Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 319
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 319-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppe projekt Tallinna linna ja sihtasutuse Jaan Poska Mälestusfond vahel koostööks J. Poska tn 8 maja (Jaan Poska  maja) kulude osaliseks katmiseks ja maja hilisemaks kasutamiseks.

 

2. Volitada Tallinna linnapead Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

 

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja sihtasutusele Jaan Poska Mälestusfond.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. veebruari 2007

korralduse nr 319-k

LISA

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekt

 

 

 

Tallinna linn, keda esindab linnapea Jüri Ratas, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse……..             2007 korralduse nr…….. - k  alusel,

ja

sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond (registrikood nr 90006153 ), asukoht Pikk tn 46, 10133, Tallinn, keda esindab nõukogu esimees Peeter Järvelaid, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe.

Kokkuleppe eeldus

1. Pooled soovivad käesoleva kokkuleppega reguleerida suhteid J. Poska tn 8 kinnistul oleva hoone (Jaan Poska Maja) projekteerimis- ja sisustustöödel ning Jaan Poska Maja memoriaaltoa töö korraldamisel.

2. Sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond on esitanud Tallinna Linnavalitsusele taotluse J. Poska tn 8 asuvas Jaan Poska Majas tegutsemiseks.

Poolte kokkulepped

3. Sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond aitab Tallinna linnal pidada läbirääkimisi Jaan Poska perekonna järglastega, kelle omandis on perele kuulunud mööblit ja isiklikke asju, mida saab eksponeerida Jaan Poska Majas.

4. Tallinna linn sõlmib vajalikud lepingud museoloogiliste esemete ülevõtmiseks või deponeerimiseks Jaan Poska Majas.

5. Sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond koostab J. Poska tn 8 majas Jaan Poska elu ja tegevust kajastava ekspositsiooni.

6. Tallinna linn toetab sihtasutuse Jaan Poska Mälestusfond taotlust Haridusministeeriumile, et saada toetust uurimisekspositsioonideks, materjalide kogumiseks välisarhiividest ja välismaal elavate Jaan Poska sugulaste külastuseks.

7. Tallinna linn finantseerib vastavalt eelarvelistele võimalustele mööbli ja museaalide restaureerimist, et eksponeerida neid Jaan Poska Maja ekspositsioonis.

8. Tallinna linn finantseerib Jaan Poska Maja ekspositsiooni teostamist.

9. Sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond saab J.Poska tn 8 majas enda kasutusse kaks tuba ja maksab nende ruumide eest üüri mittetulunduslikuks tegevuseks kasutusse antud ruumide soodushindada alusel.

10. Sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond võtab enda kohustuseks Tallinna koolinoortele 20. sajandi Eesti riikluse- ja kohaliku omavalitsuse ajaloo selgitamise ülesande, tehes seda Jaan Poska elu ja tegevuse tutvustamise kaudu, samuti Tallinna linna valitsemise näite kaudu.

11. Tallinna linn toetab sihtasutust Jaan Poska Mälestusfond võetud ülesannete täitmiseks iga-aastaselt läbi Tallinna Haridusameti projektide vastavalt Tallinnas kehtivale korrale.

12. Pooled on kokku leppinud, et teevad kõik endast oleneva kokkuleppes võetud kohustuste täitmiseks ja tunnustavad teise poole püüdlusi.

13. Juhul kui poolel ei ole temast mitteolenevatel põhjustel võimalik täita käesolevat kokkulepet, teavitatakse teist poolt sellest eelnevalt kirjalikult.

Kokkuleppe tähtaeg

14. Pooled täidavad käesolevast kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppe punktides 5 ja 8 võetud kohustused hiljemalt 2007. aasta 31. detsembriks.

 

Käesolev heade kavatsuste kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

 

……………………………..                                      ………………………………….

Jüri Ratas                                                        Peeter Järvelaid

Tallinna linn                                                    Jaan Poska Mälestusfond

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär