Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lemmiku tn 8 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2007 korraldus number 373
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. märts 2007 nr 373-k

 

 

Lemmiku tn 8 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, § 19¹ lg 2, § 19² lg 4, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 56¹, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. juuni 1995 otsusest nr 5778, millega on Tallinnas, Lemmiku tn 8, endisel kinnistul nr 689 asunud krundi suurusega 2510 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 2/4 mõttelises osas, XXXXXXXX ¼ mõttelises osas, XXXXXXXX ¼ mõttelises osas, Tallinna notar Evelyn Roots`i poolt 26. aprillil 2006 tõestatud pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute raamatu registri nr 3053, millega XXXXXXXX pärandvara, mis koosnes ¼ suurusest mõttelisest osast Tallinnas, Lemmiku tn 8 asuvatest ehitistest ja ¼ suurusest mõttelisest osast maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest Tallinnas, Lemmiku tn 8 asuva endise kinnistu nr 689 maale, on üle läinud tema pojale XXXXXXXX, Tallinna notar Ülle Anmann`i asendaja Diana Lõhmus`e poolt 24. jaanuaril 2007 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu nr 329, millega XXXXXXXX loovutas talle kuuluvast maa tagastamise nõudeõigusest ¼ suuruse mõttelise osa XXXXXXXX, Osaühing`u M.K. Konsultatsioonid poolt 29.06.2005 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 227-688 ja maa tagastamise toimiku number 10507 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Lemmiku tn 8;

1.2 pindala: 2510 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 689 pindalaga 2510 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ¼ mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Ameerika Ühendriigid – ¼  mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, sündinud XX.XX.XXXX, elukoht XXXX, Ameerika Ühendriigid – ¼  mõttelises osas;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Soome Vabariik – ¼ mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101007761 elamu, ehitisregistri koodiga 101007762 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101007763 kuur) ja rajatised (ehitisregistri koodiga 220395564 kaev ja ehitisregistri koodiga 220395565 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.02.2007. Krundil paikneb veel üks kuur, mis on püstitatud õigusliku aluseta.

4. Lugeda endise kinnistu nr 689 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.4 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 50 (viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, III korrus, tuba 278, telefon 640 4535.

Punktides 2.1, 2.2 ja 2.3 nimetatud isikud kuuluvad isikute ringi, kellele tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krundil asuvale Eesti Energia Aktsiaselts`ile kuuluvale õhuliinile ja madalpinge kaablile ning Elion Ettevõtted Aktsiaselts`ile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes