Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile ja Merike Martinsonile
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 318
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 318-k

 

 

Eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile ja Merike Martinsonile

 

 

 

Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna vahel sõlmitav eraldise kasutamise lepingu projekt südame-ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskavas 2007 planeeritud tegevuste elluviimiseks.

2. Lepinguga linnale pandud kohustuste täitmiseks võtab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet eraldise kasutamise lepingu kestvuse ajaks teenistusse koosseisuvälise tervisedenduse spetsialisti.

3. Volitada Tallinna linna nimel punktis 1 nimetatud lepingule alla kirjutama abilinnapea Kaia Jäppineni ja abilinnapea Merike Martinsoni.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tervise Arengu Instituudile ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. veebruari 2007

korralduse nr 318-k

LISA 

 

ERALDISE KASUTAMISE LEPING NR ...

 

 

 

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas                              2007.

 

Tervise Arengu Instituut (edaspidi TAI), registrikood 70006292, asukoht Hiiu tn 42, 11619 Tallinn, keda põhimääruse alusel esindab direktori kohusetäitja Toomas Veidebaum

ja

Tallinna linn (edaspidi Eraldise saaja), asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda Tallinna Linnavalitsuse … 2007 korralduse nr  … - k  alusel  esindavad abilinnapea Kaia Jäppinen ja abilinnapea Merike Martinson

 

rõhutades vastastikkust soovi teha koostööd ning juhindudes Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklikust strateegiast 2005 - 2020, leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi Leping):

 

 

1. Üldsätted

 

1.1 Leping sõlmitakse järgmiste loetletud tegevuste teostamiseks:

1.1.1 Eraldise saaja kohustub ellu viima Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskavas 2007 (edaspidi tegevuskava) planeeritud tegevused (Lisa 1);

1.1.2 Eraldise saaja kohustub esitama TAI-le vormikohased tegevus- ja finantsaruanded nii elektroonselt kui ka paberkandjal punktis 2.3.2 fikseeritud tähtaegadel (Lisa 2 ja Lisa 3).

1.2 Oodatavad tulemused:

1.2.1 tegevuskavas määratletud tegevused on teostatud planeeritult ning tulemuslikult, õigeaegselt ja ettenähtud mahus. Tegevuskava täitmise aruanded on vastavuses käesoleva Lepingu lisadega ning on esitatud tähtaegselt.

 

 

2. Eraldise saaja õigused ja kohustused

 

2.1 Eraldise saaja tegutseb Tallinna Haridusameti ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi – ametid) kaudu ning ametitel on õigus kasutada eraldist Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras Lepingu eesmärkide saavutamiseks.

2.2 Eraldise saajal on õigus:

2.2.1 saada TAI-lt Lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni;

2.2.2 Leping üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja Eraldise saaja ning TAI huvisid kaaludes ei või oodata, et Eraldise saaja jätkaks Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja möödumiseni.

2.3 Eraldise saaja kohustub:

2.3.1 kasutama eraldist sihipäraselt ja ratsionaalselt kokkulepitud tingimustel ja korras;

2.3.2 esitama TAI-le Lepingu täitmisega seotud vahearuanded hiljemalt 09.06.2007 (periood 01.01.2007 - 01.06.2007), 09.09.2007 (periood 01.06.2007 – 01.09.2007) ja lõpparuande (periood 01.01.2007 - 31.12.2007) hiljemalt 09.01.2008. a;

2.3.3 säilitama Lepinguga seotud dokumente, sh eraldise kasutamise kuludokumente õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul;

2.3.4 võimaldama juurdepääsu TAI esindajale Lepinguga seotud dokumentidele, sh kuludokumentidele, eesmärgiga kontrollida eraldise kasutamise sihipärasust;

2.3.5 esitama TAI esindajale tema nõudel kogu Lepingu ja selle täitmisega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni, sh raamatupidamisdokumentatsiooni; 

2.3.6 tagastama TAI-le Lepingu ühepoolsel lõpetamisel eraldisest kasutamata jäänud osa, samuti tagastama eraldise osa, mille sihipärane kasutamine ei ole dokumentaalselt tõestatud, kümne tööpäeva jooksul arvates TAI-lt kirjaliku nõude saamisest.

2.4 Eraldise saaja poolt esitatud lõpparuanne (tegevusaruanne ja finantsaruanne) kinnitatakse pretensioonide puudumisel tööde üleandmise- vastuvõtmise aktiga (Lisa 4) 10 päeva jooksul.

2.5 Eraldise saaja volitatud esindajateks Lepingu täitmisega seotud informatsiooni andmisel on Urmas Sadam (tel. 645 7885, e-post urmas.sadam@tallinnlv.ee) ja Ene Tomberg (tel: 645 7456, e-post: ene.tomberg@tallinnlv.ee).

 

 

3. TAI õigused ja kohustused

 

3.1 TAI-l on õigus:

3.1.1 kontrollida jooksvalt eraldise kasutamise sihipärasust ja Lepingu täitmise käiku;

3.1.2 teha ettepanekuid Lepingut puudutavatesse Eraldise saaja pressiavaldustesse ja sõnavõttudesse;

3.1.3 Leping üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja Eraldise saaja ning TAI huvisid kaaludes ei või oodata, et TAI jätkaks Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja möödumiseni.

3.2 TAI-l on kohustus:

3.2.1 anda Eraldise saajale Lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni;

3.2.2 kanda punktis 5.1.2 nimetatud eraldis üle Tallinna Haridusameti arvelduskontole 10002042742000, viitenumber 5006050050050224 kokkulepitud tingimustel ja korras;

3.2.3 kanda punktis 5.1.1 nimetatud eraldis üle Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arveslduskontole10002026888003, viitenumber 5240050050050226 kokkulepitud tingimustel ja korras.

3.3 TAI volitatud esindajaks Lepingu täitmisega seotud informatsiooni andmisel ja tegevuste kvaliteedi kontrollimisel on Triin Lepp (tel: 6593973,  e-post: Triin.Lepp@tai.ee ).  

 

 

4. Vastutus Lepingu rikkumisel ja vääramatu jõud

 

4.1 Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest VÕS sätestatud alustel ning poolel on õigus kasutada VÕS § 101 sätestatud õiguskaitsevahendeid.

4.2 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pooled rikkusid kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.   

4.3 Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

 

 

5. Eraldise eraldamine

 

5.1 TAI eraldab Eraldise saajale Lepingu Lisas 1 Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2007 loetletud tegevuste teostamiseks kokku 869 247 (kaheksasada kuuskümmend üheksa tuhata kakssada nelikümmend seitse) krooni. Sellest kasutatakse:

5.1.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 434 000 krooni, sh  85 000 krooni Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervisedenduse spetsialisti töö tasustamiseks;

5.1.2 Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 435 247 krooni, sh 45 000 krooni Tallinna Haridusameti tervisedenduse spetsialisti töö tasustamiseks.

5.2 Eraldise eraldamisel lähtutakse Südame veresoonkonna haiguste ennetamise maakondliku rahastamise 2007 tabelist (Lisa 5).

5.3 TAI eraldab punktis 5.1 nimetatud summa alljärgnevalt:

5.3.1 esimene osamakse kantakse üle Eraldise saajale Lepingu allkirjastamise järgselt taotluse alusel summas 380 000 krooni, sh Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 196 000 krooni, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 184 000 krooni;

5.3.2 teine osamakse kantakse üle Eraldise saajale 20 tööpäeva jooksul peale I vahearuande (09.06.2007) laekumist taotluse alusel summas 270 000 krooni, sh Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 55 000 krooni, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 215 000 krooni;

5.3.3 kolmas osamakse kantakse üle Eraldise saajale taotluse alusel  20 tööpäeva jooksul peale II vahearuande (09.09.2007) laekumist summas 219 247 krooni, sh Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 184 247 krooni, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 35 000 krooni.

 

 

6. Vastutus aruannete mitteesitamisel

 

TAI ei eralda punktides 5.3.2 ja 5.3.3 nimetatud osamakseid enne, kui Eraldise saaja on esitanud vahearuanded.

 

 

7. Lepingu lõpetamise tingimused ja kord

 

7.1 TAI-l on õigus Lepingust taganeda, kui Eraldise saaja rikub Lepingut. Lepingu rikkumiseks loetakse käesolevas Lepingus alljärgnevaid asjaolusid:

7.1.1 eraldist või selle osa ei kasutata sihipäraselt;

7.1.2 Eraldise saaja ei esita TAI-le Lepingus sätestatud informatsiooni ja dokumentatsiooni;

7.1.3 Eraldise saaja ei hoia korras Lepinguga seotud dokumentatsiooni, mistõttu ei ole TAI-l võimalik veenduda, et eraldist on kasutatud Lepinguga sätestatud tingimustel ja korras.

7.2 Eraldise saajal on kohustus tagastada TAI nõudmisel kogu eraldis või osa sellest juhul, kui eraldise mittesihipärane kasutamine või valeandmete või muu eksitava teabe esitamine saab TAI-le teatavaks alles pärast Lepingu täitmist.

 

 

8. Konfidentsiaalsusklausel

 

Pool peab hoidma saladuses talle Lepingu täitmisega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on teisel poolel õigustatud huvi või mille saladuses hoidmist teine pool on nõudnud. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui poolel on asjaolude avalikustamiseks teise poole kirjalik luba või kui ta on avalikustamiseks kohustatud seadusest tulenevalt.

 

 

9. Teadete edastamine

 

9.1 Üks pool edastab Lepinguga seotud teated teisele poolele Lepingus märgitud aadressil või kontaktnumbril. Aadressi või kontaktnumbri muutusest on pooled kohustatud teineteist informeerima.

9.2 Teadete edastamine toimub e-posti või faksi teel, v.a juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate edastamine tähitud kirjaga.

9.3 Poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema edastatud tähitud kirjaga.

 

 

10. Lõppsätted

 

10.1 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib 31. detsembrini 2007.

10.2 Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3 Lepingut saab muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

10.4. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

10.5 Leping on koostatud eesti keeles neljal (4) lehel kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb TAI-le, teine Eraldise saajale.

 

 

11. Lepingu dokumendid

 

11.1. Käesoleva Lepingu lahutamatuteks osadeks on:

11.1.1 Lisa 1 Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2007;

11.1.2 Lisa 2 Tegevusaruande vorm;

11.1.3 Lisa 3 Finantsaruande vorm;

11.1.4 Lisa 4 Töö üleandmise-vastuvõtmise akt;

11.1.5 Lisa 5 Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise maakondlik rahastamine 2007.

 

Poolte allkirjad:

 

 

 

Toomas Veidebaum                                Kaia Jäppinen                 Merike Martinson

Tervise Arengu Instituut                 .                    Tallinna Linnavalitsus

Registrikood 70006292                                       Vabaduse väljak 7          

Hiiu  tn 42                                                         15199 Tallinn

11619 Tallinn

Faks 3 72 6 593901                                            Faks 6 404 327

Tel 372 6593900                                                            Tel 6 404 141

 

 

 

 

                                                                                               

                                                           

 

            Lisa 1

 

Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2007

Tegevuskavas lisada iga meetme juurde täpne loetelu tegevustest, mida antud meetme raames rakendatakse indikaatorid.

 

Tegevus

Sihtgrupi suurus ja kirjeldus

Teostajad / vastutajad

Summa

Täitmise periood

Selgitused

 

 

Strateegiline eesmärk: Rahvastiku varajane haigestumine ja suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse on püsiva langustendentsiga
Indikaatorid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- nooremate kui 65-aastaste meeste suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse on vähenenud 2020. aastaks 40% võrra, mille tulemusel sureb enne 65. eluaastat iga 100 000 mehe kohta 100 meest aastas vähem kui 2002. aastal (2002. a  248 meest 100 000 elaniku kohta);
- nooremate kui 65-aastaste naiste suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse on vähenenud 2020. aastaks 30% võrra, mille tulemusel sureb enne 65. eluaastat iga 100 000 naise kohta 24 naist aastas vähem kui 2002. aastal (2002. a  81 naist 100 000 elaniku kohta).

 

 

Alaeesmärk 1: Rahvastiku füüsiline aktiivsus on suurenenud
Indikaatorid:
- 16-64 aastaste osakaal, kes on vähemalt kaks korda nädalas kehaliselt aktiivsed,  suureneb 2008. aastaks 40%-ni (2002. a  30%) ja 2020. aastaks 60%-ni (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring);

- õpilaste osakaal, kes on vähemalt 5 korda nädalas vähemalt 30 minutit kehaliselt aktiivsed suureneb 2008. aastaks 70%-ni (2001/2002. a. 59%)  ja 2020. aastaks 80%-ni (allikas: Eesti kooliõpilaste liikumisaktiivsus 2001/2002).

 

 

Meede 1: Elanikkonna teadlikkuse tõstmine tervist toetavast liikumisest
Indikaatorid:
- 80% elanikkonnast, kellele on edastatud info liikumis-ja sportimisvõimalustest oma linnas;
- 15 tervisttoetavat liikumisüritust, kuhu on kaasatud Tallinna linnaosad;
-3  tervisttoetavat liikumisüritust erivajadustega inimestele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tegevus 1.1. Tervisespordiüritused  erivajadustega lastele ja täiskasvanutele.

Tallinna 4 erivajadustega haridusasutust. Osalevad lapsed ja nende vanemad.

THA erivajadustega haridus-asutused.
20 000 korraldamise kulud, auhinnad.
I-II  kv ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine, IV kv ürituste  läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine.

Raha kasutatakse erivajadustega laste spordipäevade (kevadel, sügisel) läbiviimiseks Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Lasteaed Õunakeses, Õismäe Koolis ja Tallinna 1. Internaatkoolis.

 

 

 

Erivajadustega täiskasvanud kuni 70 inimest.

TSTA, Tallinna Puuetega Inimeste Koda.

15 000.-
korraldamise kulud, auhinnad, ruumide üür.

II-III kv ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.

Motiveerida erineva puudeliigi ja raskusastmega inimesi osalema erinevatel tervisespordi-üritusel.

 

 

Tegevus 1.2 Koolieelsete lasteasutuste terviseliikumise ühisüritused Tallinna erinevates linnaosades

Tallinna lasteaiad 8 linnaosast.

THA TE spetsialist, TEL-ide koordinaator
TSTA, EPIK.

40 000.-korraldamise kulud, auhinnad.

II-IV projektide esitamine, tegevuste läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine.

Projektikon-kursi alusel valida parimad terviseliikumise üritused koolieelsetest lasteasutustest Tallinna erinevatest linnaosadest. Innustada lasteaedasid korraldama tervisespordi-üriusi.

 

 

Tegevus 1.3.   Tallinna linnaosade üldhariduskoolide ühisüritused terviseliikumise propageerimiseks.

Tallinna üldharidus-
koolid  8 linnaosast.

THA TE spetsialist, TEK-ide koordinaator.

40 000.-korraldamise kulud ja auhinnad.

I-IV projektide esitamine, tegevuste läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine.

Projektikon-kursi alusel valida parimad terviseliikumise üritused üldhariduskoolidest Tallinna erinevatest linnaosadest. Innustada koole korraldama tervisespordi-üritusi.

 

 

Tegevus 1.4 Ülekaaluliste laste päevalaager liikumisharrastuste kujundamiseks.

Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla arvel olevat ülekaalulist last (200).

THA, Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing.

15 000 korraldamise kulud ja auhinnad.

II kv  Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla dr Einbergi ja Eesti Toiduravi Konsultan-tide Ühinguga kooskõlasta-mine, ürituse plaani tegemine ja läbiviimine III kv.

Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla ülekaaluliste laste päevaosakonna lastele päevalaagri korraldamine liikumisharras-tuste ja õigete toitumisharju-muste kujundamiseks augustis Pivarootsis.

 

 

Tegevus 1.5     .  TEK-ide ja TEL-ide TN kevadine suvekool koos Harjumaa TEK-dega.

Tallinna 19 TEK-i ja 16 TEL-i, Harjumaa 3 TEK-i, 14 TEL-i.

THA ja TEL-ide ja TEK-ide koordinatorid,

Tallinna ja Harjumaa TE spetsialist.

30 000   korraldamise kulud, lektorite töötasud.

II kv Tallinna ja Harjumaa TEK-ide ja TEL-ide suvekool.

Tallinna ja Harjumaa TEK-ide ja TEL-ide ühine teabepäev ja spordiüritus.

 

 

Alaeesmärk 2: Rahvastiku toitumisharjumused on paranenud
Indikaatorid:
- Täiskasvanute osakaal, kes tarbivad värsket puu-ja köögivilja 6-7 päeval nädalas, suureneb 2008. aastaks  30%ni ja  2020. aastaks 70%ni. (2002. a. 24%) (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring);
- 11-15 aastaste laste- ja noorte osakaal, kes tarbivad puu- ja köögivilja, suureneb 2008. aastaks 45%ni  ja 2020. aastaks 60%ni. (2002. a  36%) (allikas: Õpilaste Tervisekäitumise uuring);
- Toidu valmistamisel peamiselt toiduõli kasutajate osakaal, suureneb 2008. aastaks  92%ni ja  2020. aastaks 96%ni. (2002. a. 89%) (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring);
- Tavalise keedusoola kasutajate osakaal väheneb 2008. aastaks  73%ni ja  2020. aastaks 65%ni. (2002. a 77%) (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring).

 

 

Meede 2: Soodustada elanikkonna tervislikke toitumisvalikuid ning tõsta teadlikkust tasakaalustatud toitumisest.                                                                                                                     
Indikaatorid:
- ürituste arv linnas-10, rahvusvaheline projekt-1. Osavõtjate arv: 25% linna  elanikest, 40% koole, 20% lasteaedasid.

 

 

Tegevus 2.1 Ülekaaluliste laste toitumisharjumiste muutmine.

200 Sihtasutuses  Tallinna Lastehaigla arvel olevat ülekaalulist last.

THA, Eesti Toiduravi Konsltatntide Ühing.

10 000   korralda-mise kulud, lektorite töötasud, ruumide rent.

I-II kv ülekaaluliste laste grupi väljaselgita-mine,   III-IV kv praktiline koolitus tervislikust toitumisest.

Kohtuda  Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla ülekaaluliste laste grupiga, selgitada välja nende vajadused ja aidata neid oma toitumisharjumusi muuta ning anda neile praktilisi nõuandeid.

 

 

Tegevus 2.2 Tervislik toitumine alates lapsepõlvest- Terve lapse kasvatamine.

Tallinna lasteaiad, lapsevanemad.

THA, TEL-ide koordinaator.

20 000  korraldus-kulud,
auhinnad.

I- IV kvartal.

Igas kvartalis TEL-id korraldavad temaatilisi leiva-, puuvilja-, piima- ja köögiviljanädalaid, kus edastatakse vanematele teadmisi tervislikust toitumisest ja selgitatakse õigete hoiakute kujunemise vajalikkust varases lapseeas.

 

 

Tegevus 2.3 Toitumisalane teabepäev Tallinna ja Harjumaa TEL-ide meeskondadele.

Tallinna TEL-id (16) ja Harjumaa TEL-id (12).

THA, Harjumaa TE spetsialist, Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing.

7 000   korral-damise kulud, lektorite töötasud.

II kv leppida Eesti Toiduravi Konsultantide Ühinguga kokku lektorid Tartu Ülikoolist, IV kv toimub teabepäev.

Teabepäeva korraldamine Tallinna ja Harjumaa TEL-ide meeskondadele.

 

 

Tegevus 2.4  Lapsesõbraliku koolisöökla konkurss.

Tallinna 77 üldharidus-kooli.

THA            TAI.

 

II kv konkursi väljakuulu-tamine, hindajate meeskonna moodusta-mine, menüüde hindamine, parimate väljaselgita-mine ja autasustami-ne.

Selgitada välja parimad koolisööklad. Tegevust rahastab THA. Raha kulutatakse korralduseks ja auhindadeks.            Koolide osalemine TAI korraldatud koolisöökla konkursil.

 

 

Tegevus 2.5 Rahvusvaheline  projekt "Shape UP."

Tallinna 2 kooli ja 1 lasteaed.

TAI, THA.

 

I-IV kvartal.

Projekti juhib TAI ja THA on koostööpartner. Tegevus toimub vastavalt plaanile.

 

 

Tegevus 2.6 Toitumisalane teabepäev Tallinna ja Harjumaa TEK-ide tervisenõukogudele.

Tallinna TEK-d (19), Harjumaa TEK-id (3).

THA, Harjumaa TE spetsialist, Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing.

7 000  korralda-mise kulud, lektotite töötasud.

II kv leppida Eesti Toiduravi Konsultanti-de Ühinguga kokku lektorid Tartu Ülikoolist IV kv teabepäev.

Teabepäeva korraldamine Tallinna ja Harjumaa TEK-ide meeskondadele.

 

 

Tegevus 2.7 Tallinna koolipuhvetite arendamine tervisliku toidu  valiku suunas.

77 Tallinna üldharidus-kooli juhti, koolide tervisenõu-kogu liikmed, õpilasoma-valitsus ja hoolekogude liikmed, 20 koolipuh-veteid haldavate äriühingute esindajad, kokku 300 inimest.

THA, Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing.

25 000 korralda-mise kulud, auhinnad.

I-II kv eelmisel aastal koolipuhve-tites müüdava sortimenti valiku tervislikkuse analüüs,                  II-III kv analüüsi tulemuste tutvustami-ne koolide juhtidele ja koolipuh-veteid haldavate äriühingute esindajatele,          III-IV kv Parimate koolipuh-vetite väljaselgita-mine ja tunnusta-mine.

Edastada teadmisi tervislikust toitumisest ja nende teadmiste rakendamise vajalikkusest koolijuhtidele ja toitlustamist korraldavatele ettevõtetele, mille tulemusena peaks paranema kooli puhvetites  pakutav sortiment tervisliku toitumise suunas.

 

 

Alaeesmärk 3: Tubaka tarbimislevimus ja tubakasuitsuses keskkonnas viibimine on püsiva langustendentsiga
Indikaatorid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Igapäevasuitsetajate osakaal 13 aastaste hulgas on püsiva langustendentsiga ning 16-64 aastaste meeste hulgas väheneb 2008. aastaks  40%ni ja 2020. 30%ni; naiste hulgas 2008. aastaks 16%ni ja 2020. aastaks 10%ni (2002.  mehed 45%, naised 18%, 13-aastased 10%), (allikad: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring, Õpilaste Tervisekäitumise uuring);
- Väljaspool kodu tubakasuitsuses keskkonnas vähemalt tund aega päevas viibivate meeste osakaal väheneb 2008. aastaks 12%-le, 2020. aastaks 6%-le; naiste seas 2008. aastaks 5%-le, 2020. 2%-le (2002 a  vastavalt mehed 26% ja naised 10%).                                                                                  

 

 

Meede 3. Erinevate sihtrühmade väärtushinnangute ja käitumismudelite kujundamine tubaka tarbimisest ja passiivsest suitsetamisest hoidumiseks.
Indikaatorid: -1rahvusvaheline kampaania;
                        -1 meediateavitus;
                        - suitsuprii klassi kampaanias osalevate klasside arv 65;
                        - kampaania edukalt lõpetanud klasside arv 40.

 

 

 Tegevus 3.1   Suitsuprii klass kampaanias osalemine.

Tallinna kooliõpilased.

TAI, THA TT spetsialist, TEK-ide koordinaator.

Auhinnad      -   20 000.

2007.a. sept - 2008.a mai.

Riikliku strateegia toetus, infovahetuse, meediateavituse ja linna auhindamise kujul. Raha kasutatakse võistluses osalevate klasside vahe- ja lõpuauhindeks.

 

 

Meede 4. Tubakavaba keskkonna suurendamine läbi järelevalvesüsteemi tegevuse parandamise.
Indikaatorid:
- 70% elanikkonnast, kellele on edastatud teave muutustest tubakaseaduses ning nende õigustest tubakavabale keskkonnale;
-2 meediateavet;
-1 ümarlaud.
 

 

 

Tegevus 4.1  Tubakaseaduse efektiivne ja tulemuslik rakendamine ning passiivse suitsetamise ennetamine.

Tallinna linna elanikond ja järelevalve-üksused.

TSTA.

Mitte-rahaline.

I-IV kv.

Koostöö Põhja-Eesti Politseprefek-tuuriga ning Tallinna Munitsipaalpolit-seiga (infopäevad, ümarlauad). Elanikonna teavitamine tubakaseadusest viiakse läbi tegevuste 6.1 kaudu.

 

 

Alaeesmärk 4: Tagada programmi terviklik ja tõhus elluviimine maakondlikul tasandil.
Indikaatorid: Kohalike omavalitsuste kaasatus, toimiv võrgustikutöö.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Meede 5. Maakondlik tervise edendamise struktuuride loomine.
Indikaatorid:
- toimiv ja jätkusuutlik maakondlik tervisenõukogu, vähemalt 7 nõukogu koosolekut;
- toimivad ja jätkusuutlikud tervisetoad;                                                                                                                                                                     
-võrgustike jätkusuutlikkuse tagamine - 12 teabepäeva, 2 motivatsiooniseminari, 3 erinevat üritust;
Laieneb TEL-ide võrgustik, liitub TEL-i ja TEK-ide võrgustik.

 

 

Tegevus 5.1 Tallinna Tervisenõukogu võimestamine ja selle töö haldamine.

Tallinna TN liikmed

Tallinna Linnavalitsus abilinnapea M. Martinson.

10 000.-
korralda-mise kulud, täiendõpe, transport.

10 000.-
TN logoga kleepsud,

plakatid ja helkurid.

Vähemalt kord kvartalis toimub tervisenõu-kogu koosolek.

Tagada SVH riikliku strateegia eesmärkide ja tegevuste sihipärase elluviimise korraldamine Tallinnas, et kindlustada linna elanike parem tervis ja elukvalitet.
Nõukogu töö toimub vabataklikkuse alusel.

 

 

Tegevus 5.2 Tallinna tervisetubade võimestamine ja töö korraldamine.

Tallinna elanikkond läbi LOV-ide, asutuste ja organisatsioo-nide ning kööstöövõr-gustike.

TSTA spetsialist ja THA spetsialist.

150 000-.
2 TT spetsialisti töötasuks.

2007. a vastavalt SVH ennetamise Tallinna linna tegevus-kavale.

 

 

 

Tegevus 5.3 Tallinna TN ja Harju Maavalitsuse TN koostöö arendamine.

Tallinna TN ja Harju Maavalitsuse TN liikmed ja koostöö-partnerid.

Tallinna TN esimees- M. Martinson, Harju Malitsuse TN esimees-K. Pahla.

15 000.-
seminaride korralda-mise kulud.

II kv.ja III kv.

2 ühist motivatsioonisemi-nari.

 

 

Tegevus 5.4 Tallinna linnosade  valitsuste võtmeisikute ja partnerite koostöövõrgustiku arendamine.

8 linnaosa ametnikud.

TSTA, THA.

20 000.-
3 teabepäeva korralda-mise kulud, lektorite töötasud, ruumide rent.

II-IV kv.

 

 

 

Tegevus 5.5 
TEL-de võrgustiku  töö tõhustamine ja motiveerimine.

TEL-ide meeskonnad (16).

THA.

20 000 korralda-mise kulud, lektorite töötasud.
 

Teabepäevad kevadel ja sügisel koos motivatsiooniüri-tusega (sportliku tegevusega).

 

 

Tegevus 5.6
Tallinna koolieelsete lasteasutuste koostöö arendamine Harjumaa TEL-idega ühisürituste kaudu.

Tallinna TEL-id (16) ja Harjumaa TEL-id (14).

THA, TE spetsialist, Harjumaa TE spetsialist.

 5 000 korralda-mise kuludeks, lektorite töötasudeks.

II kvartal.

Tutvumine ja kogemuste vahetamine. Ühine üritus üldsuse teavitamiseks tervisedenduslikust tegevusest koolieelsetes asutustes Tallinnas ja Harjumaal.  Ürituse kajastamine meediaväljaannetes.

 

 

Tegevus 5.7    Tallinna Tervist Edendavate Lasteaedade koostöövõrgustiku koordineerimine ja arendamine.                                                                                                                                           

TEL-de meeskondade esindajad (2 esindajat igast 16 lasteaiast), uuete TEL-ide esindajad.

THA, TE spetsialist, TEL-ide koordinaator.

40 000  korraldamis kulud, töötasud.

I-II kv esimene ümarlaud, IV kv teine ümarlaud.

TEL-ide töörühmade korralised nõupidamised probleemide ja vajaduste väljaselgitamiseks ja TEL-de motiveerimiseks ja nõustamiseks ning võrgustiku laiendamiseks.                                                                                              

 

 

Tegevus 5.8
TEK-ide tegevuse tõhustamine ja motiveerimine.

TEK-ide (19) TN õpetajate meeskonnad.

THA.

20 000 korralda-mise kulud, lektorite töötasud, ruumide rent.

II ja IV kvartal.

Kaks teabepäeva Tallinna üldhariduskoolide TN meeskondadele. Praktiline motivatsioonikooli-tus koos lõõgastusüritusega.

 

 

Tegevus 5.9
TEK-i võrgustiku koordineerimine ja laiendamine õpilasomavalitsuste kaudu.

Tallinna üldharidus-koolide õpilas-esinduse esindajatega

THA, TE spetsialist.

7000 korralda-mise kulud, lektorite töötasud.

II ja IV kvartal.

Kaks teabepäeva Tallinna üldhariduskoolide õpilasesinduse kaasamiseks  tervistedendavasse tegevusse TEK-i laiendamise eesmärgil.

 

 

Tegevus 5.10
TEK-de võrgustiku töö tõhustamine ja kogemuste vahetamine Tallinna ja Harjumaa TEK-ide ühisürituste kaudu.

Tallinna TEK-d (19), Harjumaa TEK-id (3)

THA, TE spetsialist, Harjumaa TE spetsialist.

10 000  korralda-mise kulud, lektorite töötasud

II kv

Tallinna ja Harjumaa TEK-ide ühisüritus SVH -teemalise tegevuse propageerimiseks.Hea praktika näidete vahetamine Päev lõpeb ühise spordiüritusega.

 

 

Tegevus 5.11
Tallinna üldhariduskoolide kaasamine Haigekassa projekti "Kooli tervisenõukogude tegevuse arendamine."

 Tallinna üldhariduskoolid, kes ei mahtunud projekti.

THA, TE spetsialist, TEK-i koordinaator.

10 000  korralamise kulud, lektorite töötasud.

I-II kvartal.

 Pika staaziga tervistedendavate koolide hea praktika näited. Uute koolide regulaarne nõustamine tervisenõukogu tegevuskava koostamisel, 18  projektis osaleva kooli nõustamine vastavalt vajadusele.

 

 

Tegevus 5.12
Tallinna vene õppekeelega üldhariduskoolide integreerimine TEK-i võrgustikku,  võrgustiku laienemine uute liikmetega.

30 Tallinna vene õppekeelega üldharidus-kooli.

THA TEspetsialist, TEK-ide koordinaator.

5000 korralda-mise kulud, auhinnad.

I-II kvartal.

Üks teabepäev koos spordiüritusega. Pika staaziga tervistedendavate koolide hea praktika näited .Raha kasutatakse  ürituse läbiviimiseks ja spordipäeva auhindadeks.

 

 

Meede 6. Tervisthoidvate eluhoiakute kujundamine.
Indikaatorid:
-linnalehed, LO lehed, võrgustikud;
-maakondlikud konverenstid-1;
 -terviseüritustesse on kaastud 60% LO valitsustest (5 LOV);
- 50% linnaelanikest on teavitatud.

 

 

Tegevus 6.1
SVH ennetamise teavitamisekontseptsiooni rakendamine linnas .

Tallinna linna elanikkond.

TSTA, THA,
TEK-ide ja TEL-ide koordinaatorid; TN liikmed.

46 000.-
honorarid, töötasud ja ajalehe pinna ostmine.

Aastaring-selt.

Temaatilised artiklid Linnalehes, linnaosade lehtedes; Tallinna tervisedenduse kodulehekülje pidev täendamine.

 

 

Tegevus 6.2
Tervisepäevad Tallinna linnaosades.

 8 linnaosa elanikud.

TSTA, 8 linnosa valitsused.

200 000.-
tervise-ürituste  korralda-mise kulud, auhinnad, reklaam.

II-IV kv.
linnaosade ürituste läbiviimine ja kokkuvõt-tete tegemine.

LO poolt esitatud projektid arutatakse koos LOV esindajatega ja TN liikmetega ning valitakse parimad terviseüritused Tallinna erinevates linnaosades.
Toetus innustamaks LO elanikke tervislikule eluviisile.

 

 

Tegevus 6.3
Südamepäev ühes Tallinna linnaosa valitsuses.

Ühe linnaosa valitsuse ametnikud~
60 inimest.

TSTA, LOV, Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Südamekeskus.

9 000.-
ürituste korralda-mise kulud.

I-II kv. Ettevalmis-tamine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine.

Tervislike eluviiside propageerimine.

 

 

Tegevus 6.4
Südamepäev Rahvusooperis Estonia.

Rahvusooperi personal~
 60 inimest.

TSTA,  Sihtasutuse
Põhja-Eesti Regionaal-haigla Südamekeskus.

9 000.-
ürituste korralda-mise kulud.

III-IV kv. Ettevalmis-tamine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine.

Tevislike eluviiside propageerimine.

 

 

Tegevus 6.5
Tallinna ja Harjumaa ühine tervisedenduse konverents.

Harjumaa
elanikond.

Tallinna TN ja Harju Maavalitsuse
TN

25 000.-
konverentsi korralda-mise kulud.

II-IV kv.
ettevalmis-tamine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine.

 

 

 

Tegevus 6.6. Tervisenädal Tallinna Teeninduskoolis ja Tallinna Kopli Ametikoolis.

Tallinna Teenindus-
kooli ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilased ja töötajad,  500 inimest.

THA TE spetsialist .

20 000.- korralda-mise kulud, autasud.

IV kv - ettevalmistamine, läbiviimine, kokkuvõtete tegemine ja autasusta-mine.

Tervislike eluviiside propageerimine Tallinna koolinoorte hulgas. Jätkata tervisepäevade traditsiooni Tallinna Teeninduskoolis ja kaasata tervisedenduslikku tegevusse Tallinna Kopli Ametikool. Raha kulutatakse ürituste läbiviimiseks, kokkuvõtete tegemiseks ja autasustamiseks.

 

 

Lühendid:
EPIK - Eesti Puuetega Inimeste Koda
LO    - linnaosa
LOV  - linnaosa valitsus
MTÜ  - mittetulundusühing
SoM  - Sotsiaalministeerium
SVH  - südame- veresoonkonnahaigused
TEH  - tervistedendav haigla
TEK  - tervistedendav kool
TEL  - tervistedendav lasteaed
THA  - Tallinna Haridusamet
TN    - tervisenõukogu
TSNA- Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
TSTA - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
TT     - tervisetuba
TE - tervisedendus              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                Lisa 2

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Tegevusaruande vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakond: ......................

 

 

 

 

 

 

Aruandeperiood: ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaeesmärk 1:

Aruandeperioodi tegevused

Lühiülevaade tegevustest

Tegevuste indikaatorid

Kvartali planeeritud tulemus

Kvartali saavutatud tulemus

Summa

Selgitused

 

Planeeritud

Tegelik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahter "lühiülevaade tegevustest" sisaldab paarilauselist sisulist ülevaadet tegevustest.

 

 

 

 

 

Lahter "selgitused" sisaldab lühidat infot selle kohta, miks ei õnnestunud aruandeperioodil oodatud tulemust saavutada ning kuidas planeeritakse mahajäämust tasa teha.

 

Tegevusaruanne esitatakse kvartali lõikes lepingus määratletud ajaks kirjalikult ja allkirjastatult ning elektroonselt kontaktisikule.

 

 

Aruande koostaja: ...................................................................................(nimi amet ja allkiri)

 

 

 

 

 

Kuupäev ...........

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                        Lisa 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruande periood :………… - ….……..

 

FINANTSARUANNE

 

 

 

 

 

Aruanne koostatakse kroonides krooni täpsusega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Nimetus

Eelarve

Tegelik kulu I kvartal/
II kvartal/III kvartal/ aasta

 

 

 

1.

TULUD

 

 

 

 

 

1.1.

Laekumine Tervise Arengu Instituudist

 

 

 

 

 

2.

KULUD KOKKU

 

 

 

 

 

3.

Antud sihtfinantseerimine

 

 

 

 

 

4.

Töötasu koos kaasnevate maksudega

 

 

 

 

 

5.

Tööjõukuludega kaasnevad maksud

 

 

 

 

 

6.

Administreerimiskulud

 

 

 

 

 

6.1

Bürootarbed

 

 

 

 

 

6.2

Trükised

 

 

 

 

 

6.3

Paljundus ja printimiskulud

 

 

 

 

 

6.4

Tõlketeenused

 

 

 

 

 

6.5

Esindus-ja vastuvõtukulud

 

 

 

 

 

6.6

Auhinnad

 

 

 

 

 

6.7

Info ja PR teenused

 

 

 

 

 

6.8

Muud administreerimiskulud

 

 

 

 

 

7.

Uurimis- ja arendustööd

 

 

 

 

 

8.

Ruumide maj.kulud (üür,rent)

 

 

 

 

 

9.

Sõidukite maj.kulud (rent,isikl.auto)

 

 

 

 

 

10.

Toitlustusteenused

 

 

 

 

 

11.

Õppevahendite ja koolituse kulud

 

 

 

 

 

12.

Kommunikatsiooni-,kultuuri-ja vaba

 

 

 

 

 

 

aja sisustamise kulud

 

 

 

 

 

12.1.

Ürituste ja näituste korraldamise kulud

 

 

 

 

 

12.2.

Etenduse- ja kontserttegevuse kulud

 

 

 

 

 

12.3.

Reklaamikulud

 

 

 

 

 

12.4.

Muud kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

 

 

 

 

 

13.

Mitmesugused majanduskulud

 

 

 

 

 

13.1.

Spordikulud

 

 

 

 

 

13.2.

Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud

 

 

 

 

 

13.3.

Muud mitmesugused majanduskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja:(nimi, amet ja allkiri)

 

 

 

Kuupäev:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Lisa 4

                                                                                                                          

                                                                                                                            

TÖÖ ÜLEANDMISE - VASTUVÕTMISE AKT

 

Koostatud ............. 200... a

 

 

Tervise Arengu Instituudi ja…………………………. vahel ……………200….a sõlmitud lepingu nr……………… alusel tehtud töö üleandmise – vastuvõtmise kohta.

 

Töö üleandmise-vastuvõtmise kuupäev  ………………………….

Töö andis üle                                                    …………………………..     

Töö võttis vastu                                                …………………………..

Töö asukoht                                                     …………………………..

 

Töö sisu                                                                                                                                                           ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

           

 

Üleantud tööle pooltel  pretensioone ei ole

 

Maksmisele kuuluv summa                    ……………. krooni

 

Kantakse pangaarvele                           ………………………………………..

 

Töö finantseerimise allikas                     ………………………………………..

 

 

 

 

 

Töö andis üle                                                                            Töö võttis vastu

 

 

 

…………………..                                                                  ………………………

 

 

 

Kinnitan:

Direktori kohusetäitja

…………………

Tervise Arengu Instituut


                                                                                                                                                   Lisa 5

Südame veresoonkonnahaiguste ennetamise  maakondlik rahastamine 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku maakondadele:

 

 

 

 

 

Maakond/linn

summa kokku

lepingu sõlmimisel

I etapp

II etapp

 

Harju maakond

342 354

150 000

75 000

117 354

 

Tallinna linn

869 247

380 000

270 000

219 247

 

Hiiu maakond

173 529

75 000

50 000

48 529

 

Ida-Viru maakond

288 988

150 000

75 000

63 988

 

Narva linn

235 398

100 000

75 000

60 398

 

Jõgeva maakond

186 822

75 000

60 000

51 822

 

Järva maakond

186 108

75 000

60 000

51 108

 

Lääne maakond

173 531

75 000

50 000

48 531

 

Lääne-Viru maakond

235 049

100 000

75 000

60 049

 

Põlva maakond

179 282

75 000

60 000

44 282

 

Pärnu maakond

269 948

100 000

75 000

94 948

 

Rapla maakond

187 317

75 000

60 000

52 317

 

Saare maakond

186 312

75 000

60 000

51 312

 

Tartu maakond

202 499

75 000

75 000

52 499

 

Tartu linn

283 364

100 000

100 000

83 364

 

Valga maakond

183 772

75 000

60 000

48 772

 

Viljandi maakond

215 864

75 000

75 000

65 864

 

Võru maakond

190 086

75 000

60 000

55 086

 

 

4 589 470

1 925 000

1 345 000

1 319 470

4 589 470

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär