Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruse nr 22 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 määrus number 5
Jõustumine:28.02.2007
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:28.02.2007 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2007 nr 5

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruse nr 22 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja  menetlemise kord” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, konkurentsiseaduse § 301, § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006-2009”.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määrust nr 22 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

“7) Töötleva tööstuse ettevõte – ettevõte, kelle põhitegevusala majandusaastaaruande alusel kuulub Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK, avaldatud Statistikaameti veebilehel) jaotise D “Töötlev tööstus” alla.”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) taotleja põhikohaga töötajate arv on 3 kuni 30 ja taotleja on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat;”;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

“Töötleva tööstuse ettevõttele on toetuse ülemmääraks 200 000 (kakssada tuhat) krooni.”;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Kuni 100 000 kroonise toetuse abil luuakse vähemalt 3 (kolm) uut töökohta. Üle 100 000 kroonise toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt 5 (viis) uut töökohta. Töötajad võetakse tööle põhikohaga ja nendega sõlmitakse tähtajatu tööleping. Loodavad töökohad on uued, st uuteks töökohtadeks ei loeta taotleja poolt loodud töökohti, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel, uued töötajad ei ole varem olnud töösuhetes taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingutega. Uued töökohad luuakse maksimaalselt 6 (kuue) kuu jooksul alates § 8 lõikes 1 nimetatud toetuslepingu sõlmimise kuupäevast ja loodud töökohad säilivad vähemalt 3 (kolme) aasta jooksul alates nende loomise päevast, st uue töötajaga töölepingu sõlmimise kuupäevast.”;

5) paragrahvi 6 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Finantseerimisotsuse tegemisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumite lõikes:

1) loodav uute töökohtade arv ja nende palgatase (võrreldes Tallinna ettevõtete keskmise palgaga antud tegevusvaldkonnas (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);

2) ettevõtte poolt viimase kahe majandusaasta jooksul loodud lisandväärtus võrreldes antud valdkonna keskmisega (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);

3) prognoositud lisandväärtus võrreldes antud valdkonna keskmisega (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. veebruaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees