Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õle tn 36/Pebre tn 10 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2397 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 420
Redaktsiooni kehtivus:14.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts 2007 nr 420-k

 

 

Õle tn 36/Pebre tn 10 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2397 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 kehtestatud „Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“ ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 10. juuni 1996 otsusest nr 7581, millega on Tallinnas, Õle tn 36, endisel kinnistul nr 2397 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 682,8 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Mare Milleri 4. oktoobril 1996 tõendatud Seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 12826, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud endisel kinnistul nr 2397 asunud ehitiste ja maa nõudeõiguse,   Tallinna notar Mare Milleri 13. mail 1999 tõestatud Kinkelepingust ja nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 6527, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud endisel kinnistul nr 2397 asunud ehitised ja maa nõudeõiguse, Tallinna notar Sirje Ormani 6. märtsil 2003 koostatud ja tõestatud Ehitiste mõttelise osa müügilepingust võla ülekandmisega ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 2206, mille alusel OSAÜHING VIKINGKAPITAL omandas 4739/7791 mõttelist osa Õle tn 36/Pebre tn 10 asuvatest ehitistest ja endise kinnistu nr 2397 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, OSAÜHING HARRIVAL koostatud katastriüksuse plaanist töö nr L-13-01 ning maa tagastamise toimiku nr 10630 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õle tn 36/Pebre tn 10;

1.2 pindala: 689 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2397 pindalaga 682,8 m2) järgmisele isikule:

OSAÜHING VIKINGKAPITAL, äriregistri kood 10864629,  2917/7791 mõttelises osas; asukoht Ehte tn 5-37, 10318, Tallinn.

3. Õle tn 36/Pebre tn 10 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101019618 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 2917/7791 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 18.01.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2397 maa-ala suurusega 424,83 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 74 (seitsekümmend neli) krooni 90 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10 III korrus.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks OSAÜHING VIKINGKAPITAL esindajale ja XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Osaühing BUSINESS PARTNER esindajale, XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär