Tallinna teenetemärgi andmine

Tallinna Linnavolikogu 08.02.2007 otsus number 27

Redaktsiooni kehtivus 08.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2007 nr 27

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lg 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2007. aastal järgmistele isikutele:

Boris Dubovik

– tunnustatud Tallinna vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja;

Garik Iknojan

– tunnustatud spordiedendaja;

Liidia Kõlvart

– rahvusvähemuste kultuuritegevuse pikaajaline korraldaja;

Harri Lumi

– Tallinna linnapea aastatel 1984-1990;

Robert Marlen

– kauaaegne bussijuht, Tallinna linnakodanike eeskujulik teenindaja;

Arne Mikk

– tunnustatud lavastaja ja Tallinna kultuurielu edendaja;

Mart Moosus

– tunnustatud Tallinna linnatranspordi ökonoomika valdkonna arengu kujundaja;

Sulev Mäeltsemees

– teadlane, tunnustatud kohalike omavalitsuste problemaatika tundja ja nõustaja;

Lagle Parek

– sotsiaaltöö ja integratsioonialase tegevuse edendaja, Pirita birgitiinikloostri ülesehitamisele kaasaaitaja;

Maike Parve

– tunnustatud arst, sünnitusabi edendaja;

Gustav Peeter Piir

– Tallinna praost, kristlike ja üldinimlike väärtuse hoidja;

Peeter Päll

– keeleteadlane, tunnustatud kohanimede hoidja, arendaja ja kaitsja;

Tiiu Peterson

– tunnustatud sotsiaaltöötaja, laste turvakodu looja ja arendaja;

Anto Raukas

– teadlane-geoloog, tunnustatud looduskeskkonna uurija ja kaitsja;

Heino Tonsiver

– tunnustatud kauaaegne Tallinna linna finantsjuht;

Rando Truve

– tunnustatud arst ja kirurgiateenistuse edendaja.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees