Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 määrus number 4 [RT IV, 27.06.2013, 121]
Jõustumine:01.03.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 121]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2007 nr 4

 

 

Tallinna Haridusameti põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõike 2 ja lõike 7 alusel.

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Tallinna Haridusamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimi on Tallinna Haridusamet.

§ 2.  Asukoht

Amet asub aadressil Estonia puiestee 5a, 10143 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika, pitsat, pangakonto ja eelarve

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning  ametit teenindavad pangakontod.

(2) Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkond ja ülesanded

§ 5.  Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning üld-, kutse- ja huvialahariduse administreerimine linna munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1)  Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanneteks:

1) ameti hallatavate asutuste võrgu arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks, ümberkujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;

2) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

3) munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine;

4) ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja juhendamine ning vajadusel nende koolituse koordineerimine;

5) ameti hallatavate asutuste kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine ja selle arendamine;

6) laste ja vanemate nõustamine;

7) erivajadustega laste nõustamine ja õpetamise korraldamine;

8) haridusürituste korraldamine;

9) koolieelsetes lasteasutustes käivate laste ja üldhariduskoolides õppivate õpilaste arvestuse pidamine;

10) haridusalase rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine;

11) ameti haldusala eelarve projekti koostamine;

12) ameti ja ameti hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;

13) ameti haldusala aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;

14) ameti ja ameti hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;

15) linnavara valitsemine ameti haldusalas;

16) riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

(2) Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
Ameti õigused

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

5) moodustada komisjone ja töögruppe;

6) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

8) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

9) anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

10) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

11) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
Juhtimine ja struktuur

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

7) sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

8) vastutab ameti ja tema haldusala eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linna vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamis- ja eelarve täitmise aruannete koostamise eest ning ametiasutuse haldusala raamatupidamise korraldamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja ameti haldusala raamatupidamise sise-eeskirja;

11) esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda teenistuse direktor - ameti juhataja asetäitja või mõni muu juhataja poolt  määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksusteks on teenistused ja osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse juhataja kinnitatavate teenistuste ja osakondade põhimäärustega.

5. peatükk
Lõppsätted

§ 10.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrus nr 46 “Tallinna Haridusameti põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees