Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna Talvefestival 2007)

Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 322
Kehtetuks tunnistamine 20.12.2017
Redaktsiooni kehtivus - 20.12.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 20.12.2017 nr 2028

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 322-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna Talvefestival 2007)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja  § 49 lg 11 ning Tallinna põhimääruse 

§ 50 1 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada ajutine komisjon Tallinna Talvefestival 2007 erinevate kultuuriliste ürituste, tegevuste ja vaba aja veetmise ürituste läbiviimiseks alljärgnevas koosseisus:

Komisjoni esimees:       Marek Jürgenson          Tallinna Kesklinna vanem,

Aseesimees:                  Kairi Teniste                 Tallinna Ettevõtlusameti juhataja,

Komisjoni liikmed:        Anu Kivilo                    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja,

                                    Ain Saarna                   Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor,

                                    Kaido Padar                 linnapea nõunik,           

Heili Luik                      Tallinna Linnakantselei välissuhete- ja protokolli osakonna juhataja,

                                    Kaia Sarnet                  Tallinna Kesklinna vanema asetäitja,

                                    Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja,

                                    Evelin Tsirk                  Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna  juhataja,

                                    Dein-Tom Tõnsing        Tallinna Kesklinna Valitsuse projektijuht.

2. Kutsuda komisjoni töös  osalema Event Masters OÜ juhatuse liige Tauno Loodus.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kesklinna Valitsus.

Komisjon esitab linnapeale Tallinna Talvefestivali 2007 täpsustatud kava ja eelarve 15. aprilliks 2007.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks  punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär