Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks

Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 otsus number 41

Redaktsiooni kehtivus 22.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2007 nr 41

 

 

 

 

Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks

 

 

 

Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 2 ja lõike 4 punkti 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ punktide 1.5 ja 4.1.2 ning 19. juuni 2003 määruse nr 41 “Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003‑2012“ punkti 3 alusel ning tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ja Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Liita Tallinna Valdeku Põhikool Tallinna 53. Keskkooliga ja lõpetada Tallinna Valdeku Põhikooli tegevus alates 1. septembrist 2007.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada ümber punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ning moodustada Tallinna Valdeku Põhikooli likvideerimiskomisjon.

3. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees