Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 384 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3070 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2007 korraldus number 418
Redaktsiooni kehtivus:14.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. märts 2007 nr 418-k

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 384 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3070 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud "Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord" ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 26. mai 1997 otsusest nr 8930, millega on Tallinnas, Pärnu mnt 384, endisel kinnistul nr 3070 asunud krundi, suurusega 1770 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna Maa-ameti 15.04.2004 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr IR-123 ning maa tagastamise toimiku nr 4162 materjalidest:

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 384;

1.2 pindala: 1675 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3070 pindalaga 1770 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/4 mõttelises osas; elukoht XXXX, Tallinn.

3. Pärnu mnt 384 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101012070 elamu, ehitisregistri koodiga 101012071 majandushoone, ehitisregistri koodiga 220387804 piire, ehitisregistri koodiga 220387805 väravad) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/4 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 23.01.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3070 maa-ala suurusega 1351,25 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 137 (ükssada kolmkümmend seitse) krooni ja 50 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Summas sisaldub 50 (viiskümmend) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 87 (kaheksakümmend seitse) krooni ja 50 senti katastritoimiku koostamise tasu.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, III korrus.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe

10. kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär