Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 19.06.2003 nr 39
 
Tvk m 19.06.2003 nr 41
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt on aluseks
 
Tlv k 25.04.2007 nr 742
Aktile viitab
 
Tlv k 05.09.2007 nr 1533
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks
Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 otsus number 41
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2007 nr 41

 

 

 

 

Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks

 

 

 

Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 2 ja lõike 4 punkti 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ punktide 1.5 ja 4.1.2 ning 19. juuni 2003 määruse nr 41 “Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003‑2012“ punkti 3 alusel ning tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ja Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Liita Tallinna Valdeku Põhikool Tallinna 53. Keskkooliga ja lõpetada Tallinna Valdeku Põhikooli tegevus alates 1. septembrist 2007.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada ümber punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ning moodustada Tallinna Valdeku Põhikooli likvideerimiskomisjon.

3. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees