Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 169
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 169-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

31. jaanuari 2007

korralduse nr 169-k

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinnas, “   “ jaanuaril 2007

Tallinna linn (edaspidi “Eksponent“), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse “   “ jaanuari 2007  korralduse nr “   “ alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi “EAS“), registrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ülari Alamets,

edaspidi nimetatud ka Pool või koos Pooled,

võttes arvesse asjaolu, et Eksponent soovib osaleda messidel:

 • „MATKA 2007“, mis toimub Helsingis, Soomes täiseksponendina;
 • „CIS Travel Market/Inwetex 2007“, mis toimub Peterburgis, Venemaal osaeksponendina;
 • „ITB 2007“, mis toimub Berliinis, Saksamaal osaeksponendina;
 • MITT 2007“, mis toimub Moskvas, Venemaal osaeksponendina;
 • „REISELIV 2007“, mis toimub Oslos, Norras osaeksponendina;
 • „TUR 2007“, mis toimub Rootsis Göteborgis osaeksponendina;
 • „WTM 2007“, mis toimub Londonis, Suurbritannias osaeksponendina;
 • „BALTTOUR 2007“, mis toimub Riias, Lätis täiseksponendina;
 • „EIBTM 2007“, mis toimub Barcelonas, Hispaanias täiseksponendina;
 • „FITUR 2007“, mis toimub Madriidis, Hispaanias osaeksponendina;
 • „IMEX 2007“, mis toimub Frankfurtis, Saksamaal täiseksponendina;
 • „TOPRESA 2007“, mis toimub Deauville'is, Prantsusmaal täiseksponendina

(edaspidi “Mess“),

 

sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi “Leping“) alljärgnevatel tingimustel:

 

1.      LEPINGU DOKUMENDID

 

1.1.       Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimise ajal ja pärast Lepingu sõlmimist, ning mis on Lepingu lahutamatuteks osadeks.

1.2.       Lepingu sõlmimisel on Lepingule lisatud:

Lisa 1 – Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise eesmärgil korraldatavate välismesside ühispindade organiseerimise kord.

1.3.       Käesolev Leping on aluseks iga Messi suhtes eraldi Messi tingimusi täpsustava memo lisamiseks vastavalt Lepingu punktile 9.3.

 

2.      MÕISTED, LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

 

2.1.       Lepingus on suure algustähega kirjutatud sõnu ja mõisteid kasutatud alljärgnevas tähenduses, välja arvatud juhtudel, kui kontekstist tuleneb teisiti:

2.1.1.      Mess – kolmanda(te) isiku(te) poolt väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi korraldatud välisnäitus, kus EAS osaleb Messi korraldajaga sõlmitud lepingu alusel;

2.1.2.      Eesti ühispind – EAS-i poolt korraldajatelt tellitud ja kujundatud Messi pind;

2.1.3.      Eksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes soovib osaleda Messil Eesti ühispinnal Messi kogu aja jooksul (Täiseksponent) või poole toimumisaja jooksul (Osaeksponent);

2.1.4.      Erieksponent – täiseksponent, kes soovib osaleda Messil selgelt piiritletud ja võimaluse korral tema erisoove arvestades kujundatud Eesti ühispinna osal (Eripinnal);

2.1.5.      Kaaseksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes kasutab Eksponendi töökohta/-letti Eksponendiga sõlmitud lepingu alusel. Kaaseksponente käsitletakse Eksponendi osana ja nendele ei laiene eraldi Eksponendi õigused;

2.1.6.      Messil osalemine – Eksponendi osalemine Messil Eesti ühispinnal Lepingu alusel;

2.1.7.      Töökoht/-lett – Eksponendile tööks ettenähtud kindlaksmääratud Eesti ühispinna füüsiline osa;

2.1.8.      Akrediteering – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument või dokumentide kogum, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil ja töötada seal Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel;

2.1.9.      Messipääse – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel ja kellaaegadel;

2.1.10  Reklaammaterjalid – Eksponendi poolt EAS-i vahendusel Messile saadetavad trükised;

2.1.11  Lisateenused – Messi korraldaja poolt lisatasu eest pakutavad ja EAS-i poolt vahendatavad teenused (sh reklaami-, side- ja muud teenused) ning Eksponendile EAS-i poolt kehtestatud tasuta piirmäära ületavad Akrediteeringud ja Messipääsmed.

2.2.       Lepingu eesmärk on kindlaks määrata Poolte vastastikused õigused ja kohustused seoses Messil osalemisega.

2.3.       EAS kohustub võimaldama Lepingus sätestatud tingimustel Eksponendil osaleda Messil, Eksponent on kohustatud tasuma Messil osalemise eest ja esitlema Messil oma tooteid/teenuseid.

 

3.      ARVELDUSTE KORD

 

3.1.       Eksponent osaleb messidel:

3.1.1.      „MATKA 2007“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 22 136 (kakskümmend kaks tuhat ükssada kolmkümmend kuus) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.2.      „CIS Travel Market/Inwetex 2007“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 10 800 (kümme tuhat kaheksasada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.3.      ITB 2007“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 19 635 (üheksateist tuhat kuussada kolmkümmend viis) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.4.      MITT 2007“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 21 639 (kakskümmend üks tuhat kuussada kolmkümmend üheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.5.      „REISELIV 2007“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
16 830 (kuusteist tuhat kaheksasada kolmkümmend) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.6.      „TUR 2007“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 15 708 (viisteist tuhat seitsesada kaheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.7.      „WTM 2007“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 24 900 (kakskümmend neli tuhat üheksasada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.8.      „BALTTOUR 2007“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 18 000 (kaheksateist tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.9.      „EIBTM 2007“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
49 500 (nelikümmend üheksa tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.10.  „FITUR 2007“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
18 000 (kaheksateist tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.11.  „IMEX 2007“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
47 000 (nelikümmend seitse tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.12.   „TOPRESA 2007“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 18 000 (kaheksateist tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.2.       Eelnimetatud tasud sisaldavad ühe Eksponendi esindaja Akrediteeringut, Eksponendi nime kuvamist infoletil ja stendi seinal, ehitatud Töökoha/-leti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi kasutamise võimalust Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale 1, samuti muid Messi korraldaja poolt Eksponendile ettenähtud toodete/teenuste kasutamist (vastavalt Messi memole).

3.3.       Eksponent tasub EAS-ile Lepingu punktis 3.2 nimetamata tellitud Lisateenuste eest vastavalt EAS-i poolt esitatud arvele.

3.4.       Arve esitab EAS iga punktis 3.1 toodud messi kohta eraldi.

3.5.       Messil osalemiseks peab Eksponent arve tasuma enne messi algust.

 

4.      POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1.       EAS kohustub:

4.1.1.      andma Eksponendile õigeaegselt informatsiooni Messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning Messi korraldaja poolt pakutavate Lisateenuste kohta;

4.1.2.      korraldama hiljemalt 3 (kolm) nädalat enne Messi algust Eksponentide koosoleku, Töökohtade/-lettide loosimise ja edastama infot selle kohta Eksponendile;

4.1.3.      tutvustama Eksponentide koosolekul Messi kodukorda ja Eesti ühispinna kujundust;

4.1.4.      võimaldama Eksponendil kasutada Eesti ühispinnal asuvat Töökohta/-letti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale 1;

4.1.5.      võimaldama Eksponendil tasuta lähetada Messile Reklaammaterjale. EAS garanteerib Reklaammaterjalide oma kulul tollimise, transpordi Messi toimumiskohta ja eksponeerimise reklaamalusel Messi toimumisaja vältel. Reklaammaterjalide maksimaalne kogus on täiseksponendile seitse ja osaeksponendile neli A4 formaadis kasti. Reklaammaterjalide tagasitoimetamine Messilt ei ole EASi kohustuseks.

 

4.2.       Eksponent kohustub:

4.2.1.      tasuma EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messil osalemise ja tellitud Lisateenuste eest;

4.2.2.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Akrediteeringute tellimiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi esindaja(te) kohta;

4.2.3.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Eesti ühispinna kujundamiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi kohta;

4.2.4.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks andmed ametliku messikataloogi jaoks vastavalt nõutud vormile;

4.2.5.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messile saadetavate Reklaammaterjalide nimekirja ja koguse;

4.2.6.      toimetama Messile saadetavad Reklaammaterjalid EAS-i poolt määratud kohta oma kulul Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks;

4.2.7.      järgima Messil osalemise tingimusi, mis on kehtestatud Messi korraldaja ja EAS-i poolt;

4.2.8.      kasutama Eesti ühispinda, selle juurde kuuluvaid Reklaammaterjale ja teenindust sihipäraselt ja heaperemehelikult vastavalt Lepingu Lisale 1 kogu Messi toimumisaja jooksul;

4.2.9.      täitma ja edastama Messi kohta koostatud tagasisideankeedi EAS-ile 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Messi lõppemisest;

4.2.10.  teavitama Kaaseksponente Lepingu Lisaks 1 olevast dokumendist “Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise eesmärgil korraldatavate välismesside ühispindade organiseerimise kord“ ja tagama sellest kinnipidamise Kaaseksponentide poolt.

 

5.      POOLTE ÕIGUSED

 

5.1.       EAS-il on õigus:

5.1.1.      rakendada leppetrahve, kui Eksponent rikub Lepingus ja/või Lepingu Lisas 1 sätestatud tingimusi, alljärgnevatel tingimustel ja määrades:

5.1.1.1.     Juhul, kui Eksponent lahkub enne Messi lõppu oma Töökohalt/-letist, va lahkumine mõjuval põhjusel kooskõlas Lepingu Lisa 1 lisas 3 „Ühispinnal osalemise kodukord“ punktides 3 ja 13 sätestatud tingimustega, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 3600 (kolm tuhat kuussada) Eesti krooni iga Messi lõppemisest puudujääva tunni eest.

5.1.1.2.     Juhul, kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), välja arvatud Kaaseksponentidel, kuni 1 (ühe) tunni ulatuses Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.3.     Juhul, kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), välja arvatud Kaaseksponentidel, üle 1 (ühe) tunni Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 15 700 (viisteist tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.4.     Juhul, kui Eksponent rikub Lepingu Lisa 1 lisas 3 punkte 6 ja 13, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.5.     Juhul, kui Eksponent rikub Messi korraldaja poolt sätestatud Messil osalemise tingimusi, kohustub Eksponent tasuma leppetrahvi Messi korraldaja poolt sätestatud tingimustel ja suuruses.

5.1.2.      igal ajal Leping üles öelda või Lepingust taganeda, kui Eksponent ei täida nõuetekohaselt oma lepingulisi kohustusi, teatades sellest Eksponendile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

5.1.3.      Eksponenti messile mitte lubada, kui Eksponent ei ole enne messi algust tasunud arvet messil osalemise kohta.

 

5.2.       Eksponendil on õigus:

5.2.1.      Leping igal ajal üles öelda või Lepingust taganeda, teatades sellest EAS-ile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva;

5.2.2.      EAS-i eelneval nõusolekul kaasata oma Töökohta/-letti Kaaseksponente, jäädes ise EAS-i ees vastutavaks lepinguliste kohustuste täitmisel.

 

6.      ERITINGIMUSED

 

6.1.       Eksponendi poolt tasutud Messil osalemise tasu ja tasu Eksponendi poolt tellitud Lisateenuste eest tagastamisele ei kuulu ning jääb EAS-ile tehtud kulude katteks.

6.2.       Juhul, kui Eksponent taganeb Lepingust enne Messi algust, on Eksponent kohustatud hüvitama EAS-ile Eksponendi Messil osalemise ettevalmistamisega seotud kulud alljärgnevalt:

6.2.1.      Rohkem kui 90 kalendripäeva enne messi algust – 10% messil osalemise tasust;

6.2.2.      46-90 kalendripäeva enne messi algust – 50% messil osalemise tasust;

6.2.3.      0-45 kalendripäeva enne messi algust – 100% messil osalemise tasust.

 

7.      VÄÄRAMATU JÕUD

 

7.1.       Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

8.      LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE

 

8.1.       Leping jõustub 1. jaanuarist 2007 ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

8.2.       Lepingut võib muuta või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

 

9.      TEATED JA INFORMATSIOON

 

9.1.       Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi “Teated“), loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

 

9.2.       Kontaktisikud:

 

Messi nimi

EAS

Eksponent

MATKA 2007, Helsingis, Soomes

Monika Sooneste

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 455

Faks 6279 427

e-post: monika.sooneste@eas.ee

Triinu-Liis Looveer

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4756

Faks 640 4764

e-post: triinu-liis.looveer@tallinnlv.ee

 

CIS Travel Market/Inwetex 2007, Peterburgis, Venemaal

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 427

e-post: Eva-Kristiina.Ponomarjov@eas.ee

Irina Svidlov

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4385

Faks 640 4764

e-post: irina.svidlov@tallinnlv.ee

 

ITB 2007, Berliinis, Saksamaal

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 427

e-post: Eva-Kristiina.Ponomarjov@eas.ee

Külli Teimann

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4386

Faks 640 4764

e-post: kylli.teimann@tallinnlv.ee

 

MITT 2007, Moskvas, Venemaal

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 427

e-post: Eva-Kristiina.Ponomarjov@eas.ee

Irina Svidlov

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4385

Faks 640 4764

e-post: irina.svidlov@tallinnlv.ee

 

REISELIV 2007, Oslos, Norras

Andrus Nõmm

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 784

Faks 6279 427

e-post: andrus.nomm@eas.ee                                       

Külli Teimann

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4386

Faks 640 4764

e-post: kylli.teimann@tallinnlv.ee

 

TUR 2007, Göteborgis, Rootsis

Andrus Nõmm

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 784

Faks 6279 427

e-post: andrus.nomm@eas.ee                                       

Külli Teimann

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4386

Faks 640 4764

e-post: kylli.teimann@tallinnlv.ee

 

WTM 2007, Londonis, Suurbritannias

Andrus Nõmm

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 784

Faks 6279 427

e-post: andrus.nomm@eas.ee                                       

Triinu-Liis Looveer

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4756

Faks 640 4764

e.post: triinu-liis.looveer@tallinnlv.ee

 

BALTTOUR 2007, Riias, Lätis

Juhan Anupõld

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 772

Faks 6279 427

e-post: juhan.anupold@eas.ee                                          

Irina Svidlov

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4385

Faks 640 4764

e-post: irina.svidlov@tallinnlv.ee

 

EIBTM 2007, Barcelonas, Hispaanias

Tanel Sepp

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 737

Faks 6279 427

e-post: tanel.sepp@eas.ee                                         

Meeli Jaaksoo

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4414

Faks 640 4764

e-post: meeli.jaaksoo@tallinnlv.ee

 

FITUR 2007, Madriidis, Hispaanias

Monika Sooneste

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 455

Faks 6279 427

e-post: monika.sooneste@eas.ee                                          

Irina Svidlov

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4385

Faks 640 4764

e-post: irina.svidlov@tallinnlv.ee

IMEX 2007, Frankfurtis, Saksamaal

Tanel Sepp

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 737

Faks 6279 427

e-post: tanel.sepp@eas.ee                                         

Meeli Jaaksoo

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4414

Faks 640 4764

e-post: meeli.jaaksoo@tallinnlv.ee

 

TOPRESA 2007, Deauville'is, Prantsusmaal

Monika Sooneste

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 455

Faks 6279 427

e-post: monika.sooneste@eas.ee

Triinu-Liis Looveer

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4756

Faks 640 4764

e-post: triinu-liis.looveer@tallinnlv.ee

 

 

9.3.       Informatsiooni Messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning Messi korraldaja poolt pakutavate Lisateenuste kohta edastab EASi kontaktisik Eksponendile messi memo vormis ja see lisatakse ilma allkirjastamata Lepingule enne messi algust.

 

10.    LÕPPSÄTTED

 

10.1   Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2.   Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10.3.   Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe.

10.4.   Lepingule on lisatud Lisa 1 – Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise eesmärgil korraldatavate välismesside ühispindade organiseerimise kord.

 

11.    POOLTE ALLKIRJAD

 

EAS                                                                                         Eksponent

 

  

___________________                                                          ___________________

Ülari Alamets                                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                             Tallinna abilinnapea 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär