Tallinna Kullatera Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 07.02.2007 korraldus number 176

Redaktsiooni kehtivus 07.02.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2007 nr 176-k

 

 

Tallinna Kullatera Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

 

 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9, Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määrusega nr 7 kinnitatud Koolieelse lasteasutuse juhataja ja munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra p 17 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Kullatera Lasteaia juhataja ametikohale Piret Määr.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Piret Määrile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär