Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast
Tallinna Linnavolikogu 08.03.2007 otsus number 55
Redaktsiooni kehtivus:08.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. märts 2007 nr 55

 

 

 

 

Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja ‑lasteaedades alates 2005. aastast

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni aktist nr 10/06, 13. novembri 2006 otsusest ning Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Linnavalitsusel:

1.1 Koostada ajagraafik 1. maiks 2007 automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks koolidesse ja lasteaedadesse, võttes arvesse riikliku tuleohutusjärelevalve ametnike ettekirjutustega antud tähtaegu;

1.2 asuda läbirääkimistesse Põhja-Eesti Päästekeskusega koolide tuletõrje-voolikusüsteemide taastamisele alternatiivsete lahenduste saamiseks iga objekti kohta ja lähtudes läbirääkimiste tulemustest koostada 1. maiks 2007 ajagraafik vajalike tööde tegemiseks;

1.3 nõuda koolide ja koolieelsete lasteasutuste juhtidelt tuleohutusnõuete täitmist ja koolituse korraldamist kehtestatud tuleohutusnõuete kohta;

1.4 näha ette haridusasutuste eelarves vahendid tuleohutusnõuete täitmisega seotud kulude katteks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees