Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord
Tallinna Linnavolikogu 08.03.2007 määrus number 7
Jõustumine:15.03.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 01.01.2018 [RT IV, 27.06.2013, 119]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 05.10.2017 nr 20 [RT IV, 10.10.2017, 31 - jõust. 01.01.2018]

REDAKTSIOON:
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

8. märts 2007 nr 7

 

 

Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 5.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Linnavaraametile (edaspidi linnavaraamet) linna eelarves intressitoetusteks ettenähtud raha kasutamist.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

§ 2.  Intressitoetuse mõiste

Intressitoetus on krediidi- või finantseerimisasutustele (edaspidi pank) väljamakstav summa, mille saamisel kohustub pank kokkulepitud tingimustel langetama elamumajandusliku laenu intressimäära ja hoidma laenulepingute tingimusi soodsamatena panga samaliigiliste lepingute üldtingimustest.

§ 3.  Intressitoetuse subjekt

(1) Käesolev kord laieneb Tallinnas asuvale korterelamule, mis koosneb vähemalt kolmest eluruumist ja mille eluruumide üldpind on suurem selles hoones asuvate mitteeluruumide üldpinnast (edaspidi elamu).

(2) Eluruum käesoleva korra tähenduses on hoone osa, mis on ehituslikult tegelikkuses piiritletud ning ette nähtud alaliseks elamiseks.

(3) Laenu taotlejaks võib olla korteriomanditeks jagamata elamu ainuomanik või kaasomanikud, elamu korteriomanike kaasomandi ühise majandamisega tegelev isik vastavalt Korteriomandiseaduse ja/või Korteriühistuseaduse sätetele või hooneühistu (edaspidi laenutaotleja ja/või kliendigrupp).

§ 4.  Intressitoetuse objekt

(1) Intressitoetusega laenuga finantseeritakse elamuga seotud tööde läbiviimist vastavalt alljärgnevale (edaspidi finantseeritavad tööd):

1) Eesti Vabariigi kehtivates ehitusala õigusaktides määratletud ehitustööd, välja arvatud ehitise püstitamine, ehitise lammutamine, alla kümne aasta vanuse ehitise laiendamine;

2) ehitise tehnosüsteemide ja piirdekonstruktsioonide asendustööd;

3) ehitise viimistlustööd, välja arvatud eluruumide sisesed viimistlustööd;

4) ehitustöödele eelnevad projekteerimistööd või ehitustöödega üheaegsed projektjuhtimistööd.

2. peatükk
INTRESSITOETUSE  ÜLDTINGIMUSED

§ 5.  Intressitoetuse arvutamine

(1) Intressitoetus arvutatakse kui kindlaksmääratud osa finantseeritavate tööde kogumaksumusest, millest on eelnevalt maha arvatud omafinantseerimine (edaspidi netolaen).

(2) Intressitoetuse summasid hoitakse panga arvelduskontol (edaspidi intressitoetuse reserv) vastavalt pangaga sõlmitavale Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kehtestatud vormikohasele lepingule (edaspidi intressitoetuse reservi leping).

(3) Käibemaksukohustuslasest laenutaotleja korral võetakse arvestuse aluseks finantseeritavate tööde lepingu hind ilma käibemaksuta, kui maksukohustuslase vastav sisendkäibemaksu summa on käibemaksuseaduse kohaselt tasumisele kuuluvast käibemaksust mahaarvatav.

§ 6.  Intressitoetuse summa

(1) Intressitoetuse summa sõltub laenutaotleja elamu eluruumide füüsilistest isikutest omanike arvu, kelle elukoht on vastavalt Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetele Tallinna linn (edaspidi tallinlane) ning selle elamu kõigi eluruumide arvu suhtest (edaspidi osakaal) alljärgnevalt:

1) kui osakaal on 90% (üheksakümmend protsenti) ja rohkem, siis on intressitoetuse summa 5% (viis protsenti) netolaenust, kuid mitte rohkem kui 6391,16 (kuus tuhat kolmsada üheksakümmend üks koma kuusteist) eurot laenutaotleja kohta;
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

2) kui osakaal on vähem kui 90% (üheksakümmend protsenti), siis on intressitoetuse summa 3,5% (kolm koma viis protsenti) netolaenust, kuid mitte rohkem kui 4473,82 (neli tuhat nelisada seitsekümmend kolm koma kaheksakümmend kaks) eurot laenutaotleja kohta;
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

3) korteriomanditeks jagamata elamu osakaalu leidmiseks võrdsustatakse tallinlasega füüsilisest isikust ainuomanik või kaasomanik, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele on Tallinna linn ning osakaalu arvuliseks väärtuseks loetakse tallinlastele kuuluvate mõtteliste osade summa;

4) kaasomandi ühise majandamisega tegeleva juriidilise isiku osakaalu leidmisel võrdsustatakse täiendavalt tallinlasega juriidilisest isikust eluruumi omanik, kes on sõlminud omandireservatsiooniga müügilepingu või liisinguvõtja poolt liisingueseme omandamise õigusega liisingulepingu eluruumi võõrandamiseks füüsilisele isikule, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele on Tallinna linn. Käesoleva punkti kohaste andmete kontrolliks peab laenutaotleja esitama pangale vastava lepingu isikuandmete osa koopia või lepingu konfidentsiaalsusnõude olemasolul juriidilise isiku teatise käesoleva punkti kohase lepingu füüsilisest isikust osapoole kohta koos isikukoodiga. Osakaalu leidmisel ei lähe arvesse isikud, kelle kohta laenutaotleja ei esita nõutavaid dokumente.

(2) Hooneühistu osakaalu leidmisel võrdsustatakse tallinlasega füüsilisest isikust liige, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele on Tallinna linn. Käesoleva lõike kohaste andmete kontrolliks peab laenutaotleja esitama pangale ühistu liikmete nimekirja koos isikukoodidega.

(3) Kui korteriomand kuulub kaasomanikele, siis loendatakse tallinlase arvuks konkreetse eluruumi kohta kaasomanikest tallinlastele kuuluvate vastavate mõtteliste osade summa ja sellise arvu väärtus asub vahemikus 0 (null) kuni 1 (üks).

§ 7.  Intressitoetuse tagastamine

(1) Käesoleva korra alusel väljamakstav toetus on tagastamatu, välja arvatud järgnevatel juhtudel:

1) intressitoetuse reservi või intressitoetusega laenu taotlemisel valeandmete esitamine;

2) laenu mittesihtotstarbeline kasutamine;

3) muudel juhtudel, mis tulenevad intressitoetuse reservi lepingu tingimustest.

§ 8.  Kliendiintressimäära muutmine

Sõlmitud laenulepingu kliendiintressimäära ei ole lubatud muuta seoses osakaalu hilisema muutumisega. Laenutaotleja muutunud osakaaluga arvestatakse järgmistel aastatel sõlmitavate uute laenulepingutega seoses.

3. peatükk
INTRESSITOETUSEGA LAENULEPING, LAENUTAOTLUSTE ESITAMINE JA MENETLEMINE

§ 9.  Intressitoetusega laenulepingu üldtingimused

(1) Intressitoetusega laenulepinguid (edaspidi laenuleping) võib sõlmida ühe laenutaotlejaga mitte tihedamini kui üks kord aastas.

(2) Finantseeritavate tööde maksumuse finantseerimiseks sõlmitava laenulepingu maksegraafiku lühim kestus on selline, et intressitoetuse arvestamise järgne intressimäär (edaspidi kliendiintressimäär) ei kujuneks negatiivseks.

(3) Laenulepingu maksegraafiku pikim kestus on 180 (ükssada kaheksakümmend) kuud.

(4) Kui elamu parendamiseks on Tallinna linna vahendusel võetud laenu Rahvusvaheliselt Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt (IBRD), Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt (EBRD) ja/või Rootsi Riiklikult Tööstuse- ja Tehnilise Arengu Ametilt (NUTEK), finantseeritakse elamuga seotud tööde läbiviimist intressitoetusega laenuga tingimusel, et laenutaotleja on sõlminud lepingu IBRD, EBRD ja/või NUTEKilt saadud laenu tagasimaksmiseks ning tagasimaksmiseks sõlmitud lepingut on korrektselt täidetud.

§ 10.  Laenutaotluste esitamine

(1) Laenulepingu sõlmimiseks peab laenutaotleja esitama pangale:

1) laenutaotluse panga poolt kehtestatud vormis;

2) Eesti Vabariigis kehtivatele ehitusala nõuetele vastava eksperdi poolt laenutaotleja kulul läbiviidud tehnilise ülevaatuse akti või ehitusloa või energiaauditi või fassaadipassi;

3) kui laenutaotlejaks on hooneühistu, siis paragrahvis 6 sätestatud osakaalude arvutamise tagamiseks tuleb esitada ka hooneühistu osakute omanike nimekiri koos isikukoodidega.

§ 11.  Panga kohustused laenutaotluste menetlemisel

(1) Pank kontrollib esitatud andmete õigsust ja laenutaotleja vastavust korras esitatud nõuetele, muuhulgas küsib linnavaraametilt informatsiooni:
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

1) elamu laenukõlbulikkuse kohta seoses Rahvusvaheliselt Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt (IBRD), Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt (EBRD) ja/või Rootsi Riiklikult Tööstuse- ja Tehnilise Arengu Ametilt (NUTEK) võetud laenude tagasimaksmisega ning tallinlaste arvu kohta elamus;

2) tallinlaste arvu küsimiseks edastab pank linnavaraametile laenutaotlejast korteriühistu nime ja täpse aadressi ning täiendavalt andmed füüsiliste isikute kohta, kes on sõlminud eluruumi võõrandamiseks omandireservatsiooniga müügilepingu või liisinguvõtja poolt liisingueseme omandamise õigusega liisingulepingu. Hooneühistust laenutaotleja puhul edastab pank linnavaraametile ühistu liikmete nimekirja koos isikukoodidega.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Linnavaraamet vastab pangale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul päringu saamisest.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(3) Pärast lõikes 1 toodud nõuete täitmist arvutab Pank intressitoetuse summa vastavalt paragrahvi 6 sätetele ning rahuldab laenutaotluse vastavalt intressitoetuse reservi olemasolule.

4. peatükk
INTRESSITOETUSE RESERVI TAOTLEMINE

§ 12.  Intressitoetuse reservile taotluse esitamine

(1) Intressitoetuse reservi taotluste vastuvõtuks kuulutatakse linnavaraameti juhataja käskkirjaga välja pankadevaheline ühevooruline avalik võistlus, mille minimaalne kestus on 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Võistluste arv aastas ja toimumisaeg ning iga võistlusega jagatava intressitoetuse reservi summa suurus sõltuvad linna eelarves intressitoetusteks ettenähtud vahendite mahust.

(3) Intressitoetuse reservi taotlemiseks esitab pank linnavaraametile linnavalitsuse poolt kehtestatud vormikohase pakkumise koos lisadega.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

§ 13.  Panga kvalifitseerimistingimused

(1) Võistlusel osalemiseks peab pank vastama alljärgnevatele kvalifitseerimistingimustele:

1) pank peab vastama krediidiasutuste seaduse¹ nõuetele ning omama kehtivat tegevusluba;

2) panga viimase lõppenud majandusaasta auditeeritud bilansimaht on üle 639 116 485,37 (kuuesaja kolmekümne üheksa miljoni ühesaja kuueteistkümne tuhande neljasaja kaheksakümne viie koma kolmekümne seitsme) euro;
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

3) pank on täitnud kõik eelnevatel perioodidel linnavaraameti ees võetud kohustused;
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

4) pank ei tohi kuuluda samasse kontserni ühegi teise võistluses osaleva pangaga.

§ 14.  Paremusjärjestuse määramine

(1) Võistlejate paremusjärjestuse määramisel arvestatakse järgmiste kriteeriumitega (sulgudes osakaal ja seos paremusega):

1) kliendigrupi laenulepingute väljastusmahu prognoosiga kaalutud ja viieks aastaks fikseeritud baasintressimäära keskmine suurus (90% – pöördvõrdeline seos);

2) netolaenu suurus kõigi eluruumide ja mitteeluruumide üldpinna ühe ruutmeetri kohta (5% – võrdeline seos);

3) laenulepingu sõlmimise kulu suurus (3% – pöördvõrdeline seos);

4) omafinantseeringu suurus (1% – pöördvõrdeline seos);

5) laenulepingu muutmise ning ennetähtaegse lõpetamise kulu suurus (1% - pöördvõrdeline seos).

5. peatükk
INTRESSIKOMISJON, INTRESSITOETUSE RESERVI LEPING

§ 15.  Intressikomisjon

(1) Intressitoetuse reservi taotluse hindamiseks ja menetlemiseks moodustab linnavalitsus komisjoni (edaspidi intressikomisjon).

(2) Intressikomisjoni kuulub vähemalt 3 (kolm) liiget. Intressikomisjoni liikmete hulgas peab olema finantsekspert ja linnavaraameti ametnik.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(3) Intressikomisjoni istung toimub kahe nädala jooksul arvates pakkumuste esitamise tähtajast.

(4) Intressikomisjoni istungid protokollitakse.

(5) Intressikomisjoni protokoll on linnavaraameti juhatajale aluseks linnavalitsuse poolt kehtestatud intressitoetuse reservi tüüpvormikohaste lepingute sõlmimisel ja rahaülekannete teostamisel.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

§ 16.  Intressikomisjoni otsustus

(1) Intressikomisjoni otsustusega määratakse kuni kolmele esimesi kohti väärinud pangale etteantud murdosa võistluse käigus jagatavast summast vastavalt järgnevale metoodikale:

1) kolme või enama kvalifitseerunud panga korral parimale 4/7, teisele 2/7 ja kolmandale 1/7 summast;

2) kahe kvalifitseerunud panga korral parimale 2/3 ja teisele 1/3 summast;

3) ühe kvalifitseerunud panga korral määratakse sellele kogu taotletud summa.

(2) kui pank taotles väiksemat summat, kui lõike 1 punktide 1 kuni 3 kohaselt oleks olnud õigus saada, siis määrab intressikomisjon sellisele pangale tema poolt taotletud summa. Ülejäänud summa jagab intressikomisjon teiste võitnud pankade vahel ringi vastavalt lõike 1 punktis 2 toodud proportsioonidele või ühe kvalifitseerunud panga puhul jätab ülejäägi välja jagamata.

§ 17.  Intressikomisjoni otsustusest teatamine

Linnavaraamet informeerib taotlejaid kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul arvates intressikomisjoni otsustuse tegemisest.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

§ 18.  Intressitoetuse reservi lepingu sõlmimine

(1) Intressikomisjoni positiivne otsustus on kehtiv 1 (ühe) kuu jooksul alates otsustuse tegemise päevast, millise aja jooksul peab võistlusel kvalifitseerunud pank sõlmima linnavaraametiga lepingu.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Kui sätestatud aja jooksul lepingut ei sõlmita, alustab intressikomisjon läbirääkimisi teiste võistluses osalenud pankadega intressitoetuse reservi juurdemääramise üle. Kui teise panga taotlus rahuldati esialgu ebatäielikus mahus, siis võib intressikomisjon ilma läbirääkimisteta määrata pangale juurde intressitoetuse reservi kuni taotluses märgitud mahuni.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 20.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. märtsil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees