetuse saaja valdusesse jäänud eksemplarile.

4.2   Lepingu korraline lõppemine:

4.2.1.        Toetuse saaja poolt esitatud Toetuse aruande aktsepteerimisel Toetuse andja poolt. Toetuse aruanne loetakse aktsepteerituks, kui Toetuse andja ei ole esitanud täiendavaid nõudmisi 90 päeva jooksul alates Toetuse aruande registreerimisest Toetuse andja poolt;

4.2.2.        Poolte kokkuleppel.

4.3.      Toetuse andjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ja makstud Toetus tagasi nõuda juhul kui:

4.3.1.        Toetuse saaja ei kasuta Toetust vastavalt Lepingule;

4.3.2.        Toetuse saaja esitas Toetuse andjale valeandmeid;

4.3.3.        Toetuse saaja ei esita õigeaegselt aruannet;

4.3.4.        Toetuse saaja ei tagasta samaaegselt, koos aruandega, järele jäänud Toetuse summat;

4.3.5.        Toetuse saaja ei täida Lepingu punkti 2.1;

4.3.6.        Toetuse saaja rikub Lepingus sätestatud tingimusi.

4.4.      Juhul, kui Toetuse andja ütleb lepingu ühepoolselt üles, lähtuvalt Lepingu punktidest 4.3.1, 4.3.2 või 4.3.4, on Toetuse saajal kohustus tasuda Lepingu rikkumise eest leppetrahvi 9 % kogu eraldatud Toetuse summalt.

 

5.           Lõppsätted

5.1   Lepingu tingimusi saab muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis kuulub Lepingu juurde ja on selle lahutamatuks osaks.

5.2   Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse seaduses sätestatud korras.

5.3   Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks originaaleksemplar.

 

Toetuse andja:                                                               Toetuse saaja:

Kultuuriministeerium                                                      Tallinna linn

Registrikood: 70000941                                                  Asukoht: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199

Asukoht: Suur-Karja tn 23, Tallinn15076                         Arveldusarve nr: 10220066768017 Tallinna                                                                                              linnakantselei finantsteenistus

                                                                                    Viitenumber: 5006050050050224

                                                                                    Avaliku sektori asutuse tehingu partneri

                                                                                    kood: 800299

 

 

 

________________________                                                _____________________________

Siim Sukles                                                                   Andres Pajula

Kultuuriministeeriumi kantsler                                         Tallinna Haridusameti juhataja

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär