Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
 
Tlv k 28.10.1996 nr 2707
Aktile viitab
 
Tlv k 02.05.2007 nr 764
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harku tn 21 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2948 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 korraldus number 232
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 232-k

 

 

Harku tn 21 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2948 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 1, lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. novembri 1994 otsusest nr 4255, millega on Tallinnas, Harku tn 21, endisel kinnistul nr 2948 asunud krundi, suurusega 910 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ning XXXXXXXX, kes loovutab maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas XXXXXXXX, Tallinna Linnavalitsuse 28. oktoobri 1996 korraldusest nr 2707-k, mille alusel XXXXXXXX kompenseeriti endise kinnistu nr 2948 maast 1/2 mõttelist osa, osaühing GEOMETRIA koostatud katastriüksuse plaanist töö nr K098/3 ning maa tagastamise toimiku nr 4975 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Harku tn 21;

1.2 pindala: 946 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2948 pindalaga 910 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/3 mõttelises osas.

3. Harku tn 21 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101016050 elamu, ehitisregistri koodiga 101016051 pesuköök, ehitisregistri koodiga 101016052 kuur, ehitisregistri koodiga 220389144 kaev, ehitisregistri koodiga 220389145 piirded, väravad) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/3 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 23.01.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2948 maa-ala suurusega 140 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teisele isikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Vabaduse väljal 10, III korrus.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär