Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate Kõlviku tee lõik 4, lõik 5, lõik 6 ja lõik 8 kinnistute vahetamine Kõlviku tee 7A, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval ja Kõlviku tee maa-ala
Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 otsus number 44
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2007 nr 44

 

 

 

 

Tallinna linna omandis olevate Kõlviku tee lõik 4, lõik 5, lõik 6 ja lõik 8 kinnistute vahetamine Kõlviku tee 7A, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval ja Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 18 kuni Kõlviku tee 20 kinnistutega

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, planeerimisseaduse § 30 punktist 1, võlaõigusseaduse § 254, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.3, 63.1 ja arvestades Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 1999 otsust nr 293‑k “Lepiku tee 60, 55a, ja Kõlviku tee 2a, 2b, 3a ja 5a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas“ ning OÜ Pelihansa 8. novembri 2004, 23. novembri 2005 ja 17. oktoobri 2006 taotlusi ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 1999 otsusega nr 293‑k kehtestatud Lepiku tee 60, 55a, ja Kõlviku tee 2a, 2b, 3a ja 5a maa-ala detailplaneeringu realiseerimiseks – valmisehitatud avalikult kasutatava Kõlviku tee kinnistute omandamiseks, vahetada Tallinna linna omandis olevad, otsuse lisas näidatud kinnistud Kõlviku tee lõik 4 (kinnistusregistriosa nr 20279301, katastritunnus 78402:205:0126, pindala 80 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa), Kõlviku tee lõik 5 (kinnistusregistriosa nr 20279201, katastritunnus 78402:205:0124, pindala 293 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa), Kõlviku tee lõik 6 (kinnistusregistriosa nr 20386101, katastritunnus 78402:205:0125, pindala 422 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa) ja Kõlviku tee lõik 8 (kinnistusregistriosa nr 20386001, katastritunnus 78402:205:0123, pindala 92 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa) OÜ Pelihansa (äriregistrikood 10964331) omandis olevate, otsuse lisas näidatud kinnistutega Kõlviku tee 7A (kinnistusregistriosa nr 2921901, katastritunnus 78402:205:2460, pindala 166 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa), Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval (kinnistusregistriosa nr 15526201, katastritunnus 78402:205:3750, pindala 240 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa), Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval (kinnistusregistriosa nr 15527901, katastritunnus 78402:205:3830, pindala 253 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa) ja Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 18 kuni Kõlviku tee 20 (kinnistusregistriosa nr 15526301, katastritunnus 78402:205:3810, pindala 1350 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa) järgmiste tingimustega:

1.1 OÜ‑l Pelihansa tasuda Tallinna linnale enne punktis 1 nimetatud kinnistute vahetamise  lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist (ükssada kolmkümmend üks tuhat kakssada viiskümmend krooni) 131 250 krooni, mille võrra on OÜ Krausberg Kinnisvara 14. detsembri 2006 eksperthinnangu, töö nr 0839‑06 kohaselt Tallinna linna kinnistute Kõlviku tee lõikude 4, 5, 6 ja 8 summaarne väärtus suurem OÜ Pelihansa kinnistute Kõlviku tee 7A, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval ja Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 18 kuni Kõlviku tee 20 summaarsest väärtusest;

1.2 OÜ Pelihansa ei esita Tallinna linna vastu nõuet Kõlviku tee 7A, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval ja Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 18 kuni Kõlviku tee 20 kinnistutele teerajatise ja välisvalgustuse väljaehitamise hüvitamise osas;

1.3 nõustuda, et Kõlviku tee 7A, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval ja Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 18 kuni Kõlviku tee 20 kinnistuid jäävad koormama kinnistusraamatusse kantud Eesti Energia Aktsiaseltsi (äriregistrikood 10421629) kasuks seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 6. augustil 2003 sõlmitud lepingus, Tallinna notar Ants Ainson notariaalregistri nr 6402, Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi (äriregistrikood 10283074) kasuks seatud tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus vastavalt 18. jaanuaril 2005 sõlmitud lepingus, Tallinna notar Evelyn Roots notariaalregistri nr 461 ja kinnistusraamatusse kantud osaühingu Jaotusvõrk (äriregistrikood 11050857) kasuks seatud isiklik kasutusõigus vastavalt 30. novembril 2005 sõlmitud lepingus, Tallinna notar Tea Türnpuu notariaalregistri nr 6064, sätestatud tingimustega;

1.4 kinnistute valdus läheb üle kinnistute vahetamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.5 kinnistute vahetamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub OÜ Pelihansa.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks OÜ‑le Pelihansa ja Tallinna Kommunaalametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2007
otsuse nr 44
LISA

 

Vahetatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

 

 

 

Vahetatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees