Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse üle andmine Tallinna Linnakantseleile

Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 400

Redaktsiooni kehtivus 07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 400-k

 

 

Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse üle andmine Tallinna Linnakantseleile

 

 

 

Tööstusdisaini kaitse seaduse § 14 lg-te 1 ja 2, § 33 lg 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse §-ga 64 ning tulenevalt vajadusest taotleda tööstusdisainilahenduse registreering Tallinna Linnakantseleile:

 

 

1. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil anda üle Tallinna Linnakantseleile Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimistaotlus ja muud vajalikud dokumendid.

2. Tallinna Linnakantseleil esitada taotlus Patendiametile Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 18. augustil 2006 esitatud taotluse nr D200600063 andmete muutmiseks ning Tallinna linnamööbli elementide tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Tallinna Linnakantselei nimele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil kanda tööstusdisainilahenduse elementide registreerimisega kaasnevad kulud.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes