Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsuse nr 318 "Tallinna linna omandis oleva Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute vahetamine Nafta tn 3 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistutega" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 otsus number 38
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2007 nr 38

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsuse nr 318 “Tallinna linna omandis oleva Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute vahetamine Nafta tn 3 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistutega“ muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 254, § 255, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.3, 63.1, arvestades Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldust nr 2115‑k “Nafta tn 3, 3a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning Osaühingu Artig KV 5. detsembri 2006 avaldust ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsust nr 318 “Tallinna linna omandis oleva Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute vahetamine Nafta tn 3 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistutega“ järgmiselt:

1.1 asendada preambulis sõnad “OÜ KEVERK 20. mai 2005, 20. septembri 2005 ja 22. augusti 2006 taotlusi“ sõnadega “Osaühing Artig KV 5. detsembri 2006 taotlust“;

1.2 asendada tekstis sõnad “OÜ KEVERK“ sõnadega “Osaühing Artig KV“ vastavas käändes;

1.3 asendada punktis 1 sõnad “OÜ KEVERK (äriregistrikood 10973465, asukoht Tartu mnt 18, Tallinn 10115)“ sõnadega “Osaühing Artig KV (äriregistrikood 10925785, asukoht Rüütli tn 4, Tallinn 10130)“;

1.4 täiendada otsust punktiga 1.2.3 järgmises sõnastuses:

“1.2.3 Nafta tn 3 kinnistut koormavad hüpoteegid ei jää koormama kinnistu jagamisel tekkivaid Nafta tn T1 kinnistut ja Filmi tn T1 kinnistut.“.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Osaühingule Artig KV.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees