Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekti ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2007 korraldus number 281
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2007 nr 281-k

 

 

Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekti ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lõike 1, § 112, § 114 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse punktiga 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2003 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktiga 5 ja tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekt Igor Volkov teenistusest 6. märtsil 2007 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Igor Volkovile hüvitust kasutamata puhkuse eest 25 kalendripäeva ulatuses.

3. Igor Volkovil anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitjale administratiivalal Ulvi Ingverile ning esitada 27. veebruariks 2007 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Panna Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekti Igor Volkovi teenistusest vabastamise päevale järgnevast päevast kuni ameti uue juhataja-linna peaarhitekti ametisse nimetamiseni ameti juhataja ülesanded ameti juhataja asetäitjale administratiivalal Ulvi Ingverile ja linna peaarhitekti ülesanded detailplaneeringute teenistuse direktorile Arvo Rikkinenile.

5. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Igor Volkovile, Ulvi Ingverile, Arvo Rikkinenile ja Linnaplaneerimise Ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär