Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv k 28.05.2008 nr 976
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toetuskirja projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 170
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 170-k

 

 

Toetuskirja projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi 17. jaanuari 2007 kirjast nr 1-5/36 ja asjaolust, et Põhjamaade Investeerimispank kavandab laenata Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsile 18 000 000 eurot:

 

 

1. Kiita heaks Põhjamaade Investeerimispangale Tallinna linna poolt Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi kasuks antava toetuskirja projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud toetuskirjale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhjamaade Investeerimispanga esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

31. jaanuari 2007

korralduse nr 170-k

LISA

TOETUSKIRI

Kellelt: Tallinna Linnavalitsus

Kellele: Põhjamaade Investeerimispank

 

Kuupäev:

 

Härrased

 

Asi: Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts

 

Põhjamaade Investeerimispank (edaspidi „NIB“) ja 100% Tallinna linna omandis olev äriühing Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts (edaspidi „Trammi- ja Trollibussikoondis“) sõlmivad märkimislepingu seoses Trammi- ja Trollibussikoondise poolt emiteeritavate ja NIBi kui emissiooni korraldaja poolt märgitavate ujuvmääraga võlakirjadega kogusummas 18 000 000 eurot lunastamistähtajaga kuni 15 aastat (edaspidi „võlakirjad“). Märkimislepingus sisalduvate kohus-tuste täitmise üheks eeltingimuseks on käesoleva toetuskirja saamine emissiooni korraldaja poolt.

 

Eelnimetatud tingimuse täitmiseks kinnitame, lubame ja teatame järgmist:

 

1. Trammi- ja Trollibussikoondis kuulub 100% Tallinna linnale (edaspidi „linn“). Trammi- ja Trollibussikoondis tegutseb avalikes huvides.

 

2. Trammi- ja Trollibussikoondise äritegevus on linnale strateegilise tähtsusega ning me kavatseme jätkata ja arendada linna ühistranspordi teenuste pakkumist, mida korraldab Trammi- ja Trollibussikoondis.

 

3. Linnal ei ole kavatsust müüa ega võõranda muul moel mingit osa linna osalusest Trammi- ja Trollibussikoondises ega selle äritegevuses enne seda, kui kõik võlakirjad on lunastatud, seda ei näe ette ka linna arengukava.

 

4. Linn hoolitseb oma pädevuse ulatuses selle eest, et Trammi- ja Trollibussikoondise tegevus jätkub toimiva ettevõttena viisil, mis võimaldab Trammi- ja Trollibussikoondisel täita oma olemasolevaid ja tulevasi kohustusi, sealhulgas kõiki kohustusi NIB ees.

 

5. Oleme teadlikud, et NIB peab käesolevat toetuskirja väga oluliseks ja et NIB ei märgiks võlakirju ilma käesolevas dokumendis kirjeldatud linnapoolse toetuseta Trammi- ja Trollibussikoondisele.

 

6. Arvestades, et käesoleva toetuskirja suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 38 lõike 2 kohaselt on vallal või linnal keelatud laenu andmine või tagamine, ei tohi käesolevat toetuskirja tervikuna ega selle üksikuid sätteid või punkte mingil moel lugeda Trammi- ja Trollibussikoondise kohustuste täitmise tagamiseks linna poolt.

 

7. Käesolev Toetuskiri on koostatud inglise keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Pank ja Linn saavad kumbki 1 eksemplari.

 

Lugupidamisega

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

Toomas Sepp

Linnasekretär