Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse, aktsiaseltsi EESTI RAUDTEE ja Põhja-Eesti Päästekeskuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 korraldus number 223
Redaktsiooni kehtivus:07.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 223-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse, aktsiaseltsi EESTI  RAUDTEE ja Põhja-Eesti Päästekeskuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud aktsiaseltsi EESTI RAUDTEE, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Tallinna Linnavalitsuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna Linnavalitsuse nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna  Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile EESTI RAUDTEE ja Põhja-Eesti Päästekeskusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. veebruari 2007

korralduse nr 223-k

LISA

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse, aktsiaseltsi EESTI RAUDTEE ja Põhja-Eesti Päästekeskuse KOOSTÖÖLEPING

 

Tallinnas                                                                                                                       veebruar 2007

 

Aktsiaselts EESTI RAUDTEE (registrikood 10281796), keda esindab juhatuse liige Kaido Simmermann, Põhja-Eesti Päästekeskus (registrikood 70003000), keda esindab direktor Raik Saart ja Tallinna Linnavalitsus, keda esindab Tallinna linnapea Jüri Ratas, sõlmisid alljärgneva koostöölepingu.

1. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Tallinna Linnavalitsus teevad tihedat koostööd ohtlike kaupade raudteeveol riskide hindamisel, õnnetuste ennetamisel ning nendeks valmistumisel. Osapooled vahetavad regulaarselt asjassepuutuvat informatsiooni. Lepingu osapooled teevad koostööd Tallinna linna riskianalüüsi ja kriisireguleerimisplaani täpsustamisel raudteel toimuvate võimalike õnnetuste valdkonnas, kui ka muudes osapooltele huvipakkuvates valdkondades.

2. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Tallinna Linnavalitsuse vahel luuakse kolmepoolne infovahetuse kord. Infovahetuse kord hõlmab endas päästekeskuse ja päästetööde juhi ning Kopli ja Ülemiste kaubajaama manöövridispetšeri vastastikust infovahetust ning osapoolte vahel lepitakse kokku otseste sidekanalite kasutamine vajalike tööde kiireks koordineerimiseks õnnetuste või hädaolukordade puhul. Kopli ja Ülemiste kaubajaama läbivatest ohtlikest vedudest edastab aktsiaselts EESTI RAUDTEE infot Tallinna Linnavalitsusele ja vajadusel Põhja-Eesti Päästekeskusele.

3. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE koostöös Tallinna Linnavalitsuse ja Põhja-Eesti Päästekeskusega informeerivad avalikkust raudteeohutusest ja tegelevad teavitustööga.

4. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Tallinna Linnavalitsus teostavad Kopli ja Ülemiste kaubajaama piirkonnas elanike teavitamist ning loovad varajase hoiatuse süsteemi.

5. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Tallinna Linnavalitsus viivad regulaarselt läbi kriisireguleerimisalaseid õppuseid ja koostöökoolitusi kriisikomisjonide, kriisireguleerimise meeskondade ja -reageerijate tasemel. Põhja-Eesti regiooni päästetöötajate väljaõppe tava- ja spetsiifiliste õnnetustele reageerimisel tagab ja korraldab aktsiaselts EESTI RAUDTEE.

6. Tallinna Linnavalitsus arvestab detailplaneeringute koostamisel Kopli ja Ülemiste kaubajaamade piirkonnas veetrasside rajamisel või uuendamisel võimalusega rajada täiendavaid kustutusvee hüdrante raudtee piirkonda.

7. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE töötab välja Kopli ja Ülemiste kaubajaamas täiendavad ohutust tagavad meetmed, mis reguleerivad ohtlike ainetega laaditud rongikoosseisude seismist eelpoolnimetatud kaubajaamas.

8. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE poolt Ülemiste kaubajaama ohutumaks muutmiseks viiakse lõpule Ülemiste kaubajaama territooriumi piirdeaia ehitus. Lisaks parandatakse Ülemiste kaubajaama tuletõrjeveega varustamist. Konkreetsete tööde teostamiseks ja ajakava planeerimiseks kaasatakse AS Tallinna Vesi ja teised Tallinna linna ametkonnad.

9. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE ja Tallinna Linnavalitsus teevad koostööd raudteeliiklusest lähtuva müra ja vibratsiooni kaardistamiseks linna läbival raudteel ning Kopli ja Ülemiste kaubajaamades mürakaardi väljatöötamisel.

10. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE käsutuses olevat päästetehnikat ja päästevarusid on võimalik kokkuleppel kasutada Põhja-Eesti Päästekeskusel ja linna kriisireguleerimise struktuuridel raudteed mittepuudutavate õnnetuste likvideerimisel.

11. Aktsiaselts EESTI RAUDTEE teeb koostööd Tallinna Linnavalitsusega Tallinna linna piires asuvate raudtee ülesõitude ja jalakäijate ülekäigukohtade ohutuse parandamiseks ning raudteeliiklusest lähtuva müra ning vibratsiooni vähendamiseks ja selleks vajalike ehitustööde ühiseks teostamiseks.

12. Käesolev koostööleping jõustub poolte poolt allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni lepingu muutmiseni, lõpetamiseni või ühe osapoole poolt ülesütlemiseni.

 

Poolte allkirjad

 

Aktsiaselts EESTI RAUDTEE          Põhja-Eesti Päästekeskus          Tallinna Linnavalitsus

 

________________________           ____________________           __________________

Kaido Simmermann                           Raik Saart                                  Jüri Ratas

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär