Rohu tn 9/Saue tn 2 osaline maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 290

Redaktsiooni kehtivus 21.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 290-k

 

 

Rohu tn 9/Saue tn 2 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3 ja lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. juuni 1997 otsusest nr 9027, millega on Tallinnas, Rohu tn 9/Saue tn 2, endisel kinnistul nr 3231 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1138 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas, Võru notar Laine Kaup’i 7. veebruaril 2003 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri number 635), millega XXXXXXXX loovutas XXXXXXXX 1/3 mõttelist osa endise kinnistu nr 3231 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Võru notar Laine Kaup’i 17. juunil 2003 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri number 3493), millega XXXXXXX loovutas XXXXXXXX 1/3 mõttelist osa endise kinnistu nr 3231 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 2096 ning maa tagastamise toimiku nr 2349 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rohu tn 9/Saue tn 2;

1.2 pindala: 1127 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3231 pindalaga 1138 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Võrumaa,  1656/2460 mõttelises osas.

3. Rohu tn 9/Saue tn 2 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101024081 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 2217/2460 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 01.02.2007.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3231 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 134 (ükssada kolmkümmend neli) krooni ja 65 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljak 10, III korrus.

 

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

7. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär