Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, SKP Recycling AG&CO ja Tallinna Prügila Aktsiaseltsi vahel 16. mail 2000 sõlmitud LEPINGU muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 402
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 402-k

 

 

Tallinna linna, SKP Recycling AG & Co ja Tallinna Prügila Aktsiaseltsi vahel 16. mail 2000 sõlmitud LEPINGU muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, SKP Recycling AG & Co ja Tallinna Prügila Aktsiaseltsi vahel 16. mail 2000 sõlmitud LEPINGU muutmise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Jaanus Mutli’t Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud LEPINGU muutmise lepingu projektile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks SULO Regionalholding GmbH & Co. KG-le, Tallinna Prügila Aktsiaseltsile, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. märtsi 2007

korralduse nr 402-k

LISA

LEPINGU muutmise leping

 

 

Tallinnas, .... märtsil 2007

 

Tallinna linn (edaspidi Linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse 07. märtsi 2007 korralduse nr ..... alusel abilinnapea Jaanus Mutli

ja

SULO Regionalholding GmbH & Co. KG (edaspidi Investor), registreeritud äriregistris Hamburgis registrikoodiga HRA 85912, aadressiga Am Sandtorkai 75 D-20457 Hamburg, Saksamaa Liitvabariik, mida esindab SULO Nord-West Verwaltungs GmbH, registreeritud äriregistris Hamburgis registrikoodiga B 97 437, asukohaga Hamburg, Saksamaa Liitvabariik, mida esindavad Jürgen Rauen ja Christian Jeschonek, keda esindab 30. juunil 2006 väljaantud volikirja alusel Matthias Harms

ja

Tallinna Prügila Aktsiaselts (edaspidi Firma), äriregistrikoodiga 10450572, asukohaga Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, keda esindab juhataja Allan Pohlak,

edaspidi nimetatud eraldi Pool või kõik koos Pooled,

on jõudnud Tallinna linna, SKP Recycling AG & Co ja Tallinna Prügila Aktsiaseltsi vahel
16. mail 2000 sõlmitud LEPINGU (edaspidi LEPING) muutmises alljärgnevale kokkuleppele (edaspidi Muutmiskokkulepe).

 

1.   Juhtimistasu

1.1  LEPINGU punkt 6.8.3 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva Muutmiskokkuleppe jõustumisest.

1.2  Investorile ei maksta juhtimistasu 2004/2005. ja 2005/2006. majandusaasta eest. Viimatinimetatu ei mõjuta LEPINGU alusel eelnevate majandusaastate eest kooskõlas LEPINGU punktiga 6.8.3 juba tehtud väljamaksete kehtivust.

1.3 Linn ja Investor hääletavad Firma aktsionäride üldkoosolekul Firma 2004/2005. majandusaasta

      aruande   kinnitamise   poolt   koheselt  pärast   käesoleva  Muutmiskokkuleppe allakirjutamist.

      Varemkinnitatud  majandusaasta aruandeid ja Firma nõukogu poolt  heakskiidetud  2004/2005.

      ja 2005/2006. majandusaasta aruandeid ei muudeta.

1.4 Selguse   huvides   kinnitavad   Pooled,   et   Firma   erakorralist  kasumit,   mis  tuleneb  Firma

      2004/2005.  ja 2005/2006. majandusaasta aruandes kuluna arvelevõetud juhtimistasu maksmise

      kohustuse  kehtetuks  tunnistamisest  alates  käesoleva    Muutmiskokkuleppe  jõustumisest,  ei

      arvestata  Linna ja  Firma vahel 16. mail 2000 allakirjutatud  JÄÄTMEKÄITLUSE  LEPINGU

      punkti 6.1 rakendamise tõlgendamisel 2007. aastat puudutavas osas.

 

2.   TASU SIDUSETTEVÕTETE POOLT OSUTATAVATE TEENUSTE EEST

2.1 LEPINGU   alapunkti   6.6.1  alalõiku (b)   muudetakse   ning   kehtestatakse   see  alljärgnevas

      sõnastuses:

„(b) rahasumma, mis tasutakse Sidusettevõttega sõlmitud lepingu ja/või kokkuleppe alusel    ärilistel eesmärkidel ning:

(i) võttes arvesse, et Firma poolt Sidusettevõtete ja Firma vahel sõlmitud lepingute ja/või kokkulepete alusel tasutav rahasumma ei ületa kokku 500 000 (viissada tuhat) krooni ühe majandusaasta jooksul ning Firma ja Investor suudavad vajadusel piisavalt põhjendada, et vastavate lepingute ja/või kokkulepete sõlmimisel on järgitud turutingimusi, või

(ii) juhul kui Firma soovib sõlmida Sidusettevõtetega lepinguid ja/või kokkuleppeid ühe majandusaasta jooksul maksumuses enam kui 500 000 (viissada tuhat) krooni, peavad selliste lepingute ja/või kokkulepete projektid olema heaks kiidetud Firma nõukogu poolt.“

3      PÕHIKIRJA MUUTMINE

3.1   Muutmiskokkuleppe  punktis 2.1  nimetatud  muudatust  kajastatakse  Firma põhikirja punktis

        6.4.5.13 ning sõnastatakse punkt 6.4.5.13 alljärgnevalt:

„6.4.5.13 tehingute tegemine Sidusettevõtetega, väljaarvatud turutingimustele vastavad tehingud, kui nende maksumus Firma ühe majandusaasta jooksul ei ületa 500 000 (viissada tuhat) krooni, kusjuures Sidusettevõte tähendab käesolevas põhikirjas olukorrast olenevalt isikut:“

3.2  Linn ja Investor kohustuvad Firma aktsionäride üldkoosolekul hääletama Muutmiskokkuleppe

        punktis 3.1 nimetatud põhikirjamuudatuse poolt.

 

4       BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE KÄITLEMISE TASU

4.1    Pooled  annavad  oma  esindajatele  Firma  nõukogus  juhised  hääletada alljärgnevate otsuste

         poolt:

4.1.1 Kinnitada  korraldatud  jäätmeveo käigus kogutud biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete

         käitlemiseks vastuvõtmise eest võetav  teenustasu suuruses,  mis  ajavahemikul 01.04.2007 –

         31.12.2011  ei  ületa  50  (viitekümmet)  protsenti   muude  korraldatud   jäätmeveo  käigus

         kogutud olmejäätmete käitlemiseks vastuvõtmise eest võetava teenustasu suurusest.

4.1.2 Juhul  kui  Euroopa  Liidu  või  Eesti  Vabariigi õigusaktidest tulenevalt on Firma kohustatud

         tegema  täiendavaid   investeeringuid   biolagunevate  köögi- ja sööklajäätmete  käitlemise

         tehnoloogiasse,  võib  Firma  nõukogu,  võttes  arvesse suurenenud kulutusi biolagunevate

         köögi-  ja   sööklajäätmete  jäätmete   käitlemiseks,   kinnitada   biolagundatavate   köögi-   ja

         sööklajäätmete   käitlemiseks   vastuvõtmise  eest  võetava   teenustasu  suuruse,  arvestamata

         Muutmiskokkuleppe   punktis    4.1.1    sätestatud    piirangut    biolagundatavate    köögi-  ja

         sööklajäätmete käitlemiseks vastuvõtmise eest võetava teenustasu suuruse ülempiirile.

 

Käesolev Muutmiskokkulepe jõustub allakirjutamisel.

 

Käesolev Muutmiskokkulepe on koostatud kolmes eesti ja inglisekeelses eksemplaris, millest iga Pool saab ühe eksemplari.

 

 

__________________                  ____________________      ____________________

Jaanus Mutli                                  Matthias Harms                     Allan Pohlak

Tallinna linn                                  SULO Regionalholding         Tallinna Prügila Aktsiaselts

                                                      GmbH & Co. KG

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes