Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalhuvialakoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2007 määrus number 20
Jõustumine:01.03.2007
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2014 - ... [RT IV, 10.04.2014, 49]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 02.04.2014 nr 28 [RT IV, 10.04.2014, 18 - jõust. 13.04.2014]
Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. veebruar 2007 nr 20

 

 

 

 

 

Tallinna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 15 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 §-ga 1.
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

 

 

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded.
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

§ 2. Pedagoogid

Pedagoogid käesoleva määruse tähenduses on huvikooli direktor, direktori asetäitja õppetöö alal, kontsertmeister, õpetajad ja treenerid.
[RT IV, 10.04.2014, 18 - jõust. 13.04.2014]

§ 3. Kvalifikatsiooninõuete täitmine

(1) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse  omandamist võimaldavas õppeasutuses.

(2) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

2. peatükk
KVALIFIKATSIOONINÕUDED

§ 4. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staa˛ ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

2) muu kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane pedagoogilise töö staa˛ ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või

3) muu kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbimisel või läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 5. Huvikooli direktori asetäitja õppetöö alal kvalifikatsiooninõuded
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

Huvikooli direktori asetäitja õppetöö alal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staa˛ ning läbitud vähemalt 160-tunnine juhtimiskoolitus või

2) muu kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staa˛, vähemalt pedagoogi ametijärgu omamine ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 6. Huvikooli kontsertmeistri kvalifikatsiooninõuded
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

Huvikooli kontsertmeistrile esitatav kvalifikatsiooninõue on muusikaline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus klaveri erialal.
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

§ 7. Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või

2) õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või

3) muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staa˛ ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 71. Huvikooli treeneri kvalifikatsiooninõuded

Huvikooli treener peab vastama §-s 7 nimetatud huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuetele ning talle peab õpetataval erialal olema kutseseaduse alusel antud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 5., 6., 7. või 8. tase.
[RT IV, 10.04.2014, 18 - jõust. 13.04.2014]

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Määruse sätete kohaldamine

Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides töötavad pedagoogid, kes ei vasta käesoleva määruse jõustumise hetkel määruses toodud kvalifikatsiooninõuetele, viivad oma kvalifikatsiooni vastavusse määruse nõuetega  hiljemalt 1. septembriks 2007.
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

§ 81. Kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugemine

Huvikooli direktor loetakse juhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima juhtimiskoolitust.
(Tlv m 28.01.2009 nr 10 jõust. 02.02.2009)

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2007.

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär