Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 08.03.2007 otsus number 51

Redaktsiooni kehtivus 08.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. märts 2007 nr 51

 

 

 

 

Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni
koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ja § 312 lg 2 p 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 287 kinnitatud linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni liikmeks Nikolai Degtjarenko.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees