Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vara tasuta kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 korraldus number 218
Redaktsiooni kehtivus:07.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 218-k

 

 

Vara tasuta kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Sihtasutuse Johanniitide Abi Eestis ja  Tallinna linna vahel sõlmitava vara tasuta kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Sihtasutusele Johanniitide Abi Eestis.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. veebruari 2007

korralduse nr 218-k

LISA

 

Vara tasuta kasutamise leping

 

 

 

 

Tallinn                                                                                                                                  2007

 

 

 

SIHTASUTUS JOHANNIITIDE ABI EESTIS, registrikood 90008809, asukoht Kiriku plats 3, Tallinn, keda esindab ...... , edaspidi - sihtasutus

 

ja

 

TALLINNA LINN, asukohaga Vabaduse välja 7, Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2007 korralduse nr ......-k alusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima, edaspidi – linn,

 

eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled, sõlmisid järgneva kokkuleppe:

 

1. Lepingu objekt

 

1.1  Käesoleva lepinguga annab sihtasutus linnale tasuta kasutusse 100-kohalise valvesüsteemi (edaspidi – lepingu ese), mis koosneb mobiilsetest häirenuppudest (a mobile unit to be carried by the needy), lokaalsetest valvepultidest (a local address-unit to be installed in the proximity of the needy person accomodation) ning  riist- ja tarkvarast (a central supervision entity). Linn kohustub kasutama lepingu eset üksinda elavate eakate või puudega inimeste (edaspidi klient) juures, kes vajavad sageli erakorralisi sotsiaalhoolekandeteenuseid või/ja erakorralist meditsiiniabi.

 

1.2  Valvesüsteemi kliendi juurde paigutamise eeltingimuseks on tavatelefoni liini olemasolu kliendi eluruumis.

 

1.3  Valvesüsteemi paigutamise ja kasutamise tehnilised tingimused on sätestatud lepingu  lisas. 

 

1.4  Lepingu objektile kehtib tootja garantii 2 (kaks) aastat paigaldamisest.

 

2. Kasutusõiguse tekkimine

 

Kasutusõigus lepingu esemele tekib linnal pärast lepingu eseme üleandmist sihtasutuse poolt. Üleandmine toimub mõistliku aja jooksul peale lepingu allkirjastamist, kuid mitte hiljem kui 15. märtsil 2007. Üleandmise kohta vormistatakse akt, mis muutub lepingu lahutamatuks lisaks.

 

3. Linna õigused

 

3.1 Linnal on õigus valida kliendid, kelle kasutusse antakse mobiilsed häirenupud ja kelle eluruumi paigutatakse lokaalsed valvepuldid.

 

3.2 Linnal on õigus anda klientide valiku ja klientidega kasutuslepingute sõlmimise õigus linna asutustele (eelkõige linnaosade valitsustele) ning sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuseid osutatavatele asutustele, sõlmides nimetatud asutustega lepingud.

 

3.3 Linnal on õigus anda  lepingu esemeks olev riist- ja tarkvara kasutusse Päästeametile või tema asutustele, sõlmides temaga lepingu järgides käeoleva lepingu eesmärke.

 

4. Linna kohustused

 

4.1 Linn on kohustatud kasutama lepingu eset hoolikalt ja heaperemehelikult ning nõudma oma lepingupartneritelt ja klientidelt neile  kasutusse antud lepingu eseme osade hoolikat ja peremehelikku kasutamist.

 

4.2 Linn on kohustatud kas ise või läbi oma lepingupartnerite paigaldama kasutusvalmiduseni 100-kohalise valvesüsteemi osad - mobiilsed häirenupud (a mobile unit to be carried by the needy) ja lokaalsed valvepuldid (a local adddress-unit to be installed in the proximity of the needy person accomodation).

 

4.3 Linn on kohustatud kandma kõik lepingu eseme remondi ja igapäevase hooldusega seotud kulud, mis ei ole kaetud garantiiga. Kui linn annab lepingu eseme osa kasutada lepingupartneritele, võib ta remondi ja igapäevase hooldusega seotud kulude (välja arvatud garantiiga kaetud kulude) kandmise anda lepingupartneritele üle.

 

4.4 Linn on kasutusõiguse lõppemisel kohustatud tagastama sihtasutusele lepingu eseme seisukorras, mis vastab lepingu eseme tavapärase kasutamisega kaasnevale kulumisele. Pooled võivad lepingu eseme tagastamise asemel kokku leppida muul viisil, vastav kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult enne kasutusõiguse lõppemise tähtaega.

 

4.5 Kui linn soovib rakendada lepingu esemeks olevat riist- ja tarkvara rohkema kui 100 kliendi tarbeks, siis peavad hangitavad seadmed tehniliselt sobima lepingu esemega tervikuna.

 

5. Linna vastutus

 

5.1 Linn  ei vastuta lepingu eseme lepingus kokkulepitud tingimustel kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise, s o loomuliku kulumise eest. 

 

5.2 Linn vastutab sihtasutusele lepingu rikkumisega tekitatud kahju eest üksnes siis kui kahju on tekkinud tahtluse või raske hooletuse tagajärjel.

 

 

6. Sihtasutuse õigused

 

6.1 Sihtasutusel on õigus kontrollida lepingu eseme kasutamise heaperemehelikkust ning vajalike remondi- ja hooldustööde  teostamist linna või linna lepinguliste partnerite poolt igas ruumis, kus kasutatakse lepingu eseme mistahes osa.

 

6.2 Sihtasutusel on õigus nõuda lepingu kohest lõpetamist kui linn või linna lepingulised partnerid ei kasuta lepingu eset sihtotstarbeliselt või ei kasuta üldse.

 

6.3 Sihtasutusel on õigus teha linnale ettepanekuid klientide valikuks, antud punkt ei kitsenda linna õigusi, mis on sätestatud lepingu punktis 3.1.

 

6.4 Sihtasutusel on õigus tasuta kasutada lepingu eseme kõikidel osadel oma sümboolikat. Sihtasutuse sümboolika kasutamine ruumides ja hoonetel, kus kasutatakse lepingu eseme osi, on reguleeritud riigi ja Tallinna linna õigusaktidega.

 

7. Sihtasutuse kohustused

 

7.1 Sihtasutus on kohustatud lepingu eseme linnale üle andma lepingu punktis 2 nimetatud tähtajal. Lepingu eseme üleandmise hetkeks loetakse riist- ja tarkvara paigaldamist kuni  kasutusvalmiduseni.

 

7.2 Sihtasutus on kohustatud:

7.2.1 paigaldama kuni kasutusvalmiduseni lepingu eseme osaks oleva riist- ja tarkvara (a central supervision entity) linna ja Päästeameti (või tema asutuse) vahel sõlmitud  lepingus kokkulepitud ruumi;

7.2.2 õpetama välja linna ja linna lepingupartnerite personali, kes hakkavad tööle lepingu objektiks oleva riist- ja tarkvaraga ning kelle otseste tööülesannete hulka kuulub klientide teenindamine nende kodudes. Väljaõpetatava personali suurus on maksimaalselt 15 (viisteist) inimest ja väljaõppe kestvus maksimaalselt 5 päeva. Väljaõpe peab toimuma mõistliku aja jooksul peale riist- ja tarkvara paigaldamist;

7.2.3 teostama supervisiooni väljaõpetatud personali oskuste kontrolliks ja toimetuleku  tagamiseks vastavalt vajadusele vähemalt perioodi jooksul, millal lepingu esemele kehtib tootja garantii;

7.2.4 punktides 7.2.1-7.2.3 ülesandeid täitma oma kulul.

 

8. Sihtasutuse vastutus

 

Sihtasutus vastutab linnale lepingu rikkumisega tekitatud kahju eest üksnes siis kui kahju on tekkinud tahtluse või raske hooletuse tagajärjel..

 

9. Kasutusõiguse lõppemine ja lõpetamine

 

9.1 Kasutusõigus võib lõppeda järgmistel juhtudel:

9.1.1 lepingu eseme osade hävinemisel määral, mis muudab kogu süsteemi kasutamise 

         võimatuks;

9.1.2 sihtasutuse nõudel kui linn on lepingut rikkunud ja linna nõudel kui sihtasutus on

         lepingut rikkunud.

 

9.2    kasutusõigus lõpeb lepingus fikseeritud tähtaja saabumisel.

 

10. Lepingu kehtivus ja muutmine

 

10.1 Käesoleva lepinguga annab sihtasutus lepingu eseme kasutusõiguse linnale tähtajaga kuni 31. detsember 2012. Leping  jõustub allakirjutamise päevast ja kehtib kuni  poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

 

10.2 Pooled võivad lepingut pikendada, teatades kasutusõiguse pikendamise soovist teisele Poolele vähemalt 3 (kolm) kuud enne tähtaja saabumist. Vastav kokkulepe sõlmitakse kirjalikult lepingu lisana.

 

10.3 Kõik käesoleva lepingu muudatused teostatakse kirjalike kokkulepetega, mis sõlmitakse lepingu lisadena.

 

11. Teated

 

Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus  vormis ja viisil, kus teine Pool saab kinnitada allkirjaga teate kättesaamist. Nõue ei laiene informatiivse sisuga teadetele, millest Pooltele ei teki õiguslikke tagajärgi.

 

12. Lepingu rikkumise lubatavus

 

12.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (vääramatu jõud), kusjuures nimetatud asjaolud peavad olema tõendatavad. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuste rikkumine vabandatava ainult aja vältel, millal asjaolu takistas kohustuse täitmist.

 

12.2 Pool, kes ei täida oma kohustusi vääratamatule jõule viidates, peab teisele Poolele sellest viivitamatult teatama ja võtma kasutusele maksimaalsed abinõud kahju ärahoidmiseks.

 

13. Muud tingimused

 

13.1 Käesoleva lepingu täitmisel, ka lepingu mittekohasest täitmisest tulenevates vaidlustes küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad Pooled Võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

 

13.2 Käesoleva lepingu täitmisel tekkivad erimeelsused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

 

13.3 Kontaktisikuteks käesoleva lepingu täitmisel

13.3.1 sihtasutuse poolt Urmas Viilma, tel 627 7359, e-mail urmas.viilma@eelk.ee , aadress Kiriku plats 3, 10130 Tallinn;

13.3.2.linna poolt Veikko Kapsta, tel 645 7470, e-mail veikko.kapsta@tallinnlv.ee ; aadress Narva mnt 11D, 10151 Tallinn.

 

13.4 Käesolev leping on koostatud ja allkirjastatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavad identses eksemplaris, millest üks jääb sihtasutusele ja teine linnale.

 

 

 

SIHTASUTUS JOHANNIITIDE ABI EESTIS                            TALLINNA LINN

 

Lisa

Technical Specification Home Unit:

 )

Alarm receivers

HU shall be able to call minimum six different programmable alarm receivers numbers. A normal phone shall be possible to use as an alarm receiver.

Power

The HU shall be possible to operate 2 years with alkaline batteries.

If a model with power supply is used, the units shall work minimum 30 days in case of power drop-off.

The radio transmission

The HU and all radio peripherals shall have a long-time stable design so they can be in operation at least 10 years without tuning.

The frequency shall be 868, 35 MHz.

The transmission output power shall not exceed 25 mW.

The alarm signal from the radio trigger shall automatically be repeated 40 times independently of how long the user presses the trigger.

Lightning protection

To minimize the lightning damages the HU shall in normal cases not be connected to the mains power (220V).

Built in gas discharge tubes shall protect the incoming telephone line in the HU from lightning damages.

Function

The HU shall have built in Loudspeaker and Microphone

The HU shall be able to communicate in with automatically switched two way speech as well as in simplex mode.

The HU shall be able to Call-back with a normal/mobile phone with auto answer function within one hour after the alarm is received by the alarm central.

The HU shall have a button for service calls, to be used e.g. to call relatives.

The HU shall have inactivity control function.

The home unit shall be prepared to collect and forward medical data. E.g. Blood pressure, Weight.

The HU shall be capable to handle at least 9 radio devices.

The HU shall be prepared to handle care management signalling.

- Where

- Who

- WHY (Specified actions)

The HU shall have line detection (telephone line) that gives an acoustical and optical signal in case of missing telephone line.

The HU shall have a function to delay alarms that are repeated within 15 minutes period from the first alarm attempt.

The HU shall have programmable test alarm.

The HU shall have at least one input for wired peripheral e.g. pull cord.

The radio range shall be easy to control with audible acknowledgement.

The Radio trigger shall be waterproof in accordance with IP67.

The Radio trigger shall have optical transmission indication.

Educated personnel shall be able to replace batteries in the radio trigger.

Batteries in the Radio trigger shall last for at least 3 years if the trigger is used three times a day.

The Radio trigger shall be able delivered with both flexible wristband and necklace with strangle security protection.

Personnel shall be able to use radio triggers with emergency function.

Programming

The HU shall be able to program from an ordinary/mobile phone.

The HU shall be able to program by a hand held programming unit.

The HU shall be possible to remote program by computer software.

Installation

Educated personnel shall be capable to install the HU and the Radio trigger by them selves.

Accessories

Following radio accessories shall be available to the HU.

- Second alarm trigger for wife/husband

- Handicap trigger

- Door alarm

- Floor mat

- Smoke detector

- Infrared detector

- Bed alarm

- Table Button

- Repeater, to repeat the radio signal to increase the radio range.

- Radio transmitter with possibility to connect wired alarm points to generate alarms

   through the HU.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär