Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 263
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 263-k

 

 

Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

- kuna detailplaneering on maakorralduslik, siis täiendavat ehitusõigust sellega ei kavandata;

- pärast detailplaneeringu kehtestamist antakse 3100 m2 suurune maaüksus tagasi Tallinna linna kasutusse.

 

 

 

1. Kehtestada  Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06489, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 0,8 ha suurusel maa-alal asuva Võidujooksu tn 10 kinnistu jagamine kaheks krundiks: olemasoleva kütusetankla teenindamiseks vajalikuks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millele jääb parkla

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse
14. veebruari 2007
korralduse nr 263-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06489, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 0,8 ha suurusel maa-alal asuva Võidujooksu tn 10 kinnistu jagamine kaheks krundiks: olemasoleva kütusetankla teenindamiseks vajalikuks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millele jääb parkla.

 

Haldusakti põhjendused

 

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Laagna tee ääres Võidujooksu silla juures. Kinnistu külgneb endise paekarjääriga, Tallinna linna omandis oleva Võidujooksu tn 12 / Pae tn 7a kinnistuga.

Võidujooksu tn 10 kinnistu pindala on 7486 m2 ja sihtotstarve ärimaa. Kinnistul asub Aktsiaseltsi Eesti Statoil kütusetankla ja asfalteeritud parkimisplats.

Võidujooksu tn 10 kinnistu on Tallinna linna omandis ja koormatud hoonestusõigusega Aktsiaselts Eesti Statoil kasuks 1995. aastast. Hoonestusõiguse omandamisel arvestas Aktsiaselts Eesti Statoil oma partneri  McDonald’s Eesti Aktsiaseltsi huvidega rajada kinnistu osale kiirtoitlustuse restoran. 1996. aastal sõlmis Aktsiaselts Eesti Statoil McDonald’s Eesti Aktsiaseltsiga Võidujooksu tn 10 kinnistule kasutusvalduse lepingu. McDonald’s Eesti Aktsiaseltsi plaanid on käesoleva ajani realiseerimata ja seetõttu soovib Aktsiaselts Eesti Statoil muuta hoonestusõiguse lepingut ja loobuda ca 3100 m2 suurusel kinnistu osal hoonestusõigusest nõudmata Tallinna linnalt kompensatsiooni sellele kinnistust eraldatavale osale jäävate rajatiste eest. Tingimuseks on maakorraldusliku detailplaneeringu läbiviimine Tallinna linna poolt.

Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringuga on kavandatud kinnistu jagamine kaheks krundiks nii, et olemasoleva kütusetankla teenindamiseks vajalikust maast moodustatakse ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 4386 m2 ja ülejäänud kinnistu osast ehitusõiguseta transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 3100 m2. Detailplaneeringus on näidatud servituudiala kütusetankla krundile pos 2, et tagada juurdepääs Võidujooksu tänavalt krundile pos 1.

Täiendavat ehitusõigust ega tehnovõrkude rajamist käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata.

Tallinna üldplaneeringuga on piirkonna juhtfunktsiooniks määratud metsad, pargid ja looduslikud haljasalad st puhkeotstarbelised alad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks; alale võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- või puhkeehitisi.

Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneering on maakorralduslik ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu menetluse käik

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Tallinna Maa-ameti esindaja Alo Brandt
25. augustil 2006.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2055-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistu jagamine ja olemasoleva kütusetankla teenindamiseks vajaliku maa määramine.

?id=3001&aktid=105898

Detailplaneeringu koostas Aktsiaselts K-Projekt.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud:

AS Eesti Statoil, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Põhja Eesti Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet ning Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu tingimusteta.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu tingimusel, et krundi pos 1 sihtotstarbeks määratakse transpordimaa. Tingimusega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu  järgmise lisatingimusega: ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga. Tingimus on täidetav ehitusprojekti staadiumis.

Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 korraldusega nr 2647-k.

?id=3001&aktid=106722

Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15. jaanuarist 2007 kuni 29. jaanuarini 2007. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu kohta arvamusi ega ettepanekuid.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Võidujooksu tn 10 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja – linna peaarhitekt

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär