Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigihanke (viitenumber 033875) "Eesti isikutunnistuse põhise elektroonilise tasukogumissüsteemi opereerimise teenuse tellimine Tallinna ühistranspordis" hankelepingu heakskiitmine ja volituste andmine Tiit Siimon'ile ja Andres Harjo'le
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 272
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 272-k

 

 

Riigihanke (viitenumber 033875) „Eesti isikutunnistuse põhise elektroonilise tasukogumissüsteemi opereerimise teenuse tellimine Tallinna ühistranspordis” hankelepingu heakskiitmine ja volituste andmine  Tiit Siimon`ile ja Andres Harjo`le

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 11 ja lg 4, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktiga 2.1.15 ja 14. detsembri 2006 määruse nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” § 8 lg-tega 4 ja 5:

 

 

     

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Sertifitseerimiskeskus vahel sõlmitav riigihanke (viitenumber 033875) „Eesti isikutunnistuse põhise elektroonilise tasukogumissüsteemi opereerimise teenuse tellimine Tallinna ühistranspordis” hankelepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitjat Tiit Siimon`it Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule ja ameti juhtatajat Andres Harjo`t edaspidistele lepingu lisadele, mis ei too Tallinna linnale kaasa täiendavaid rahalisi kulutusi.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tiit Siimon`ile, Andres Harjo`le ja Aktsiaseltsile Sertifitseerimiskeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. veebruari 2007

korralduse nr 272-k

LISA

 

Riigihanke (viitenumber 033875) „Eesti isikutunnistuse põhise elektroonilise tasukogumissüsteemi opereerimise teenuse tellimine Tallinna ühistranspordis” hankeleping

 

 

 

 

 

 

 

Tallinnas,                                                                                                          ___.veebruar 2007

 

Käesolev leping on sõlmitud riigihanke (viitenumber 033875) „Eesti isikutunnistuse põhise elektroonilise tasukogumissüsteemi opereerimise teenuse tellimine Tallinna ühistranspordis” tulemusena edukaks tunnistatud pakkumise alusel

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse  ___.________________ 2007 korralduse nr __________-k alusel Tallinna Transpordiameti (registrikood 75028252, asukoht Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn) juhataja asetäitja Tiit Siimon, (edaspidi nimetatud Tellija) ja

Aktsiaselts Sertifitseerimiskeskus (registrikood 10747013, asukoht Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn), keda esindab seaduse alusel alusel juhatuse liige Ain Järv (edaspidi nimetatud Täitja),

keda kumbagi edaspidi nimetatakse Pool või koos Pooled,

sõlmisid käesoleva teenuse tellimise lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

1               Lepingu ese

1.1         Tellija tellib ja Täitja kohustub osutama järgmist teenust:

         Eesti isikutunnistuse põhise elektroonilise tasukogumissüsteemi opereerimise teenus Tallinna ühistranspordis (edaspidi nimetatud Teenus) on teenuste kogum, mis peab tagama andmebaasi olemasolu, müügivõrgustiku, kontrolliseadmetega varustamise ning nende kindlustuse, hoolduse, häireteta töö ja aruandluse. Pakutav teenus peab sisaldama sõiduõiguse kontrollimiseks toestavate USSD-päringute (struktureerimata lisateenuste andmevahetus) sidekulusid.

1.2         Lepingu sõlmimise aluseks on Tellija poolt korraldatud riigihankekonkurss (hanke viitenumber 033875), millele esitas edukaks tunnistatud pakkumise Täitja.

1.3         Teenus peab vastama riigihankekonkursi pakkumise kutse dokumentides (Lisa1) esitatud nõuetele ja Täitja poolt riigihankekonkursile esitatud pakkumisele (Lisa 2).

2               Lepingu dokumendid

2.1         Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, selle lisadest ning Lepingu muudatustest ja/või täiendustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

2.2         Käesolevale Lepingule on lisatud koostamisel järgmised lisad:

2.2.1             Lisa 1  Riigihanke nr 033875 Pakkumise kutse dokumendid;

2.2.2             Lisa 2  AS Sertifitseerimiskeskus poolt riigihankele nr 033875 esitatud pakkumine.

3               Terminid

3.1         e-sõidukaart        - piiramatu sõitude arvuga sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi fikseeritud perioodi vältel ja mille eest on tasutud riigihanke nr 033875 objektiks oleva tasukogumissüsteemi vahendusel.

3.2         e-piletitulem – elektroonilisel teel tasutavate sõidukaartide (e-sõidukaartide) müügisumma  (koos käibemaksuga).

3.3         e-piletitulu - punktis 3.2 toodud e-piletitulem, millest on maha arvatud käibemaks.

3.4         opereerimisteenus - teenuste kogum, mis peab tagama andmebaasi olemasolu, müügivõrgustiku, kontrolliseadmetega varustamise ning nende kindlustuse, hoolduse, häireteta töö ja aruandluse. Pakutav teenus peab sisaldama sõiduõiguse kontrollimiseks toestavate USSD-päringute (struktureerimata lisateenuste andmevahetus) sidekulusid.

4               Poolte õigused ja kohustused

4.1         Täitja kohustub:

4.1.1             Teostama Teenust alates 16.03.2007 kuni 15.03.2012.

4.1.2             Varustama Tellijat kontrollseadmetega alljärgnevalt:

4.1.2.1 30 kontrollseadmega kõigil nädalapäevadel alates 16.03.2007 kuni 31.07.2007;

4.1.2.2 65 kontrollseadmega kõigil nädalapäevadel alates 01.08.2007 kuni 31.12.2007;

4.1.2.3 kuni 90 kontrollseadmega vastavalt Tellija poolt esitatud kirjaliku taotluse esitamisest 4 kuu jooksul alates 01.01.2008 kuni 15.03.2012;

4.1.2.4 laiendatud sõiduõiguse kontrollreidide ajal vähemalt 4 korral aastas 2 –nädalase perioodiga peab Täitja Tellijale tagama lisaks punktides 4.1.2.2 – 4.1.2.3 nimetatud kontrollseadmete arvule täiendavalt 38 kontrollseadet.

4.1.3              Tagama e-sõidukaardi soetamiseks (sõiduõiguse aktiveerimiseks) jaotusvõrgu olemasolu, kusjuures sularahas tasumise võimalus peab olema vähemalt 35 punktis Tallinna linna piires, kusjuures sularahas arveldamise punktides Täitja poolt teenustasu ei võeta. Üks müügipunkt võib koosneda mitmest müügikohast. Sularahas tasumise punktid peavad olema jaotatud kogu Tallinna territooriumi ulatuses ja igas linnaosas asuvate punktide arv peab olema piisav ühistranspordi kasutajate varustamiseks

4.1.4              Tagama Tellijale ligipääsu süsteemile, kui Tellija soovib avada lisaks punktis 4.1.3 nimetatud müügipunktidele, sularahas tasumise punkte, mille muu varustuse ja teenindamise tagab Tellija.

4.1.5              Katma kõik Teenusega seotud kulud, välja arvatud:

-         Tellija kohustuste täitmisega seotud kulud;

-         e-sõidukaartide kontrollimisega seotud kulud;

-         kontrollseadmete parandamise või asendamisega seotud kulud, mis on tingitud nende mittesihipärasest kasutamisest.

4.1.6        Esitama eelnevalt Tellijale heakskiitmiseks Pakkumises toodud tööde läbiviijate või alltöövõtjate asendamised.

4.1.7        Kandma iganädalaselt Tellija arvelduskontole üle e-piletitulemi. Ülekanne teostatakse järgneva nädala 2 tööpäeva jooksul. Nimetatud päevade eest intressi ei tasuta. Iga ülekandega viivitatud päeva eest üle nimetatud 2 tööpäeva kohustub Täitja tasuma Tellijale viivist 0,15% tasumata summalt.

4.1.8        Täitja esitab Tellijale kuu e-piletitulemi kogumise eest ettenähtud teenustasu arve koos kuu aruandega hiljemalt 3. tööpäeval pärast aruandekuu lõppu vastavalt Lepingu dokumentidele.

4.1.9        Teatama süsteemi tööd takistavatest avariilistest häiretest hiljemalt 15 minutit pärast avarii algust tööajal või töövälisel ajal 15 minuti jooksul pärast selle teadasaamist. Teavitamine toimub Lisas 1 toodud meediakanalite kaudu.

4.1.10    Informeerima koheselt Tellijat Teenuse tegemise käigus tekkinud probleemidest ning nõutama Tellija juhiseid ja informatsiooni.

4.2      Täitjal on õigus:

4.2.3        Kasutada Teenuse teostamisel alltöövõtjaid, kellest on eelnevalt teavitatud Tellijat vastavalt Lepingu dokumentidele.

4.2.4        Peatada ajutiselt tasukogumissüsteemi toimimine süsteemi hooldustöödeks (edaspidi hooldusvaheaegadeks). Lubatud hooldusvaheaegade ajavahemikud on alljärgnevad:

1)         lubatud plaanilised hooldustööd igal päeval 00.00.-06.00;

2)         lubatud avariiliste seisakute pikkused ajavahemikul 06.00-24.00;

seisakute pikkus kumulatiivselt ühes kuus – kuni 4 tundi;

seisakute pikkus kumulatiivselt ühes aastas – kuni 10 tundi;

maksimaalne ühekordne seisak mitte rohkem kui 45 min.

4.2.5        Teenuse teostamisel avalikustada andmeid elektroonilise tasukogumissüsteemi olemuse, tasumise viiside ja soodustuste, müüdud sõidukaartide hindade ja arvu, süsteemi kasutavate isikute arvu kohta, samuti talle teenuse osutamisega seoses teatavaks saanud asjaolusid, mis on vajalikud või kasulikud opereerimiseks.

4.2.6        Pakkuda e-sõidukikaartide omanikele seoses nende sõiduõigusega erinevaid tasulisi lisaväärtusteenuseid (näiteks teavitusteenus, täiendavad infoteenused). Nimetatud teenustasud ei kuulu Tellijale ülekandmisele.

4.2.7        Muuta pakkumises esitatud telefoninumbreid teavitades selles Tellijat vähemalt 1 kuu ette.

4.3      Tellija kohustub:

4.3.3        täitma tähtaegselt talle Lepingu dokumentides ette nähtud kohustusi, sealhulgas tasuma Täitjale Teenuse teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale ning täiendavalt tasuma lisa- ja muudatustööde teostamise eest, mis nähakse ette Lepingu muudatustega;

4.3.4        Mitte taotlema mistahes õigusi (autoriõigused, omandiõigus jne.) Teenuse teostamisel Täitja poolt ja/või tema tellimusel väljatöötatud, omandatud või arendatud süsteemi ega selle mistahes osade (sealhulgas seadmed, tarkvara jne.) suhtes.

4.3.5        Tagama kaks töökohta Tallinna Linnavalitsuse infokeskuse ruumes, tagades turvalised ruumid, vajalikud toite- ja sidekanalid, varustatuse elektriga ja sideteenustega (sealhulgas telefoniühendus, interneti püsiühendus), juurdepääsu ruumidele ning inimestele vajalikud töötingimused;

4.3.6        Tagama vähemalt kahe piletiautomaadi ja panga sularahaautomaadi asukoha Viru transporditerminalis, tagades automaatidele turvalise asukoha, vajaliku toite- ja sidekanalid, varustatuse elektriga ning teenindamiseks ja hoolduseks vajaliku juurdepääsu automaatidele.

4.4      Tellijal on õigus:

4.4.3        Nõuda Täitjalt selgitusi Teenuse teostamise käigu kohta ja kontrollida Teenuse vastavust Lepingu dokumentidele;

4.4.4        Tellijal on õigus Lepinguperioodi jooksul kontrollida Täitja kvalifikatsiooni vastavust riigihanke pakkumise kutses Tellija poolt esitatud Pakkuja kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda Pakkujale mõistlik tähtaeg, mis ei ületa 1 kuud, selle likvideerimiseks. Tellija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks õigustatud puuduste kõrvaldamata jätmise korral on Tellijal õigus Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on 20% jooksval aastal Täitjale makstud tasust elektroonilisel teel tasutava ühistranspordi kasutamise teenuse osutamise eest, kuid mitte vähem kui 100 000 krooni.

5            Täitjale makstav tasu

5.1      Tellija maksab Täitjale  Teenuse teostamise eest igakuist teenustasu:

5.1.3         30 päeva ja pikema perioodiga e-sõidukaartide puhul 6,50 (kuus koma viiskümmend) % ühistranspordi e-piletitulust, millele lisandub käibemaks.

5.1.4        30-st päevast lühema perioodiga e-sõidukaartide puhul 7,49  (seitse koma nelikümmend üheksa) % ühistranspordi e-piletitulust, millele lisandub käibemaks.

5.2      Teenustasu maksmise aluseks on arve, mille Täitja esitab Tellijale kuu e-piletitulemi kogumise eest koos kuu aruandega hiljemalt 3. tööpäeval pärast aruandekuu lõppu.

5.3      Tellija tasub Täitjale 10 tööpäeva jooksul alates vastava arve saamisest  teenustasu. Iga ülekandega viivitatud päeva eest kohustub Tellija tasuma Täitjale viivist 0,15% tasumata summalt. Müüdud e-sõidupiletite ja e-piletitulemi kohta esitatakse aruanded iganädalaselt ja -kuuliselt, mis sisaldavad Lepingu lisa 1 lähteülesande peatükis 5 nõutud andmeid.

5.4    Hiljemalt 10 kalendripäeva möödumisel Lepingu sõlmimisest kohustub Täitja esitama Tellijale Lepingu täitmise tagatise Täitja Lepingust tulenevate kohustuste ja vastutuse tagamiseks tagasivõtmatu pangagarantiikirjana ühele miljonile kroonile Lepingu kehtivusaja lõpuni. Kui Täitja ei esita tähtaegselt nõuetekohast dokumenti, mis kinnitab Täitja poolt nõuetekohase tagatise andmist, on Tellijal õigus nõuda iga tagatise andmisega viivitatud kalendripäeva eest leppetrahvi summas 10 000 krooni, mis kuulub mahaarvestamisele Täitjatele makstavast Lepingu punktis 5.1 nimetatud tasust. Kui Täitja ei ole esitanud nõuetekohast Lepingu täitmise tagatist 20 kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest, on Tellijal õigus Leping erakorraliselt üles öelda ja/või lisaks eelpool sätestatud tagatise andmise viivitamisest tekkinud leppetrahvinõuetele nõuda täiendavat ühekordset leppetrahvi 500 000 krooni. Tellija teavitab Täitjat kirjalikult 10 kalendripäeva ette lepingu erakorralisest ülesütlemisest.

6            Poolte vastutus, õiguskaitsevahendid ja lepingu lõpetamine

6.1      Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

6.2      Pretensioonid mittenõuetekohase töö kohta ja tähtaegadest mittekinnipidamise kohta esitab Tellija Täitjale kirjalikult mõistliku aja (mis ei ole vähem kui 14 kalendripäeva) jooksul pärast seda, kui Tellija rikkumisest teada sai või pidi teada saama. Täitja on kohustatud viima mittenõuetekohase töö Tellija poolt määratud mõistliku aja (mis ei ole vähem kui 14 kalendripäeva) jooksul oma kulul nõuetega vastavusse. Tellijal on õigus tellida selliste tööde teostamine Täitja kulul teistelt töövõtjatelt juhul, kui nõuetele vastavusse viimine viibib üle Tellija poolt antud mõistliku tähtaja, mis ei ole vähem kui 14 kalendripäeva. Teenuse teostamisele esitatavad nõuded on toodud pakkumise kutse dokumentides ja selle lisades ning käesolevas Lepingus.

6.3      Juhul kui Täitja ei täida Lepingust tulenevat kohustust punktis 6.2 toodud tähtaja jooksul, on Tellijal õigus Täitjalt nõuda igakordse sellise kohustuse rikkumise eest leppetrahvi 10 000 krooni. Kui Täitja ei ole tasunud leppetrahvi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates Tellija poolt vastava leppetrahvinõude teate saamisest, võidakse see arvata maha Täitjatele järgmisest maksmisele kuuluvast teenustasust või Lepingu täitmise tagatisest.

6.4      Kui puudused on jäänud Täitja poolt likvideerimata rohkem kui kahel korral Lepingu kehtivuse aja jooksul ja need rikkumised on muutnud võimatuks Lepingu edasise täitmise ja Lepingutingimuste rikkumine annab Tellijale mõistliku põhjuse eeldada, et Täitja ei täida kohustusi ka edaspidi, on Tellijal õigus ühepoolselt Leping lõpetada, teavitades Täitjat sellest kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva ja nõuda leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on 500 000 krooni. Kui Täitja ei ole tasunud leppetrahvi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates Tellija poolt vastava leppetrahvinõude teate saamisest, võidakse see arvata maha Täitjatele maksmisele kuuluvast teenustasust või Lepingu täitmise tagatisest.

6.5      Lepingu Pooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu puhul, mis takistab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud (force majeure) on selline pärast Lepingu sõlmimist juhtunud Pooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb Pooltel võimatuks Lepingul põhinevate kohustuste täitmise.

6.6      Lepingu Pool ei tohi arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole andnud teisele Poolele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda, kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.7      Kui Tellija ei täida nõuetekohaselt lepingujärgseid kohustusi, esitab Täitja Tellijale kirjaliku pretensiooni. Kui Tellija Täitja poolt määratud mõistlikuks ajaks, mis ei ületa 1 kuud, Lepingu rikkumist ei kõrvalda, on Täitjal õigus nõuda leppetrahvi talle tekitatud tõestatud kahju ulatuses kuni 10% rikkumisele eelnenud üheaastase perioodi eest Täitjale makstud tasust elektroonilisel teel tasutava ühistranspordi kasutamise teenuse osutamise eest.

6.8      Kui eelmises punktis nimetatud kahjunõude esitamise juhus on esinenud rohkem kui kahel korral ja süsteemi rakendamine on Tellijast sõltuvate asjaolude tõttu muutunud teostamatuks, on Täitjal õigus Leping üles öelda ja nõuda leppetrahvi talle tekitatud tõestatud kahju ulatuses kuni 20% rikkumisele eelnenud üheaastase perioodi eest Täitjale makstud tasust elektroonilisel teel tasutava ühistranspordi kasutamise teenuse osutamise eest .

6.9      Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt igal ajal etteteatamiseta Täitja pankroti või likvideerimise korra.

6.10  Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Täitja ei ole alustanud Lepingu täitmist Lepingu punktis 4.1.1 nimetatud teenuse alustamise tähtajal ja nõuda Täitjalt leppetrahvi 1 000 000 (üks miljon)  krooni. Teenuse alustamiseks loetakse käesoleva punkti tähenduses piletite müügi ja kontrolli võimaldamist.

6.11  Pooltel on õigus Lepingu täitmine, kas osaliselt või täielikult peatada, kui õigusakti muutmise või uue vastuvõtmise tagajärjel tekib vastuolu õigusaktidega, mis takistavad Lepingu täitmist kokkulepitud tingimustel või muudavad võimatuks Lepingu täitmise.

6.12  Juhul kui esinevad punktis 6.10 toodud asjaolud, ei loeta Poolt Lepingut rikkunuks täitmise peatamise ajal. Pooled teevad kõik endast oleneva, et muuta Lepingut õigusaktidele vastavaks 60 päeva jooksul.

6.13  Juhul kui Tellija muudab Lepingu aluseks olnud Tallinna linna õigusakte, mis on seotud käeosoleva teenuse osutamisega ja mille vajadus ei tulene seaduse muudatusest ning selline muudatus toob kaasa Täitja poolsete Lepingu tingimuste halvenemise, olulise kahju või lisa kulutusi ning kui Pooled ei saavuta Lepingu muutmise või kulutuste hüvitamise kokkulepet 60 päeva jooksul, on Täitjal õigus Leping üles öelda.

7            Poolte esindajad

7.1      Tellija esindajaks ja vastutavaks isikuks on Tallinna Transpordiameti osakonna juhataja Tiia-Liis Jürgenson, telefon 6404619, e-post Tiia-Liis.Jurgenson@tallinnlv.ee, aadress Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn ;

7.2      Täitja esindajaks on Märt Randoja, telefon 6270133 (mob. 50 26 133), e-post mart.randoja@sk.ee, aadress Väike-Karja 12, Tallinn.

8            Teadete edastamine

8.1      Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.

8.2      Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va. juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

8.3      Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

9            Lõppsätted

9.1      Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. Muudatused kehtivad Lepingu lahutamatu osana.

9.2      Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

9.3      Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest ühe saab Tellija ja teise Täitja.

10        Poolte andmed:

10.1  Tellija: Tallinna Transpordiamet, registrikood 75028252

         Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn

         Telef.: 64 04 618

         Fax:         64 04 617

         e-post: tta@tallinnlv.ee

 

10.2  Täitja: AS Sertifitseerimiskeskus, registrikood 10747013

         Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn

         Telef.: 610 1880; 627 0137

         Fax: 610 1881      

         e-post: info@sk.ee

11        Poolte allkirjad:

 

Tellija: _______________________                                      Täitja: _______________________

                   Tiit Siimon                                                                               Ain Järv

                   Juhataja asetäitja                                                                     Juhatuse liige

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär