Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 korraldus number 210
Redaktsiooni kehtivus:07.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 210-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppe projekt Tallinna linna, Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev ja Mittetulundusühingu Eesti Kergejõustikuliit vahel tippsportlaste ettevalmistamiskulude katmiseks.

2. Volitada Tallinna linnapead Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Mittetulundusühingule Tallinna Spordiselts Kalev ja Mittetulundusühingule Eesti Kergejõustikuliit.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

7. veebruari 2007

korraldusele nr 210-k

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “……“ …………. 2007

 

Tallinna linn, keda esindab linnapea Jüri Ratas, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. jaanuari 2007 korralduse nr … k alusel,

ja

Mittetulundusühing Eesti Kergejõustikuliit  (registrikood 80079122), asukoht Regati pst 1, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Erich Teigamägi, kes tegutseb põhikirja alusel

ja

Mittetulundusühing Tallinna Spordiselts Kalev (registrikood 80031960), asukoht Juhkentali tn 12, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Kalle Klandorf, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos osapooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Osapooled soovivad kaasa aidata Tallinna linna tuntusele läbi tippsportlaste (edaspidi kergejõustiklaste) esinemise rahvusvahelistel võistlustel ja 2008. Olümpiamängudel.

2.      Osapooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi ja saavutusspordi propageerida sportlikku eneseteostust ja eluviisi.

3.      Tallinna linn tunnustab Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustiklaste sportlikke saavutusi ning nende tahet osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning 2008. Olümpiamängudel.

Poolte kokkulepped

4.      Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustiklased Gerd Kanter, Ksenija Balta, Risto Mätas ja Kristo Galeta seavad 2007. ja 2008. aastal eesmärkideks jõuda omaealiste rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ning võistelda edukalt nii Eesti kergejõustikuklubide karikavõistlustel kui ka Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus.

5.      Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustiklased kohustuvad võimalikult hästi esinema rahvusvahelistel võistlustel.

6.      Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev kohustub näitama Tallinna linna oma peamise toetajana nii Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev koduleheküljel kui kõigil Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev trükistel.

7.      Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustiklased koos treeneritega korraldavad võimalusel näidistreeninguid ja/või esinemisi Tallinna üldhariduskoolides ja spordiklubides.

8.      Mittetulundusühingu Tallinna Spordiselts Kalev kergejõustiklased kohustuvad osalema Tallinnas läbiviidavatel sporti propageerivatel üritustel või nende korraldamisel.

9.      Tallinna linn toetab 2007 aasta eelarveliste vahendite arvelt Mittetulundusühingut Tallinna Spordiselts Kalev 500 000 krooniga sihtotstarbeliselt kergejõustiklaste ettevalmistuskulude katmiseks.

10.  Tallinna Linnavalitsus teeb Tallinna Linnavolikogule ettepaneku näha Tallinna linna 2008. aasta Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eelarves ette rahalised vahendid 2008. aastal 500 000 krooni Mittetulundusühingule Tallinna Spordiselts Kalev toetuse eraldamiseks sihtotstarbeliselt kergejõustiklaste ettevalmistuskulude katteks. Nimetatud toetuse suurus ei kuulu tulevikus suurendamisele.

11.  Mittetulundusühing Tallinna Spordiselts Kalev kasutab 2007. aastal saadud toetust kergejõustiklaste ettevalmistamiskulude katteks vastavalt:

11.1 Gerd Kanter 150 000 krooni, millest 50 000 krooni on ette nähtud treeningkulude katteks, 30 000 võistluskulude katteks ja 70 000 krooni stipendiumi määramiseks;

11.2 Ksenija Balta 150 000 krooni, millest 50 000 krooni on ette nähtud treeningkulude katteks, 30 000 võistluskulude katteks ja 70 000 krooni stipendiumi määramiseks;

11.3 Risto Mätas 100 000 krooni, millest 30 000 krooni on ette nähtud treeningkulude katteks, 20 000 võistluskulude katteks ja 50 000 krooni stipendiumi määramiseks;

11.4 Kristo Galeta 100 000 krooni, millest 30 000 krooni on ette nähtud treeningkulude katteks, 20 000 võistluskulude katteks ja 50 000 krooni stipendiumi määramiseks.

12.  Toetuse ülekandmiseks sõlmib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna linna nimel Mittetulundusühinguga Tallinna Spordiselts Kalev toetuse andmise lepingud.

13.  Mittetulundusühing Tallinna Spordiselts Kalev peab arvestust tehtud kulutuste kohta kergejõustiklaste lõikes saadud toetuse ulatuses ja esitab Tallinna Spordi- ja Noorsooametile hiljemalt 30. novembriks 2007 toetuse kasutamise kuludokumentide ja maksekorralduste koopiad ning juhatuse otsuste koopiad stipendiumide määramise kohta.

14.  2008. aasta toetuse andmise lepingu sõlmimise eelduseks on, et Mittetulundusühing Tallinna Spordiseltsi Kalev on esitanud Tallinna Spordi-ja Noorsooametile:

15.1                    punktis 13 nimetatud dokumendid ja amet on neid aktsepteerinud;

15.2                    kergejõustiklaste nimed ja näitab ära, millises summas on eesmärk toetada nende ettevalmistuskulusid, võttes arvesse, et 2008 aasta Tallinna linna poolt eraldatava toetuse suurus on mitte rohkem kui 500 000 krooni.

Kokkuleppe tähtaeg

15.  Osapooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2008. aasta kergejõustikuhooaja lõpuni.

16.  Kokkulepet võib muuta osapoolte kirjalikul kokkuleppel.

Poolte kontaktisikud

17.  Osapoolte kontaktisikud on:

16.  1 Tallinna linn: Priit Ilver, 640 4570, priit.ilver@tallinnlv.ee

16.2  Mittetulundusühing Eesti Kergejõustikuliit: Erich Teigamägi, ekjl@ekjl.ee

16.3  Mittetulundusühing Tallinna Spordiselts Kalev: Madis Arras, madisarras@hot.ee

Kokkulepe on koostatud kolmes (3) eksemplaris, millest igale osapoolele jääb üks eksemplar

 

 

Jüri Ratas                     Erich Teigamägi                                    Esimees Kalle Klandorf

Tallinna linn                   MTÜ Eesti Kergejõustikuliit                  MTÜ Tallinna Spordiselts Kalev

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär